Προκήρυξη για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεως Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Προκήρυξη για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεως Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Κομοτηνή 20-06-2022

Α.Π. 959 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεως Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

 • Ένας/μία (1) Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

                                                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (AN. ΡΟ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη :

 1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών
 2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.
 3. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
 4. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου.
 5. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
 6. Την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα: Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 7. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα.
 8. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521): Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς ……..».
 9. Τις διατάξεις της αριθμ. 300488/YΔ1244/19.04.2016 (ΦΕΚ1099Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
 10. Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V- A GREECE – BULGARIA 2014-2020»,
 11. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών,
 12. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
 13. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
 14. Την 2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”,
 15. Tην συμμετοχή της ΑΝ.ΡΟ. ΑΕ στην υποβληθείσα πρόταση υλοποίησης έργου με το ακρωνύμιο “Financial instruments”.
 16. Τα από 15/12/2020 αποτελέσματα αξιολόγησης της 2ης φάσης της 6ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, σύμφωνα με τα οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
 17. Το απόσπασμα του Πρακτικού της αριθμ. 459/10.09.2020 (θέμα 2ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. περί αποδοχής των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του «Financial instruments», σύμφωνα με το οποίο η Αναπτυξιακή Ροδόπης ορίζεται ως φορέας διαχείρισης και παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος.
 18. Τους όρους του από 05/05/2021 συμφώνου συνεργασίας (Partnership Agreement) της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με τους εταίρους του έργου “Promotion of modern financial instruments in the cross border area” και ακρωνύμιο “FINANCIAL INSTRUMENTS”.
 19. Την αριθμ. Β6.3a.21/13.04.2021 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract –FINANCIAL INSTRUMENTS) μεταξύ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020
 20. Τις ειδικότερες δράσεις του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο τεχνικό δελτίο του έργου και είναι σύμφωνες με το εγχειρίδιο του προγράμματος.
 21. Την αριθμ. 2036/30.09.2021 (ΑΔΑ: Ψ684ΟΡΡΨ-ΒΔ8) απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της ΑΜΘ περί ορισμού υπολόγου – διαχειριστή έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.
 22. Τη σχετική απόφαση του υπ΄αριθ. 469/01-06-2022 (θέμα 4ο) Πρακτικού του Δ.Σ. της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.

 

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έναν/μία (1) Πτυχιούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης εντός του χρονικού διαστήματος διάρκειας του έργου “Promotion of modern financial instruments in the cross border area” και ακρωνύμιο FINANCIAL INSTRUMENTSπου εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», ανάλογα με τις ανάγκες του διακρατικού προγράμματος, και ειδικότερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης μέχρι 12/04/2023, ήτοι ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται σήμερα να ολοκληρωθεί το ως άνω διακρατικό έργο, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) μέχρι τη λήξη του ως άνω προγράμματος, σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης αυτού.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε:

 • Έναν/μία (1) Πτυχιούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Promotion of modern financial instruments in the cross border area” και ακρωνύμιο «FINANCIAL INSTRUMENTS»

Ιστορικό

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

Με τους όρους του από 05/05/2020 συμφώνου συνεργασίας (Partnership Agreement) της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με τους εταίρους του έργου “Promotion of modern financial instruments in the cross border area” και ακρωνύμιο “FINANCIAL INSTRUMENTS”, και την αριθμ. Β6.3a.21/13.04.2021 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) έχει αναλάβει ως επικεφαλής εταίρος την υλοποίηση του ως άνω προγράμματος στην διακρατική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του διακρατικου Προγράμματος

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Μία Ανταγωνιστική και Καινοτόμα Διασυνοριακή Περιοχή»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3α: «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας, διευκολύνοντας ειδικότερα την οικονομική αξιοποίηση νέων ιδεών και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, μέσω -μεταξύ άλλων- θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων»

Τίτλος εγκεκριμένου έργου: «Προώθηση του Θεσμού των Χρηματοδοτικών Εργαλείων στη Διασυνοριακή Περιοχή»

Ακρωνύμιο εγκεκριμένου έργου: “Financial Instruments (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ)”

Τίτλος (αναλυτικός) εγκεκριμένου έργου: “Ενημέρωση και Διάδοση-Προώθηση του Θεσμού των Χρηματοδοτικών Εργαλείων (π.χ. EquityFund) με απώτερο σκοπό τη Δυνατότητα Χρηματοδότησης από τα Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, προς όφελος των απλών πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων και Επιμελητηρίων της Επιλέξιμης Διασυνοριακής Περιοχής”

Βασικές Δράσεις του έργου:

Στο πλαίσιο του έργου ‘FINANCIALINSTRUMENTS’ αναμένεται να υλοποιηθούν από τους Εταίρους του έργου σε Ελλάδα και Βουλγαρία, οι ακόλουθες- ενδεικτικά- δράσεις:

 • Δημιουργία ενός ευέλικτου Μηχανισμού με την επωνυμία «Μηχανισμός Υποστήριξης Ιδιωτικής Χρηματοδότησης» (Private Finance Support Mechanism), ο οποίος θα ξεκινήσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του έργου στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ροδόπης και θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά το τέλος του έργου. Ο Μηχανισμός αυτός θα διαμορφώνει, επιμορφώνει, δικτυώνει και γενικότερα υποστηρίζει όλους τους ιδιώτες φορείς και επιχειρήσεις στην ανεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων από όλες τις διαθέσιμες πηγές (πχ. ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ιδιωτικά funds, τράπεζες, κλπ.)
 • Καταγραφή και Αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων μοντέρνων Χρηματοδοτικών Εργαλείων/Funds στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας
 • Καταγραφή/Εντοπισμός κατάλληλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση από τα μοντέρνα χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη σύνταξη των Αιτήσεων Χρηματοδότησης      
 • Μηχανισμός Αξιολόγησης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Το εταιρικό σχήμα του έργου «FINANCIAL FORCES» περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις (4) εταίρους από τις δύο χώρες. Εκτός από την ΑΝ.ΡΟ ΑΕ που είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος, το υπόλοιπο σχήμα αποτελείται από τους εξής:

 • δΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗς- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- ελκε (ΕΛΛΑΔΑ)
 • “CLUB OF YOUNG ENTERPRENEURS”, ASSOCIATION- KARJALI (βΟΥΛΓΑΡΙΑ)
 • INDUSTRIAL ASSOCIATION (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

-      Ένας/μία (1) Πτυχιούχος Π.Ε.

Πλήθος συνεργατών

1

Πλαίσιο συνεργασίας και αντικείμενο συμβάσεως μίσθωσης έργου

Ο/Η ανωτέρω συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα έργου που υλοποιεί τα αντικείμενα των Πακέτων Εργασίας (D3.1.1), (D3.1.2), (D3.1.3) και (D3.1.4).

Η έναρξη και η λήξη της συνεργασίας της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. με τον/την συνεργάτη, η χρονική διάρκεια αυτής, το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και η αμοιβή αυτού/ής θα καθοριστούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Ειδικότερα σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη/τιδος, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο των παρακάτω αντικειμένων ανά πακέτο εργασίας:

 

D 3.1.1: Identification, recording and evaluation of all modern Financial Instruments/ Funds currently available in the cross- border area (Καταγραφή και Αξιολόγηση όλων των Διαθέσιμων Μοντέρνων Χρηματοδοτικών Εργαλείων/Funds στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας)

·         Προϋπολογισμός: 5.900,00€

 

D 3.1.2: Identification, recording and evaluation of all suitable existing SMEs located in the cross- border area that can apply for funding from modern financial tools (Καταγραφή και Εντοπισμός όλων των Κατάλληλων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας και που μπορούν να Αιτηθούν Χρηματοδότηση από τα Μοντέρνα Χρηματοδοτικά Εργαλεία)

· Προϋπολογισμός: 7.400,00€

 

 

D 3.1.3: Networking activities, B2B activities, promotion of synergies between businesses in the cross- border area (Ενέργειες Δικτύωσης, Δράσεις Business-to-Business (B2B), Προώθηση Συνεργειών Ανάμεσα σε Επιχειρήσεις στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου)

· Προϋπολογισμός: 5.000,00€

 

D 3.1.4: Specialized educational seminars and workshops (Διοργάνωση 4 (Τεσσάρων) Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων/Workshops (max. 20 συμμετέχοντες/Worskhop) στην Κομοτηνή, Ελλάδα)

· Προϋπολογισμός: 1.000,00€

 

 

 

 Χρονική Διάρκεια Συμβάσεως

Η χρονική διάρκεια της συμβάσεως του/της συνεργάτη θα καθοριστεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α, θα άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και δεν θα δύναται να υπερβαίνει την 12/04/2023, ήτοι την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται σήμερα να ολοκληρωθεί το διακρατικό έργο.

Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη συμβάσεως σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω χρονικό πλαίσιο για τη σύμβαση του/της συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, ως ισχύει. Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, θα υπάρχει η δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης και της σύμβασης του/της συνεργάτη μέχρι τη λήξη του έργου, εφόσον οι ανάγκες του έργου το επιβάλλουν.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη θα καθοριστεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασής του/της και τη χρονική διάρκεια αυτής. Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασής του έως τις 12/04/2023, ημερομηνία που προβλέπεται σήμερα να ολοκληρωθεί το έργο, προσδιορίζεται ενδεικτικά στα 19.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να αυξηθεί σε ποσοστό ανώτερο του 20% του αναφερομένου ανωτέρω συνολικά τιμήματος για τη σύμβαση του/της συνεργάτη κατά το προσδιοριζόμενο στην παρούσα χρονικό διάστημα και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Συντονιστή του έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή. Εφόσον η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου παραταθεί πέραν της 12/04/2023, θα υπάρχει η δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης και της σύμβασης του συνεργάτη έως την πλήρη ολοκλήρωση του έργου, εφόσον οι ανάγκες του έργου το επιβάλλουν, με αμοιβή που θα καθοριστεί τότε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., στα πλαίσια της παράτασης του προγράμματος.

Τόπος εργασίας

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση των έργων του/της συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) στην Κομοτηνή, καθώς και επιτόπου στο έργο και τις δράσεις του προγράμματος. Επίσης, ο/η συνεργάτης θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Συντονιστή του έργου και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή του έργου απαιτείται μετακίνηση του/της συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πράξης, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, αυτός/ή θα υποχρεούται να υποβάλλει φύλλα χρονοχρέωσης και εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο Συντονιστής του ως άνω έργου, που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του/της συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου που ο/η συνεργάτης θα υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από το Συντονιστή της έκθεσης παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των έργων που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης και περιγράφονται στην έκθεση αυτή.


Απαιτούμενα προσόντα

α) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού,

β) Γνώση χρήσης Η/Υ.

γ) Γενική επαγγελματική εμπειρία στο επιστημονικό του αντικείμενο τουλάχιστον επτά (7) ετών.

δ) Ειδική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διαχείριση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θα γίνουν δεκτές στην παρούσα πρόσκληση και προτάσεις με ειδική επαγγελματική εμπειρία μικρότερη των πέντε (5) ετών ανά ειδικότητα, οι οποίες θα αξιολογηθούν μόνο εφόσον δεν υπάρξουν προτάσεις με την απαιτούμενη ειδική επαγγελματική εμπειρία των πέντε (5) ετών.

ε) Καλή γνώση ξένης γλώσσας και ειδικότερα της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά Προσόντα

α) Μεταπτυχιακός/οί τίτλος/οι σπουδών σε συναφές με την Πρόσκληση αντικείμενο.

β)Δίπλωμα αυτοκινήτου, ευελιξία και δυνατότητα μετακινήσεων σ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

γ) Ικανότητα επικοινωνίας.

δ) Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα.

ε) Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη.

στ) Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά.


 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), τα οποία :

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.

ια) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

ιβ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Φάκελος Συμμετοχής του ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω Κεφαλαίου «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό.
 6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται).
 7. Αποδεικτικά στοιχεία γενικής επαγγελματικής εμπειρίας του/της υποψηφίου/ας τουλάχιστον επτά (7) ετών και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών ή εναλλακτικά όσης ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας ο/η υποψήφιος/α διαθέτει,

για την περίπτωση που δεν υπάρξουν προτάσεις με την απαιτούμενη ειδική επαγγελματική εμπειρία των πέντε (5) ετών (έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας για την απόδειξη της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας και αντίγραφα σχετικών συμβάσεων ή/και βεβαιώσεις εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας)

 1. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω :

 • Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ.
 • Με Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή προηγούμενου εργοδότη σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 1. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες).
 2. Αποδεικτικό κατοχής ξένης γλώσσας. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας.

(Εφόσον το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, τότε δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας).

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό γίνεται με τα ακόλουθα πέντε (5) κριτήρια:

 1. Τίτλοι σπουδών
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ και ξένης γλώσσας
 3. Γενική επαγγελματική εμπειρία (πέραν της επταετίας)
 4. Ειδική επαγγελματική εμπειρία (πέραν της πενταετίας ή εναλλακτικά της όποιας ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας για την περίπτωση που δεν υπάρξουν προτάσεις με ειδική επαγγελματική εμπειρία άνω των 5 ετών)
 5. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά

Τα κριτήρια αυτά αναλύονται, όπως παρακάτω, σε επιμέρους υποκριτήρια με αντίστοιχη βαθμολόγηση σε δεκαβάθμια κλίμακα.  

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων (πλην της περίπτωσης (5)) δεν είναι σωρευτική.

1. Τίτλοι σπουδών

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βαθμοί

1

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 5<β<=7

7

2

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<β<=10

8

3

Μεταπτυχιακός τίτλος

9

4

Διδακτορικό δίπλωμα

10

 

2.      Γνώση χειρισμού Η/Υ

Α/Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Βαθμοί

1

Επεξεργασία κειμένων (Word) ή Υπολογιστικά φύλλα (Excel) ή Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) καθώς και ειδικό λογισμικό πακέτο κατά περίπτωση

5

2

Επεξεργασία κειμένων (Word) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) ή Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) καθώς και ειδικό λογισμικό πακέτο κατά περίπτωση

8

3

Επεξεργασία κειμένων (Word) και Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) καθώς και ειδικό λογισμικό πακέτο κατά περίπτωση

10

 

Α/Α

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Βαθμοί

1

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ C2

10

2

ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ C1

8

3

ΚΑΛΉ ΓΝΩΣΗ Β2

5

Τρόπος απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας

 • Η άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ή με κατοχή πτυχίου Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Michigan ή με άλλο ισότιμο τίτλο.
 • Η πολύ καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή με κατοχή πτυχίου Certificate in Advanced English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου Michigan English language assessment battery (MELAB) ή πτυχίου Michigan English test (MET) του Cambridge Michigan language assessment (CaMLA) ή με άλλο ισότιμο τίτλο.
 • Η καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή με κατοχή πτυχίου First Certificate in English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου Michigan Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου του Michigan ή με άλλο ισότιμο τίτλο.

 

3. Γενική επαγγελματική εμπειρία

Για τον υπολογισμό της Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου.

Τα έτη Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας (στο επιστημονικό αντικείμενο του υποψηφίου συνεργάτη), βαθμολογούνται για την περίοδο που υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΤΟΣ

Βαθμοί ανά έτος

ΜΗΝΕΣ

Βαθμοί ανά μήνα

8ο

1

12

0,0833

9ο

2

24

10ο

3

36

11ο

4

48

12ο

5

60

13ο

6

72

14ο

7

84

15ο και επόμενα

8

96

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή και
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

 

4.         Ειδική επαγγελματική εμπειρία

Για τον υπολογισμό της Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου.

Τα έτη Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας (διαχείριση/υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων), βαθμολογούνται για την περίοδο που υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

Θα γίνουν δεκτές στην παρούσα πρόσκληση και προτάσεις με ειδική επαγγελματική εμπειρία μικρότερη των πέντε (5) ετών, οι οποίες θα αξιολογηθούν μόνο εφόσον δεν υπάρξουν προτάσεις με την απαιτούμενη ειδική επαγγελματική εμπειρία των πέντε (5) ετών.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΤΟΣ

Βαθμοί ανά έτος

ΜΗΝΕΣ

Βαθμοί ανά μήνα

1ο

1

12

0,0833

2ο

2

24

3ο

3

36

4ο

4

48

5ο

5

60

6ο

6

72

7ο

7

84

8ο

8

96

9ο

9

108

10 και επόμενα

10

120

Τρόπος απόδειξης της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας:

 • Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής για την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων.
 • Εναλλακτικά της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση αντιγράφων συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης απασχόλησης και η αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία

5.         Προσωπικά - επαγγελματικά χαρακτηριστικά

Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα έκφρασης και η μεταδοτικότητα, η κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη και η εν γένει παρουσία και συμπεριφορά, ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανώτατο όριο βαθμών

1

Ικανότητα επικοινωνίας

3

2

Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα

3

3

Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη

3

4

Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά

1

ΣΥΝΟΛΟ

10

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών στάθμισης επί των πέντε (5) προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται στο ακόλουθο Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου:

 

 

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

 

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΗ

ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΜΗ   ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΣΥΝΤ. ΒΑΡ.

ΜΕΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

   

9-10

8-9

7-8

5-7

1-5

   

1

Τίτλοι σπουδών

         

10%

 

2

Γνώση χειρισμού Η/Υ και ξένης γλώσσας

         

5%

 

3

Γενική επαγγελματική εμπειρία

         

20%

 

4

Ειδική επαγγελματική εμπειρία

         

40%

 

5

Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά

         

25%

 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

 

 

 
                         

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνη για διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. επί της οδού Ν.Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή: κυρία Κατερίνα Κιοστεκλίδου, τηλ. 25310-34071 & 34072.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) www.anro.gr απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) στην Kομοτηνή, οδός Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Τ.Κ. 69 100 μέχρι την 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διακρατικό έργο “Promotion of modern financial instruments in the cross border area” και ακρωνύμιο FINANCIAL INSTRUMENTS, που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Η ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα της εν όλω ή εν μέρει ακύρωσης της παρούσας προσκλήσεως χωρίς να γεννάται καμία αξίωση για τους υποβάλλοντες πρόταση στα πλαίσια αυτής.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή (3) επιτροπή αξιολόγησης της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.

                                                                                                     

ΓIA THN AN. ΡΟ. Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΡΙΚΑΣ

 

Κείμενο - Παραρτήματα