ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης Υλοποίησης και Διαχείρισης του έργου: ‘FINANCIAL INSTRUMENTS-Προώθηση του Θεσμού των Χρηματοδοτικών Εργαλείων στη Διασυνοριακή Περιοχή’»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης Υλοποίησης και Διαχείρισης του έργου: ‘FINANCIAL INSTRUMENTS-Προώθηση του Θεσμού των Χρηματοδοτικών Εργαλείων στη Διασυνοριακή Περιοχή’»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ανακοινώνει την: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης Υλοποίησης και Διαχείρισης του έργου: ‘FINANCIAL INSTRUMENTS/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-Προώθηση του Θεσμού των Χρηματοδοτικών Εργαλείων στη Διασυνοριακή Περιοχή’» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.)

Προϋπολογισμός: Εβδομήντα Οκτώ Χιλιάδες Εξακόσια Είκοσι Εννιά Ευρώ και Τέσσερα Λεπτά του Ευρώ (78.629,04 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Ενενήντα Επτά Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ (97.500,00 €)


Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης: 1190/4.10.2022
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 173343

Αναλυτικά:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ