Απόφαση ένταξης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα Β φάσης υπερδέσμευσης - 1η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1586/31-03-2021 (ΑΔΑ: 9Δ1Ξ7ΛΒ-8Ν6) 2ης Απόφασης Ένταξης των Πράξεων, για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2

Απόφαση ένταξης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα Β φάσης υπερδέσμευσης - 1η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1586/31-03-2021 (ΑΔΑ: 9Δ1Ξ7ΛΒ-8Ν6) 2ης Απόφασης Ένταξης των Πράξεων, για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Εκδόθηκε η 1η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1586/31-03-2021 (ΑΔΑ: 9Δ1Ξ7ΛΒ-8Ν6) 2ης Απόφασης Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Μέτρου 19 «Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ/CLLD)», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και η οποία περιλαμβάνει: 

α. παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των πράξεων έως 30.06.2025.
β. αύξηση προϋπολογισμού της απόφασης ένταξης λόγω της δυνατότητας νέας υπερδέσμευσης (Β΄φάση) και την συμπερίληψη 22 νέων πράξεων. 

 

1η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1586/31-03-2021 (ΑΔΑ: 9Δ1Ξ7ΛΒ-8Ν6) 2ης Απόφασης Ένταξης των Πράξεωνης Απόφασης Ένταξης των Πράξεων