ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD - LEADER Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD - LEADER Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD - LEADER Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

ότι με την υπ’ αριθμ. 19/4-9-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης εγκρίθηκαν οι πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 790/14.11.2018)  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», Υπομέτρου  19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, μετά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου που πραγματοποίησε η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και από τον οποίο δειγματοληπτικό έλεγχο δεν προέκυψε κανένα εύρημα. Ως εκ τούτου γνωστοποιούμε τον πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά υποδράση.

Τυχόν προσφυγή επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την έγγραφη ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών.

Τυχόν προσφυγή θα οριστικοποιηθεί στο ΠΣΚΕ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης θα αποσταλεί μαζί με τα δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται), στην ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». Η προσφυγή θα εξεταστεί από την Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών της ΟΤΔ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης των προσφυγών.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω Πίνακες Αποτελεσμάτων θεωρούνται προσωρινοί και η οριστικοποίησή τους θα προέλθει ύστερα από την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση. Ας σημειωθεί ότι έχει υποβληθεί αίτημα από την ΟΤΔ στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 για την χορήγηση υπερδέσμευσης (πρόσθετης χρηματοδότησης), προκειμένου να ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότερες από τις θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις της εν λόγω προσκλήσεως.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ