ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΣ

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΟΡΦΕΩΣ 3 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Α.Φ.Μ. 154831652

ΤΗΛ. 25310-36751

2. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ν. ΜΙΣΙΡΛΗ 11 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Α.Φ.Μ. 113990799

ΤΗΛ. 25310-23876

3. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 3 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Α.Φ.Μ. 11983025

ΤΗΛ. 25310-37980

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Promotion of Modern Financial Instruments in the Cross border area» (ακρωνύμιο:  FINANCIAL INSTRUMENTS), του  Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών από τους ως άνω οικονομικούς φορείς ως ανωτέρω με σκοπό την απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) κατασκευαστικών εργασιών ανακαίνισης – διαμόρφωσης χώρων στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή, για τις ανάγκες στέγασης και υλοποίησης του ως άνω έργου (CPV: 45200000-9 – «Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού») με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικές τιμές, όπως αυτές προκύπτουν την κάτωθι τεχνική έκθεση, που συνέταξε το στέλεχος της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. Ιωάννης Κιοσσές, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ