ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μέρους της δράσης D3.1.4. και της δράσης D2.1.2 έργου με τίτλο: «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory – SOCIAL FORCES» INTERREG V-A

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μέρους της δράσης D3.1.4. και της δράσης D2.1.2 έργου με τίτλο: «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory – SOCIAL FORCES» INTERREG V-A

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

α) Μέρους της δράσης D3.1.4. που αφορά την «Διοργάνωση εκδήλωσης διαβούλευσης εμπλεκομένων φορέων και παρουσίασης των αποτελεσμάτων (Workshop) της μελέτης με τίτλο «Χαρτογράφηση αναγκών σχετικά με την ανάθεση εργασιών από Δημόσιους Φορείς προς Κοιν.Σ.Επ./ Ανάπτυξη Προγράμματος για την ενθάρρυνση της σύστασης και την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων»

β) Της δράσης D2.1.2 με τίτλο «Τρεις δημοσιεύσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων υλοποίησης της δράσης D3.1.4»

στα πλαίσια του διακρατικού έργου με τίτλο: «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory – SOCIAL FORCES», του προγράμματος “INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMMΕ: GREECE – BULGARIA 2014-2020"  

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.), προτίθεται να αναθέσει με διαπραγμάτευση την εκτέλεση α) Μέρους της δράσης D3.1.4. που αφορά τη «Διοργάνωση εκδήλωσης διαβούλευσης εμπλεκομένων φορέων και παρουσίασης των αποτελεσμάτων (Workshop) της μελέτης με τίτλο ""Χαρτογράφηση αναγκών σχετικά με την ανάθεση εργασιών από Δημόσιους Φορείς προς Κοιν.Σ.Επ./ Ανάπτυξη Προγράμματος για την ενθάρρυνση της σύστασης και την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων» μέρος της δράσης D3.1.4. και β) της δράσης D2.1.2 με τίτλο «Τρεις δημοσιεύσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων υλοποίησης της δράσης D3.1.4», στα πλαίσια του διακρατικού έργου με τίτλο: «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory – SOCIAL FORCES», του προγράμματος “INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMMΕ: GREECE – BULGARIA 2014-2020" . Συγκεκριμένα:

α) Για την δράση D3.1.4. το αντικείμενο αφορά την ανάληψη της διοργάνωσης εκδήλωσης διαβούλευσης των εμπλεκομένων φορέων και παρουσίασης των αποτελεσμάτων (Workshop), στην οποία θα συμμετάσχουν Δημόσιοι Φορείς και Φορείς Χάραξης Πολιτικής η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του ερωτηματολογίου και της εκπόνησης της μελέτης που θα εξαχθεί στο πλαίσιο της δράσης D3.1.4 «Χαρτογράφηση αναγκών σχετικά με την ανάθεση εργασιών από Δημόσιους Φορείς προς Κοιν.Σ.Επ./ Ανάπτυξη Προγράμματος για την ενθάρρυνση της σύστασης και την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων». Το ως άντικείμενο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημοσιότητα του event, τη δημιουργία και αποστολή της πρόσκλησης, την πρόσκληση των εισηγητών, την παραγωγή ενημερωτικού υλικού, τη διερμηνεία, την εύρεση χώρου διεξαγωγής και catering (εφόσον η εκδήλωση δεν πραγματοποιηθεί διαδικτυακά). Στόχοι της συγκεκριμένης δράσης συνολικά είναι οι παρακάτω:

  • Διερεύνηση των υφιστάμενων αναγκών των δημόσιων φορέων στην Ελλάδα και την Βουλγαρία σχετικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
  • Ανάλυση των εμποδίων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις σχετικά με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την ανάληψη δημοσίων συμβάσεων
  • Εντοπισμός των ελλείψεων και των αδυναμιών της εθνικής νομοθεσίας των δύο χωρών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις
  • Διαμόρφωση προτάσεων για μεταρρυθμίσεις του νομοθετικού πλαισίου και των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. ώστε οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία.

β) Για την δράση D2.1.2. το αντικείμενο αφορά τη δημιουργία τριών δημοσιεύσεων που αφορούν τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου για την δράση D3.1.4 ανέρχεται στα 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου για την δράση D2.1.2 ανέρχεται στα 750,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν:

Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί)

Νομικά πρόσωπα

Ενώσεις των ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη τους ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές, που θα πρέπει να αφορούν και τα δύο υποέργα, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα περιλαμβάνει πίνακα με  έργα που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι και είναι σχετικά με το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή έχουν συμμετάσχει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση έργων σχετικών με το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν μαζί με τα ανωτέρω κάθε έγγραφο, το οποίο θεωρούν ότι αποδεικνύει την εμπειρία και τεχνογνωσία τους στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου και επαλήθευσης των πινάκων εμπειρίας και τεχνογνωσίας που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», που βρίσκονται στην οδό Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή Τ.Κ. 69 100, μέχρι την 25/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ.

Η επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των ως άνω δράσεων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α, επί της οδού Ν.Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 25310 34071 & 25310 34072. FAX 2531034073. Υπεύθυνος για πληροφορίες Ευστάθιος Κεφαλίδης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΡΙΚΑΣ