Ανακοίνωση Τελικών Πινάκων Κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς ένταξη στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 380/08-09-2021) του Τ.Π. CLLD LEADER Αλιείας ιδιωτικών έργων Π.Ε. Ροδόπης-Ξάνθης

Ανακοίνωση Τελικών Πινάκων Κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς ένταξη στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 380/08-09-2021) του Τ.Π. CLLD LEADER Αλιείας ιδιωτικών έργων Π.Ε. Ροδόπης-Ξάνθης

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ανακοινώνει:

Τα οριστικά αποτελέσματα (Τελικοί πίνακες κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων) που προέκυψαν μετά την διαδικασία αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς ένταξη στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 380/08-09-2021) του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’).

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως επιχείρηση και να προσκομίσουν στον ΕΦ την έναρξη δραστηριότητας άμεσα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση αλλά και στη σχετική διαδικασία του ΣΔΕ ΕΠΑΛΘ, θα ακολουθήσει η έκδοση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων από τον ΕΦ για το σύνολο των εγκεκριμένων προτάσεων. Αμέσως μετά θα εκδοθεί Απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης για κάθε επενδυτικό σχέδιο.

Στη συνέχεια, ο Δικαιούχος μετά την παραλαβή του Σχεδίου της Απόφασης Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης, οφείλει να αποστείλει στον ΕΦ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Απόφασης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), υπεύθυνη δήλωση, (Υπόδειγμα IV υπεύθυνης δήλωσης – Συνημμένα Πρόσκλησης), στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις αυτής, τόσο για την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την ολοκλήρωση υλοποίησής της.

Ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης, η οποία διαβιβάζεται από τον ΕΦ στο Δικαιούχο της Πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ, ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ)