Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το  Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ΑΝΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΡΟ) , εφεξής καλούμενο ο “Οργανισμός”, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 στο εξής ο “ΓΚΠΔ”, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και του Νόμου 4624/2019, σας παρέχει με το παρόν την παρακάτω ενημέρωση που αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και στα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Οργανισμό, όπως ενδεικτικά :

 • Επισκέπτες της ιστοσελίδας μας
 • Δικαιούχοι Ενισχύσεων
 • Εκπρόσωποι ή/και μέλη Δικαιούχων Ενισχύσεων (Νομικών Προσώπων)
 • Φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή αγαθά στον Οργανισμό, μέσω νομικών δεσμεύσεων
 • Εκπρόσωποι ή/και μέλη Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ. που παρέχουν υπηρεσίες ή αγαθά στον Οργανισμό, βάσει νομικής δέσμευσης, θεσμικού πλαισίου ή προγραμματικής συμφωνίας
 • Εκπρόσωποι ή/και υπάλληλοι άλλων Νομικών Προσώπων και Ευρωπαϊκών Θεσμών
 • Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Οργανισμός δεσμεύεται ότι θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ως εξής:

 • Συλλέγουμε τα δεδομένα για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Συλλέγουμε τα απαραίτητα, για κάθε σκοπό επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, δίκαια και με τρόπο διαφανή σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.
 • Φροντίζουμε να είναι, κατά το δυνατόν, ακριβή και ενημερωμένα και τα διατηρούμε μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται και λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης με κάθε σχετική νομική απαίτηση και την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
 • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ηλεκτρονικά και χειροκίνητα και λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

logo anroΠαραμέινετε ενημερωμένοι
απλώς γράφοντας το email
σας και θα λαμβάνετε όλα
τα νέα της Αναπτυξιακής

 

Image