3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. 13214/30-11-2017(B΄4268):ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. 13214/30-11-2017(B΄4268):ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. 13214/30-11-2017(B΄4268):ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Tροποποίηση της Υ.Α. 13214/30-11-2017 (Β΄4268) όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 7888/14-09-2018 (B’4178) και Υ.Α. 355/17-1-2019 (Β΄65) 

3 τροποποίηση ΥΑ Ιδιωτικών ΦΕΚ