Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων της υπ' αρίθμ. 380/08-09-2021 πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης με Κωδικό ΟΠΣ 5085 στο Ε. Π. «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων της υπ' αρίθμ. 380/08-09-2021 πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης με Κωδικό ΟΠΣ 5085 στο Ε. Π. «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ : 

Την Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της υπ' αρίθμ. 380/08-09-2021 πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ)» για τις Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης με Κωδικό ΟΠΣ 5085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης οι Δικαιούχοι υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), να αποστείλουν στην Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. (εφόσον προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης):

  1. τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα ή/και
  2. τον τραπεζικό λογαριασμό (Λογαριασμό Πράξης) με τοποθετημένο ποσό ύψους:
  • τουλάχιστον του 40% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης έως και 100.000 ευρώ
  • τουλάχιστον του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης πάνω από 100.000 ευρώ.

Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.

Από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξαιρούνται:

  • οι πράξεις που θα υλοποιηθούν στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά ή που αφορούν σε παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο τραπεζικός λογαριασμός ή το δάνειο που θα κατατεθεί, πρέπει να περιλαμβάνει ποσό ύψους τουλάχιστον του 15% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης στην περίπτωση των απομακρυσμένων νησιών και τουλάχιστον του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στην περίπτωση πράξεων μικρής παράκτιας αλιείας. Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.
  • οι πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον ή έχουν συλλογικό δικαιούχο ή καινοτόμα χαρακτηριστικά σε τοπικό επίπεδο και παρέχουν δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της πράξης.

Στη συνέχεια, ο Δικαιούχος μετά την παραλαβή του Σχεδίου της Απόφασης Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης (θα του αποσταλεί από την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.), οφείλει να αποστείλει στην Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Απόφασης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), υπεύθυνη δήλωση, (Υπόδειγμα IV υπεύθυνης δήλωσης),στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις αυτής, τόσο για την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την ολοκλήρωση υλοποίησής της.

Ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης, η οποία διαβιβάζεται από την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε στο Δικαιούχο της Πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Οι Δικαιούχοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση χρηματοδότησης όπως έχει υποβληθεί στο ΠΣΚΕ. Η αποστολή εγγράφων και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών.

 

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

 

Υπόδειγμα IV υπεύθυνης δήλωσης