Ανακοινώσεις

Οδηγίες Υλοποίησης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» για τις Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης , Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’

Οδηγίες Υλοποίησης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» για τις Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης , Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’

Οδηγίες Υλοποίησης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» για τις Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης , Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’

 Οι δικαιούχοι μετά την Απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης μπορούν να υποβάλουν αίτηση πληρωμής ή τροποποίησης καθώς επίσης και να αιτηθούν χορήγηση προκαταβολής ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ έχοντας συγκεντρώσει όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, όπως προβλέπονται από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία και προδιαγράφονται στις σχετικές οδηγίες που ακολουθούν.

Για την υποβολή της αίτησης μέσω του ΠΣΚΕ, οι δικαιούχοι κάνουν είσοδο στο ΠΣΚΕ με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποίησαν για τη συμπλήρωση της αίτησης στήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα προκαταβολής, πληρωμής και τροποποίησης μιας πράξης μπορείτε να βρείτε στο αρχείο της Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων του ΕΠΑλΘ και στo Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Είναι δυνατή η τροποποίηση της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης, μετά από σχετικό αίτημα του Δικαιούχου, εφόσον:

 • παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των προτεινόμενων μεταβολών των στοιχείων του έργου ως προς την ομαλή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και την επίτευξη των στόχων του
 • δεν επηρεάζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας, η φύση και οι αρχικοί στόχοι της εγκεκριμένης Πράξης
 • δεν μεταβάλλονται στοιχεία με τρόπο που να ακυρώνονται η επιλεξιμότητα ή/ και η θετική αξιολόγηση της πρότασης, βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας Πρόσκλησης
 • δεν αυξάνεται το ποσό της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης του έργου.

Ανάλογα με τη φύση και την έκτασή τους οι τροποποιήσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας, που πραγματοποιούνται από τον ΕΦ χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΕΔΠ και χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης ή αλλαγή στο ΠΣΚΕ και ενδεικτικά αφορούν σε:

 • Τροποποίηση της Πράξης που συνίσταται σε καθαρά τεχνικές αλλαγές, απόλυτα αιτιολογημένες που δεν επηρεάζουν τη διαρθρωτική και οικονομική πλευρά της (πχ μεταφορά ποσών εντός ‘Κατηγοριών δαπανών).
 • Τεχνικές μετατροπές και γενικά τροποποιήσεις που αφορούν καθαρά τεχνικές αλλαγές εγκαταστάσεων (αλλαγή υλικών ή τρόπου / τύπου κατασκευής των εγκαταστάσεων, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών κλπ.), απόλυτα αιτιολογημένες, χωρίς αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισμού και χωρίς αλλαγή του αποτελέσματος και εφόσον είναι στα πλαίσια των προβλεπόμενων αδειών και εγκρίσεων.
 • Αύξηση ή μείωση του κόστους των επιμέρους εργασιών, που είχαν υπολογισθεί αρχικά χωρίς να αυξηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης και χωρίς να τροποποιηθεί ο στόχος παραγωγής, το είδος των εργασιών και το αποτέλεσμα σε αποδοτικότητα. Η μείωση του κόστους επιφέρει και μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ η αύξηση του κόστους, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον ΕΦ, επιβαρύνει αποκλειστικά τον Δικαιούχο.
 • Μη ουσιώδεις αλλαγές του φυσικού αντικειμένου.
 • Διόρθωση επουσιωδών προφανών σφαλμάτων

Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας

Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας, που σχετίζονται με κρίσιμες παραμέτρους που ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του έργου, που εγκρίνονται από την ΕΔΠ και απαιτούν τροποποίηση της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης και αφορούν σε:

 • Αλλαγή του Δικαιούχου ή της νομικής μορφής αυτού.
 • Αλλαγή του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχήματος, εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής.
 • Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης (είτε μετά από αίτημα του δικαιούχου είτε μετά από οριζόντια παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των πράξεων από τον ΕΦ).
 • Σημαντική τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.
 • Μεταφορές ποσών μεταξύ ‘Κατηγοριών δαπανών’
 • Διόρθωση προφανών σφαλμάτων

Η διαδικασία που ακολουθείται για τροποποιήσεις της απόφασης χρηματοδότησης είναι η εξής:

1.            Για οποιαδήποτε αλλαγή/μεταβολή της ενταχθείσας Πράξης, υποβάλλεται από τον Δικαιούχο στον ΕΦ, αίτηση τροποποίησης, με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου μέσω του ΠΣΚΕ με συνημμένα όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που το τεκμηριώνουν.

2.            Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης των ενεργειών/εργασιών στις οποίες αναφέρεται. Ο Δικαιούχος με δική του ευθύνη μπορεί να προβεί σε εργασίες που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη τροποποίηση, προ της λήψης της απάντησης για έγκρισή της, όχι όμως πριν από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής αίτησης στο ΠΣΚΕ.

3.            Οι αιτήσεις τροποποίησης υποβάλλονται από τον Δικαιούχο εντός των ορίων του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης που ορίζει η Απόφαση Χρηματοδότησης της Πράξης, με συνημμένα -κατά περίπτωση-, τα ακόλουθα:

 • Τεχνική Έκθεση με πλήρη τεχνική και οικονομική αιτιολόγηση των προτεινόμενων αλλαγών.
 • Συγκριτικό πίνακα αρχικώς εγκεκριμένων και προτεινόμενων εργασιών-εξοπλισμού.
 • Προσφορές για τις νέες εργασίες – εξοπλισμούς.
 • Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης νέων εργασιών.
 • Λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία, ανάλογα με τη φύση της τροποποίησης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν αφορούν περίπτωση τροποποίησης Δικαιούχου Πράξης ή νομικής μορφής αυτού ή του καταστατικού του φορέα.

4.            Ο ΕΦ εξετάζει το αίτημα τροποποίησης της Πράξης. Το αίτημα γίνεται αποδεκτό, εφόσον τηρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου και οι όροι της Απόφασης Χρηματοδότησης και εφόσον απαιτείται, εκδίδεται απόφαση της ΕΔΠ για την τροποποίηση της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης και ο ΕΦ ενημερώνει εγγράφως το Δικαιούχο. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της πράξης στο ΠΣΚΕ, τα στοιχεία τροποποίησης μεταφέρονται στο ΟΠΣ.

5.            Στην περίπτωση απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης εκδίδεται από τον ΕΦ, μέσω του ΠΣΚΕ, έγγραφο απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης της Πράξης με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης. Το έγγραφο αποστέλλεται στον Δικαιούχο με ευθύνη του ΕΦ, ο οποίος δεσμεύεται να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική απόφαση χρηματοδότησης.

6.            Το πλήθος των τροποποιήσεων μιας πράξης που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (5) κατά τη διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

7.            Για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών, δίνεται η δυνατότητα οι τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας να ενσωματώνονται προς αξιολόγηση και έγκριση στο αίτημα πληρωμής του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό αίτημα τροποποίησης. Η ΕΔΠ ενημερώνεται για όλα τα σχετικά αιτήματα τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας που έχουν εγκριθεί από τον ΕΦ, συγκεντρωτικά σε συνεδρίασή της.

8.            Σε κάθε περίπτωση, αιτήματα τροποποίησης γίνονται δεκτά για εξέταση εφόσον υποβληθούν σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία έως ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης.

9.            Σε περίπτωση όπου με την τροποποίηση προκύπτει μείωση του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, επέρχεται και μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ σε περίπτωση αύξησης του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, αυτή επιβαρύνει τον Δικαιούχο.

10.          Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο ΕΦ δύναται να ζητήσει την υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων από τον Δικαιούχο, αναφορικά με την αιτηθείσα τροποποίηση. Τα διευκρινιστικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου του ΕΦ (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Με την υποβολή των διευκρινιστικών στοιχείων η αίτηση τροποποίησης επανεξετάζεται. Εάν παρέλθει η προθεσμία, που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, η αίτηση επιστρέφεται στον αιτούντα.

Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων τροποποιείται με ευθύνη του ΕΦ, όταν διαπιστωθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων μειώνεται σε ποσοστό άνω του 20%.

Αίτημα τροποποίησης ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αίτημα Τροποποίησης

  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν στον ΕΦ τη χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης της πράξης.

Η καταβολή της προκαταβολής (ή των προκαταβολών), υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής. Η εγγύηση συστήνεται προς τον ΕΦ και είναι αορίστου χρόνου.

H προκαταβολή πρέπει να καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εντός τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής, πραγματοποιείται σταδιακά αναλόγως του αριθμού των δόσεων πληρωμής.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή της ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της Απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε σταδιακά ως εξής:

 • Για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης έως και 50.000 ευρώ η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται από μία (1) έως τρεις (3) δόσεις και ο χρόνος καταβολής ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησης της Πράξης. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε αιτήματος πληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης.
 • Για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης πάνω από 50.000 ευρώ η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται από μία (1) έως πέντε (5) δόσεις και ο χρόνος καταβολής ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησης της Πράξης. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε αιτήματος πληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής στον ορισμένο από τον δικαιούχο τραπεζικό λογαριασμό του επενδυτικού σχεδίου (Λογαριασμός Πράξης) και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής κάθε δικαιούχου καταγράφονται στο παρακάτω αρχείο:

Δικαιολογητικά Αίτησης Πληρωμής

Πίνακας Δαπανών (.xlsx)

Ο Δικαιούχος υποβάλλει το αίτημα πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ κάνοντας χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου. Η ορθή καταχώριση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστικά ευθύνη του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής.

Ταυτόχρονα υποβάλει στον ΕΦ με φυσικό φάκελο το αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής το οποίο συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 19 και σε ψηφιακή μορφή (USB stick με αρχεία σε μορφή pdf και πίνακες σε MS EXCEL).

Ο κατατεθείς φάκελος πληρωμής, ελέγχεται για την πληρότητά του από τον ΕΦ και εφόσον κριθεί αναγκαίο, δύναται να ζητηθούν από τον Δικαιούχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διευκρινήσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία. Οι διευκρινήσεις ή/και τα συμπληρωματικά στοιχεία οφείλεται να υποβληθούν από τον υποψήφιο δικαιούχο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου του ΕΦ (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Με την υποβολή τους, το Αίτημα Επαλήθευσης – Πληρωμής ελέγχεται εκ νέου ως προς την πληρότητά του. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθεί το σύνολο των απαιτούμενων πρόσθετων στοιχείων, το Αίτημα Επαλήθευσης – Πληρωμής απορρίπτεται, επιστρέφεται ο φυσικός φάκελος του αιτήματος Επαλήθευσης – Πληρωμής στον Δικαιούχο και απορρίπτεται το υποβληθέν αίτημα στο ΠΣΚΕ από τον ΕΦ.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του αιτήματος πληρωμής από την ΟΤΔ, ενημερώνεται εγγράφως ο Δικαιούχος για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Με την οριστικοποίηση της Έκθεσης Επαλήθευσης από την ΟΤΔ, η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους Δικαιούχους καταβάλλεται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των πληρωμών.

 • Η πληρωμή πραγματοποιείται, στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς στους Δικαιούχους. Εξαιρούνται κατά την τελευταία πληρωμή οι παρακρατήσεις σε ΔΟΥ, ΕΦΚΑ κλπ.
 • Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους.
 • Οι δικαιούχοι μπορούν, οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλέσουν εγγράφως την αίτηση πληρωμής ή προκαταβολής, με αίτημα ανάκλησης που υποβάλλεται στον ΕΦ.
 • Οι δικαιούχοι επίσης μπορούν, μόνο σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων, να διορθώσουν και να προσαρμόσουν την αίτηση πληρωμής ή προκαταβολής ή/και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή τους.
 • Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί υποβολή ψευδών στοιχείων από το δικαιούχο στα αιτήματα πληρωμής, η πράξη απεντάσσεται και η τυχόν καταβληθείσα δημόσια δαπάνη επιστρέφεται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Επιπλέον, ο εν λόγω δικαιούχος αποκλείεται από το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020.

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.            Ο τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών) από τον Δικαιούχο διέπεται, σε κάθε περίπτωση, από τις ισχύουσες κατά το χρόνο εξόφλησης διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

2.            Δεν επιτρέπεται η εξόφληση τιμολογίων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, από τους Δικαιούχους των ενισχύσεων, με επιταγές τρίτων.

3.            Εξόφληση με μεταχρονολογημένες επιταγές γίνεται δεκτή, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί κατά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τον ΕΦ και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης.

4.            Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και παραστατικών των εταίρων/μετόχων, των εργαζομένων και λοιπών εμπλεκομένων της επιχείρησης.

5.            Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός (κατάτμηση) δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των υποχρεώσεων για τους αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική έκδοση τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία ώστε να καταστεί δυνατή η εξόφληση των δαπανών αυτών με μετρητά).

6.            Ο Δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα(Ν. 4308/2014) και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Για τους σκοπούς πιστοποίησης των δαπανών της επένδυσης, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτυπώνονται.

7.            Επιπλέον, για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες θα πρέπει να αποτελούν επενδυτικές δαπάνες σε συνάφεια με τα άρθρα 22 & 23 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013,ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 και ΠΟΛ.1079/6.4.2015) και η εξόφλησή τους να γίνεται - ώστε εξασφαλίζεται επαρκής διαδρομή ελέγχου -με τους ακόλουθους αποδεκτούς τρόπους:

 • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με μετρητά. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται να προσκομιστεί (εκτός του τιμολογίου αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών) και απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής.
 • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται:

 • Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα, ηλεκτρονικό ή μη).
 • Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών του Δικαιούχου που πραγματοποιεί την πληρωμή ή/και όποιας άλλης κάρτας συνδέεται με ονομαστικό ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (Δικαιούχου) που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος ή Ίδρυμα Πληρωμών).
 • Η έκδοση επιταγής της επιχείρησης ή η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα.
 • Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής (έως του ορίου που επιτρέπεται από τα ΕΛΤΑ). Επισημαίνεται ότι η επιβάρυνση για την έκδοση της ταχυδρομικής επιταγής δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Σημειώνεται ότι για τις εξοφλήσεις των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός έργου, θα λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές. Οι ανωτέρω περιορισμοί αποτυπώνουν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών κατά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το ΕΤΘΑ, προβάλλοντας:

 • το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 763/2014.
 • αναφορά στο ΕΤΘΑ

Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:

Α.  παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, η οποία περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

Όταν το έμβλημα της Ένωσης περιλαμβάνεται σε δικτυακό τόπο, πρέπει να είναι ορατό μόλις γίνεται η πρόσβαση σε αυτόν, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει σελίδα ο χρήστης.

Β.  τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο. Με στόχο την ομοιομορφία των εκάστοτε δράσεων προβολής και επικοινωνίας, έχουν δημιουργηθεί πρότυπα αφίσας μεγέθους Α3, για πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ. Η σχετική αφίσα μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής παραγωγής αφισών  η οποία είναι προσβάσιμη στο http://posters2014-2020.esfhellas.gr/. Μέσω της εφαρμογής αυτής είναι εφικτή η δημιουργία αφισών, που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το έργο και ακολουθούν την ενιαία οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ.

Οδηγίες Δημιουργίας Αφίσας

Εισέρχεστε στην εφαρμογή και επιλέγετε τα εξής:

Βήμα 1

Μέγεθος Α3 Οριζόντια Διάταξη

Βήμα 2

Ταμείο Χρηματοδότησης -> Ευρωπαικό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα -> Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020

Βήμα 3

Συμπληρώνεται ο Δικαιούχος. Ο Φορέας υλοποίησης παραμένει κενός. Στα στοιχεία έργου συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης, ο κωδικός της πράξης και η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη. Σε περίπτωση που υπάρχει ιστοσελίδα, συμπληρώνεται και αυτή στο αντίστοιχο πεδίο.

Κανόνες Δημοσιότητας

Μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης που χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού μεγέθους, μετά την υλοποίηση και εντός τριμήνου το αργότερο, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό (Υπόδειγμα Πινακίδας).

Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης των μόνιμων πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους.

Στην μόνιμη πινακίδα εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 • Η πινακίδα περιέχει υποχρεωτικά την ονομασία της πράξης και τον κύριο στόχο της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη.
 • Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη, προτείνεται να βασίζεται στον ειδικό στόχο της πράξης και να γίνεται επικοινωνιακή επεξεργασία της διατύπωσής του, ώστε να είναι κατανοητός από το ευρύ κοινό.
 • Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που απεικονίζονται στην πινακίδα, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της εν λόγω πινακίδας.
 • Η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος και να είναι ισότιμα μεταξύ τους και με την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπόδειγμα Πινακίδας

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

logo anroΠαραμέινετε ενημερωμένοι
απλώς γράφοντας το email
σας και θα λαμβάνετε όλα
τα νέα της Αναπτυξιακής

 

Image