ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Έχοντας υπόψη:

 • Το με αριθμό πρωτ. 1529/20-09-2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ για έγκριση της Αναμόρφωσης του Τοπικού Προγράμματος.
 • Την με αρ. πρωτ. 1122/13-11-2020 παροχή σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ Αλιείας και Θάλασσας για την παρούσα πρόσκληση.
 • Την υπ’ αριθμόν 21/27-11-2020 απόφαση της ΕΔΠ για την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης
 • Το με αριθμό πρωτ. 680/11-03-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ με θέμα: «Σύμφωνη γνώμη για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. ΟΤΑ.»
 • Την υπ’ αριθμόν 23/12-3-2021 απόφαση της ΕΔΠ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης

Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

Ο.Τ.Α Α’ και Β’ Βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

1. ANTIKEIMENO ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020), αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ένα μέσο επίτευξης του στόχου αυτού, είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων πολυταμειακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης υπό την ευθύνη τοπικών φορέων, (Άρθρο 32 του Καν. ΕΕ 1303/2013) σε συνέργεια με άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), οι οποίες κυμαίνονται από επικεντρωμένες στην αλιεία έως και ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με την εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ - CLLD), το ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης.

Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης η δράση που θα χρηματοδοτηθεί αναλύεται ως εξής:

Δράση 4.2.3 Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

Η Δράση 4.2.3 περιλαμβάνει υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.

Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:

 • η βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια όπως: η βελτίωση της σηματοδότησης και του φωτισμού, η εγκατάσταση συστημάτων ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών, η δημιουργία χώρων διοίκησης και χώρων υγιεινής, η εξασφάλιση παροχών πόσιμου νερού, η δημιουργία έργων για την αντιμετώπιση της προσάμμωσης και για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών, μαζί με βελτίωση του οδικού δικτύου που παρέχει πρόσβαση στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα αλιευτικά καταφύγια Σημείωση: Τα αυτοτελή έργα οδοποιίας δεν είναι επιλέξιμα στο ΕΠΑΛΘ.
 • Η δημιουργία και βελτίωση κοινών υποδομών και συστημάτων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων των αλιέων: καταφύγια, καρνάγια, αποθήκες, ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας κλπ, καθώς και η δημιουργία και βελτίωση χώρων πώλησης αλιευτικών προϊόντων (ιχθυαγορές).

Νομικό/θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης: Άρθρο 63.1α, ΚΑΝ 508/2014 και Άρθρο 95 παρ. 2α και 3β ΚΑΝ 508/2014

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Η συγχρηματοδοτούμενη[1] δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 580.000,00€. Ο Ε.Φ. (ΟΤΔ), δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.anro.gr

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Επιπλέον στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:

 • Οι δράσεις δύναται να εφαρμοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης Leader Αλιείας του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης.
 • Xρηματοδοτούνται δράσεις χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως 100% της δημόσιας δαπάνης.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός μιας πράξης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 580.000,00 €, ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €.
 • Σε κάθε περίπτωση το συνολικό επιλέξιμο συγχρηματοδοτούμενο κόστος ανά πράξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 580.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση που ο τελικός προϋπολογισμός της πράξης υπερβαίνει το ύψος των 580.000,00 ευρώ, το επιπλέον κόστος θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δικαιούχου.
 • Δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Σε κάθε περίπτωση, δράσεις που εμπεριέχουν υπόνοια κρατικής ενίσχυσης θα αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων για έλεγχο, και σε περίπτωση που θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις, θα εφαρμόζονται τα ισχύοντα στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης δράσεων κρατικής ενίσχυσης με το αντίστοιχο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

3.1        Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 01.01.2018, εφόσον τηρούνται οι περιορισμοί που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο περί μη περάτωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Στις πράξεις όπου θα γίνει χρήση της αναδρομικότητας της επιλεξιμότητας των δαπανών θα πραγματοποιηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των δημοσίων έργων (προδημοπρασιακοί, προσυμβατικοί, έλεγχοι συμβάσεων κλπ) κατά το στάδιο της ένταξης της πράξης. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023, αλλά η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως τις 30/06/2023.

3.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.

 4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER EΠΑΛΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

Η  περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος  LEADER EΠΑΛΘ Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης & Ξάνθης αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης. 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:

 • αφενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
 • αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa, πριν την υποβολή της πρότασης.

 • Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr από την 28-12-2020 ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 18-05-2021, ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. στη διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Τ.Κ. 69 100 Κομοτηνή, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

To πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μαζί με αναλυτικό πληροφοριακό υλικό τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.: www.anro.gr Επίσης οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία της ως άνω εταιρείας επί της οδού Ν. Πλαστήρα και Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2531034071 & 34072, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ)

ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ