Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν προς ένταξη στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 380/08-09-2021) του Τ.Π. CLLD LEADER Αλιείας ιδιωτικών έργων Π.Ε. Ροδόπης-Ξάνθης

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν προς ένταξη στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 380/08-09-2021) του Τ.Π. CLLD LEADER Αλιείας ιδιωτικών έργων Π.Ε. Ροδόπης-Ξάνθης

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ανακοινώνει:

Τα αποτελέσματα Αξιολόγησης των προτάσεων (προσωρινοί πίνακες κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων) που υποβλήθηκαν προς ένταξη στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 380/08-09-2021) του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’)

Αναλυτικά:

Επιστολή Αποτελεσμάτων προς Υποψήφιους επενδυτές 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ, ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ)

Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής CLLD/LEADER στο ΠΣΚΕ