Τελικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης - Ξάνθης

Τελικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης - Ξάνθης

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Ότι με την υπ’ αριθμ. 20/11-11-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης εγκρίθηκαν οι τελικοί πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 790/14.11.2018) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης (Υπομέτρο 19.2 ΠΑΑ - Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα), μετά και από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Ενδικοφανών Προσφυγών, και κατανομή στις υποδράσεις του τοπικού προγράμματος του ποσού της χορηγηθείσας υπερδέσμευσης. Ως εκ τούτου γνωστοποιούμε τον τελικό πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά υποδράση.

Συνημμένα αρχεία:

Διαβιβαστικό γνωστοποίησης οριστικών πινάκων κατάταξης - Οδηγίες

 

Tελικοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης

 

Έντυπο ΙΙ_4 Ορισμός Προβληματικής ΕΥΚΕ

 

Έντυπο Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης Έργου