Νέα εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ: "Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020"

Νέα εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ: "Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020"

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ενημερώνει για την έκδοση της νέας (αριθμ. 30760/13-05-2022) εγκυκλιου του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετική με την διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020, η οποία συνοδεύεται από νέα έντυπα. Αναλυτικότερα:

Υπ' αριθμ. 30760/13-05-2022 Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παραρτήματα Εγκυκλίου

Νέα Έντυπα

Δικαιολογητικά αίτησης πληρωμής δικαιούχου (πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα)

ΚΥΑ Ανάθεσης καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις ΟΤΔ