ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΣΕΜΕΤΖΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΟΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Α.Φ.Μ. 046839068, ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Promotion of Modern Financial Instruments in the Cross border area» (ακρωνύμιο:  FINANCIAL INSTRUMENTS), του  Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφοράς από την δημοσιογράφο Κομοτηνής κυρία Αναστασία Δοσεμετζή του Χρήστου, κάτοικος Κοσμίου Δήμου Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης, κάτοχος του με αριθμ. 046839068 Φορολογικού Μητρώου της ΔΟΥ Κομοτηνής,  με σκοπό την απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) της υλοποίησης των κάτωθι υπηρεσιών (δράσεων) δημοσιότητας (CPV: 79970000-4 – «Υπηρεσίες Δημοσιεύσεων», CPV: 79950000-8 – «Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων», CPV: 79800000-2 – «Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες», CPV: 79552000-8 – «Υπηρεσίες επεξεργασίας κειμένων», CPV: 79530000-8  - «Υπηρεσίες Μετάφρασης», και CPV: 79951000-5 – «Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων»), όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω, με τις αντίστοιχες ενδεικτικές τιμές για κάθε μία από αυτές, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος στα ποσά αυτά ΦΠΑ, ήτοι:

α) Δράση D2.1.2 “Σχεδιασμός, ανάπτυξη, μεταφράσεις και εκτυπώσεις/ Δημιουργία του πολύγλωσσου επικοινωνιακού υλικού δημοσιότητας του έργου”, με αντικείμενο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του επικοινωνιακού υλικού δημοσιότητας του ως άνω διακρατικού έργου (FINANCIAL INSTRUMENTS) και τη μετάφρασή του, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

β) Δράση D2.1.3 “Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας/ πλατφόρμας του έργου”, με αντικείμενο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας/ πλατφόρμας του ως άνω διακρατικού έργου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

γ) Δράση D2.1.4 “Προετοιμασία και διοργάνωση του τελικού συνεδρίου του έργου στην Κομοτηνή”, με αντικείμενο την προετοιμασία και διοργάνωση του τελικού συνεδρίου του ως άνω διακρατικού έργου στην Κομοτηνή, ενδεικτικού προϋπολογισμού 500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και

δ) Δράση D3.1.4 “Διοργάνωση τεσσάρων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων/ workshops,”, με αντικείμενο τη διοργάνωση τεσσάρων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων/ workshops με max. 20 συμμετέχοντες/ workshop, με θεματικό αντικείμενο σχετικό με το ως άνω διακρατικό έργο, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των ανωτέρω είναι η 12/04/2023.

 

Αναλυτικότερα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ