ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Μάρτιος, 2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τη σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου
Η εν Κομοτηνή εδρεύουσα Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Νομό Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018-2020», που εντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς χρηματοδότηση με την υπ’ αριθμ. ARES(2018)162368/10-1-2018 Συμφωνία Πλαίσιο εταιρικής σχέσης που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. και συγχρηματοδοτείται επίσης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Κομοτηνής Νομού Ροδόπης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι προτίθεται να συνεργαστεί, με σχέση σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν/μία (1) πτυχιούχο ΠΕ  Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών, με διετή τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων προβολής και ευαισθητοποίησης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και προώθησης αυτών και με επίσης απαραίτητα προσόντα την αποδεδειγμένη καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας και γνώσεις χειρισμού Η/Υ, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά το Κέντρο Πληροφόρησης στο Νομό Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018-2020.
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Δεκέμβριος, 2018
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α                                              


Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κομοτηνή 69100


Τηλ.:+30-25310-34071, Fax:+30-25310-34073


http://www.anro.gr email: anro@anro.gr


  Κομοτηνή, 19/12/2018


           Αρ. Πρωτ. 860


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού


 


 


Με τίτλο:

 


Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας Π1-Π6 του  έργου «Πολιτικές για την ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές» - “Policies  for  Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas” και ακρωνύμιο “The Healthy Municipality”, που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».


 Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
H Αναπτυξιακή Ροδόπης ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1992 με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΑΝΡΟ) ΑΕ και με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης και της ευρύτερης περιοχής. Μετά την επιτυχημένη πορεία της το 2007 μετατρέπεται σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ -  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., με διακριτικό τίτλο ΑΝΡΟ.
Η Αναπτυξιακή Ροδόπης Δημιουργεί Στηρίζει Συντονίζει Υλοποιεί και Διαχειρίζεται  τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) του Νομού Ροδόπης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα των ΚΠΣ και των άλλων εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της Περιοχής, προσφέροντας καινοτόμες ή πιλοτικές λύσεις και πρακτικές δημιουργώντας ή προσαρμόζοντας τεχνογνωσία, μετέχοντας σε δίκτυα με στόχο την μεταφορά εμπειριών, γνώσης και συντελώντας στην άρση της απομόνωσης μέσα από οργανωτικά μοντέλα προσαρμοσμένα στην τοπικές ανάγκες με ένα συνεχόμενα αναβαθμισμένο ανθρώπινο δυναμικό με την χρήση της νέας τεχνολογίας και των πιο σύγχρονων εργαλείων οργάνωσης, αναδεικνύοντας ότι η περιοχή μπορεί θέλει και αποτελεί χώρο πρώτης ευκαιρίας.
ΑΞΟΝΑΣ 4:Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER Πρόγραμμα Αγροτικής ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Κομοτηνής Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» Κοινοτήτων Οργάνης – Κέχρου – Αμαξάδων Πολυδύναμα Συμβουλευτικά Κέντρα Κέχρου – Οργάνης Πρόγραμμα Προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων Παλιννοστούντων
INTERACT FRONTIERS LEADER+ HYDRANET – MEDOCC ARCHIMED – MIDA
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου MEDPACT Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης FIRETOURIS Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης  Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης