ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ/ΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ D1.1.2, D1.1.3, D4.1.1, D 3.1.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMMΕ: GREECE–BULGARIA 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ/ΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ D1.1.2, D1.1.3, D4.1.1, D 3.1.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMMΕ: GREECE–BULGARIA 2014-2020

Κομοτηνή 16-5-2022

Α.Π: 897

                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ/ΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΔΡΑΣΕΩΝ:

α) Τη δράση D1.1.2 “Συναντήσεις Εταίρων έργου”

β) Τη δράση D1.1.3 “Διοίκηση- Διαχείριση Έργου και Αναφορές Προόδου”

γ) Τη δράση D4.1.1 “Δημιουργία ενός ευέλικτου Μηχανισμού με την επωνυμία «Μηχανισμός Υποστήριξης Ιδιωτικής Χρηματοδότησης» (Private Finance Support Mechanism)”

δ) Τμήμα της δράσης D 3.1.1: “Καταγραφή και αξιολόγηση όλων των Διαθέσιμων Μοντέρνων Χρηματοδοτικών Εργαλείων/Funds στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας”

στα πλαίσια του διακρατικού έργου με τίτλο: “Promotion of modern financial instruments in the cross border area”, του προγράμματος “INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMMΕ: GREECE – BULGARIA 2014-2020"

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.), προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σε επιστημονικό προσωπικό της υλοποίησης των παρακάτω δράσεων, ήτοι: α) Τη δράση D1.1.2 “Συναντήσεις Εταίρων έργου”, β) Τη δράση D1.1.3 “Διοίκηση- Διαχείριση Έργου και Αναφορές Προόδου” , γ) Τη δράση D4.1.1 “Δημιουργία ενός ευέλικτου Μηχανισμού με την επωνυμία «Μηχανισμός Υποστήριξης Ιδιωτικής Χρηματοδότησης» (Private Finance Support Mechanism)”, και δ) Τμήμα της δράσης D 3.1.1: “Καταγραφή και αξιολόγηση όλων των Διαθέσιμων Μοντέρνων Χρηματοδοτικών Εργαλείων/Funds στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας”, στα πλαίσια του διακρατικού έργου με τίτλο: “Promotion of modern financial instruments in the cross border area”, του προγράμματος “INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMMΕ: GREECE – BULGARIA 2014-2020" . Συγκεκριμένα:

α) Για την δράση D1.1.2 το αντικείμενο αφορά τη διοργάνωση και συμμετοχή στις συναντήσεις μεταξύ των εταίρων του έργου

β) Για την δράση D1.1.3 το αντικείμενο αφορά τη διεκπεραίωση των διοικητικών- διαχειριστικών αναγκών του έργου και τη σύνταξη των αναφορών προόδου.

γ) Για την δράση D4.1.1 το αντικείμενο αφορά τη δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού με την επωνυμία «Μηχανισμός Υποστήριξης Ιδιωτικής Χρηματοδότησης».

δ) Το αντικείμενο αφορά τμήμα της δράσης D3.1.1 που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην αξιολόγηση όλων των Διαθέσιμων Μοντέρνων Χρηματοδοτικών Εργαλείων/Funds στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας

Ο προϋπολογισμός του έργου για την δράση D1.1.2 ανέρχεται στα 300,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου για την δράση D1.1.3 ανέρχεται στα 5.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου για την δράση D4.1.1 ανέρχεται στα 7.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου για το τμήμα της δράσης D3.1.1 που αφορά η παρούσα ανέρχεται στα 1.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Οι ως άνω δράσεις θα υλοποιηθούν στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) επί της οδού Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή, υπό τις οδηγίες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας. Το αποτέλεσμα υλοποίησης των ως άνω δράσεων θα ανήκει στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν:

Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί)

Ενώσεις των ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη τους ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την υλοποίηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δράσεων, συνοδευόμενες από το βιογραφικό τους, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται έργα που να έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι και να είναι σχετικά με τα αντικείμενα της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να έχουν συμμετάσχει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση έργων σχετικών με το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν μαζί με τα ανωτέρω κάθε έγγραφο, το οποίο θεωρούν ότι αποδεικνύει την εμπειρία και τεχνογνωσία τους στα αντικείμενα της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου και επαλήθευσης των αποδεικτικών εμπειρίας και τεχνογνωσίας που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», που βρίσκονται στην οδό Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή Τ.Κ. 69 100, μέχρι την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μμ.

Η επιλογή των επιστημονικών συνεργατών που θα υλοποιήσουν τις ως άνω δράσεις θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α, επί της οδού Ν.Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 25310 34071 & 25310 34072. FAX 2531034073. Υπεύθυνη για πληροφορίες Κατερίνα Κιοστεκλίδου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΡΙΚΑΣ