Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης-Ξάνθης για το Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020»

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης-Ξάνθης για το Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020»

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξολογημένων Προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης-Ξάνθης για το Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» με τίτλο: «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών»

Βάσει της διαθέσιμης Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης, συμπεριλαμβάνοντας την δυνατότητα διαθέσιμης υπερδέσμευσης της Πρόσκλησης και λαμβάνοντας υπόψη τον Οριστικό Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, οι προτάσεις που προτείνονται προς ένταξη στο ΕΠ είναι οι προτάσεις με α/α 1 έως και 2.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

1

Σχεδιασμός, διαμόρφωση και λειτουργία πρότυπης πιλοτικής μονάδας συλλογής και κομποστοποίησης αλιευτικών υπολειμμάτων και αποβλήτων υδατοκαλλιεργειών με την χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων στον Δήμο Τοπείρου

5114149

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

528.736,00

528.736,00

528.736,00

4.85

 
 

2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΙΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΙΣΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΑΦΗ

5109445

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

577.987,57

577.987,57

1.106.723,57

4.7

 

3

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΙΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

5109446

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

578.445,59

578.445,59

1.685.169,16

4.55