4η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 304/20-01-2021 Απόφασης Ένταξης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

4η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 304/20-01-2021 Απόφασης Ένταξης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Ενημερώνει για την 4η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 304/20-01-2021 Απόφασης Ένταξης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης. Αναλυτικότερα: 

 

4η ΤΡΟΠ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ - ΨΠΧΙ46ΜΕ52-35Σ