ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ, Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ, Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. διευκρινίζει τα κάτωθι:

1)Στην καρτέλα 7.1 του επενδυτικού σχεδίου έχει προστεθεί το πεδίο «Μη επιλέξιμο ποσό». Το πεδίο θα είναι εμφανές σε όλη τη ροή του επενδυτικού σχεδίου (υποβολή, αξιολόγηση, γνωμοδοτική, αίτημα ελέγχου, κλπ).  Η λειτουργικότητα του πεδίου αφορά ποσό δαπάνης που δεν θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα αλλά αποτελεί μέρος προμήθειας (δαπάνης) που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση της επένδυσης.  

 Σε κάθε περίπτωση επικαιροποιείται το χρηματοδοτικό σχήμα της καρτέλας 7.3 με τα νέα δεδομένα. Αναλυτικά: 

12

 

2) Οι δαπάνες που αφορούν μηχανές σκαφών, βυθόμετρα και δίχτυα δεν συγκαταλέγονται στις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης 4.2.1.1β: "Επενδύσεις επί του σκάφους που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα, συγκεκριμένα επιτρέποντας στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία ή την άμεση πώληση των δικών τους αλιευμάτων ή καινοτόμους επενδύσεις επί του σκάφους, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων".