Έργα και Δραστηριότητες - Αγροτικού Τομέα

LEADER+

Η LEADER+ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από μία συνεχή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες των κατοίκων, που αξιοποιούν τους φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του τόπου τους, αναδεικνύουν τις ομορφιές του, ανακαλύπτουν νέες πηγές εισοδήματος και παράλληλα προστατεύουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.

Στα πλαίσια της LEADER+, οι άνθρωποι της υπαίθρου:

 • Συμμετέχουν ενεργά και αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή τους,
 • Προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις που δημιουργούν, όμως, έναν ιδιαίτερα παραγωγικό ιστό και
 • Κάνουν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονται για την περιοχή τους.

Το Πρόγραμμα LEADER+ της χώρας μας διαρθρώνεται σε δύο γενικούς Αναπτυξιακούς Στόχους:

 • Ο πρώτος στόχος είναι η «Ολοκληρωμένη, Υψηλής ποιότητας, Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών».
 • O δεύτερος στόχος είναι η «ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής».

Στόχοι LEADER+

 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα αμβλύνουν τα μειονεκτήματα και θα μειώνουν τις ανισότητες στην ποιότητα ζωής μεταξύ ορεινών και μη ορεινών περιοχών.
 • Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού μέσω της άρσης της απομόνωσης σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
 • Η επίτευξη της αλλαγής νοοτροπίας του πληθυσμού μέσω του προγράμματος LEADER+, ώστε να θεωρήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα ως ασφαλή οικονομική δραστηριότητα.

Που εφαρμόζεται συνοπτικά

Το τοπικό Πρόγραμμα Leader+ N. Ροδόπης 2000-2006 αφορά στην εφαρμογή πιλοτικών παρεμβάσεων ανάπτυξης σε τμήμα του Νομού και συγκεκριμένα:

 • Σε όλες τις ορεινές περιοχές του Ν.Ροδόπης (σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΕ) πλην των ορεινών περιοχών των κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης όπου εφαρμόζονται τα ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ ΑΜ-Θ.
 • Στις μειονεκτικές περιοχές του Ν. Ροδόπης.

Φυσικό Αντικείμενο

36 έργα συνολικού προϋπολογισμού 7.449.000,00 €.

Το θέμα συσπείρωσης του Leader+ N. Ροδόπης είναι το εξής:

 • «Δράσεις ανάδειξης των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών αγαθών – προώθησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με αρχές ποιότητας και καινοτομίας».

Οικονομικά Στοιχεία LEADER+

 • Συνολικό Κόστος: 9.123.008 €
 • Δημόσια Δαπάνη 6.450.000 €
 • Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ – Π) 5.092.992 €
 • Εθνική Συμμετοχή 1.357.007 €
 • Ίδια Συμμετοχή 2.673.008 €
 • ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Δ.Δ. 5.700.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 51,24 %
Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

logo anroΠαραμέινετε ενημερωμένοι
απλώς γράφοντας το email
σας και θα λαμβάνετε όλα
τα νέα της Αναπτυξιακής

 

Image