ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ: D2.1.2, D2.1.3, D2.1.4, D3.1.4 του διακρατικού έργου με τίτλο: “Promotion of modern financial instruments in the cross border area”, INTERREG

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ: D2.1.2, D2.1.3, D2.1.4, D3.1.4 του διακρατικού έργου με τίτλο: “Promotion of modern financial instruments in the cross border area”, INTERREG

 Κομοτηνή 22-11-2022

Α.Π. 1338                                                                                                                                                                                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΔΡΑΣΕΩΝ:

α) Τη δράση D2.1.2 “Σχεδιασμός, ανάπτυξη, μεταφράσεις και εκτυπώσεις/ Δημιουργία του πολύγλωσσου επικοινωνιακού υλικού δημοσιότητας του έργου”

β) Τη δράση D2.1.3 “Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας/ πλατφόρμας του έργου”

γ) Τη δράση D2.1.4 “Προετοιμασία και διοργάνωση του τελικού συνεδρίου του έργου στην Κομοτηνή”

δ) Τη δράση D3.1.4 “Διοργάνωση τεσσάρων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων/ workshops,”

στα πλαίσια του διακρατικού έργου με τίτλο: “Promotion of modern financial instruments in the cross border area”, του προγράμματος “INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMMΕ: GREECE – BULGARIA 2014-2020" 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.), προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σε εξειδικευμένο άτομο της υλοποίησης των παρακάτω δράσεων δημοσιότητας, ήτοι: α) Της δράσης D2.1.2 “Σχεδιασμός, ανάπτυξη, μεταφράσεις και εκτυπώσεις/ Δημιουργία του πολύγλωσσου επικοινωνιακού υλικού δημοσιότητας του έργου”, β) Της δράσης  D2.1.3 “Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας/ πλατφόρμας του έργου”,  γ) Της δράσης D2.1.4 “Προετοιμασία και διοργάνωση του τελικού συνεδρίου του έργου στην Κομοτηνή”, και δ) Της δράσης D3.1.4 “Διοργάνωση τεσσάρων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων/ workshops”,  στα πλαίσια του διακρατικού έργου με τίτλο: “Promotion of modern financial instruments in the cross border area”, του προγράμματος “INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMMΕ: GREECE – BULGARIA 2014-2020" . Συγκεκριμένα:

α) Για τη δράση D2.1.2.: το αντικείμενο αυτής αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του επικοινωνιακού υλικού δημοσιότητας του ως άνω διακρατικού έργου και τη μετάφρασή του. 

β) Για τη δράση D2.1.3.: το αντικείμενο αυτής αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας/ πλατφόρμας του ως άνω διακρατικού έργου

γ) Για τη δράση D2.1.4.: το αντικείμενο αυτής αφορά την προετοιμασία και διοργάνωση του τελικού συνεδρίου του ως άνω διακρατικού έργου στην Κομοτηνή

δ) Για τη δράση D3.1.4.: το αντικείμενο αυτής αφορά τη διοργάνωση τεσσάρων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων/ workshops με max. 20 συμμετέχοντες/ workshop, με θεματικό αντικείμενο σχετικό με το ως άνω διακρατικό έργο.

Ο προϋπολογισμός υλοποίησης της δράσης D2.1.2 ανέρχεται στα 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός υλοποίησης της δράσης D2.1.3 ανέρχεται στα 1.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός υλοποίησης της δράσης D2.1.4 ανέρχεται στα 500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός υλοποίησης της δράσης D3.1.4 ανέρχεται στα 4.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν:

Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί) ή

Ενώσεις των ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη τους ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, για την υλοποίηση, επί ποινή απαραδέκτου, όλων μαζί των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται  από το βιογραφικό τους, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται έργα που να έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι και να είναι σχετικά με το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να έχουν συμμετάσχει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση έργων σχετικών με το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν μαζί με τα ανωτέρω κάθε έγγραφο, το οποίο θεωρούν ότι αποδεικνύει την εμπειρία και τεχνογνωσία τους στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου και επαλήθευσης των αποδεικτικών εμπειρίας και τεχνογνωσίας που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», που βρίσκονται στην οδό Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή Τ.Κ. 69 100, μέχρι τις 15-12-2022, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 15.00  μμ.

Η επιλογή συνεργάτη υλοποίησης των ως άνω δράσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α, επί της οδού Ν.Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 25310 34071 & 25310 34072. FAX 2531034073. Υπεύθυνη για πληροφορίες Κατερίνα Κιοστεκλίδου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κείμενο Πρόσκλησης