Κοινωνικά Προγράμματα

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ»

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» από το Δικαιούχο/Α.Σ «ΡΟΔΟΠΗ»

Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ

 

Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α

 

Εταίροι:

 

· Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία «Κ. Καραθεοδωρή» Δήμου Κομοτηνής – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ

 

· Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (ΠΑΜΘ)

 

· Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

 

· Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

 

· Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Ροδόπης (Ομοσπονδία Ροδόπης)

 

· Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής

 

· Αιχμή Ανώνυμος Εμπορική, Επενδυτική, Συμβουλευτική, Εξαγωγική, Εισαγωγική Εταιρεία (ΑΙΧΜΗ ΑΕ)

 

· Τεχνόπολις - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμος Εταιρεία (ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ)

 

· Δήμος Κομοτηνής

 

· Δήμος Ιάσμου

 

· Δήμος Μαρώνειας-Σαπών

 

· Δήμος Αρριανών

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

 

1. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ

 

Ανάλυση της υφιστάμενης θέσης των ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

 

2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 

· Σύσταση Διαδημοτικής Δομής υποστήριξης & ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης ΕΚΟ

 

· Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ οργανισμών /φορέων του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα

 

· Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για διαδικασίες εργασιών στελεχών παροχής υπηρεσιών ΕΚΟ

 

· Δικτύωση με άλλες ΑΣ και συναφείς πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο

 

· Ίδρυση και λειτουργία δικτύου ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων από επαγγελματικούς φορείς

 

· Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών

 

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 

· Ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού δημοσιοποίησης του έργου

 

· Πρόγραμμα ενεργειών δημοσιοποίησης στα ΜΜΕ

 

· Ηλεκτρονικός κόμβος έργου

 

· Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας & των ομάδων στόχου

 

· Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών

 

· Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων

 

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

 

1. Συντονισμός και Διαχείριση Έργου

 

5. Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 1

 

6. Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 2

 

7. Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 3

 

8. Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 4

 

9. Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 5

 

10. Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας 1

 

11. Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας 2

 

12. Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

 

13. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

· Εντοπισμός, προσέγγιση, επιλογή ωφελουμένων

 

· Υποδοχή- Ενημέρωση- Πληροφόρηση - Παραπομπή - Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων

 

14. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

· Ατομική Συμβουλευτική Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

 

· Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

 

· Νομική συμβουλευτική

 

15. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

· Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική Επιχειρ/τητας

 

· Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων. Μελέτες-αιτήσεις υπαγωγής σε ενισχύσεις

 

· Mentoring ωφελουμένων για την ίδρυση επιχειρήσεων

 

· Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

 

16. ΜΕΤΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 

· Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την πρόσληψη τους

 

· Φόρουμ προώθησης της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 750.000,00 €

 

Στόχος της παρέμβασης
Στόχος του προτεινόμενου έργου αποτελεί η υποστήριξη 150 ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και ανήκουν αποδεδειγμένα στις εξής ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:
• Μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45, με χαμηλά τυπικά προσόντα
• Ατομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
• Ατομα με αναπηρία
Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί:
Ψ αφενός να υποστηρίξει σε προσωπικό επίπεδο τους ωφελούμενους, μέσω συνδυασμού δράσεων, που θα προέρχονται από τις ομάδες στόχου, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, μέσα από τις εξής στοχεύσεις - λύσεις:
- ίδρυση 25 νέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτόμα μικροεπιχειρηματικότητα στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της εμπορίας τροφίμων-ποτών
- ίδρυση 2 επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
- κάλυψη 70 θέσεων μισθωτής εργασίας σε δραστηριότητες του μεταποιητικού και του τριτογενή τομέα, αλλά και σε ειδικότητες πράσινης οικονομίας
- πρόσληψη μέσω συμβάσεων με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για 45 ωφελούμενους.
Ψ αφετέρου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, με σκοπό την ενσωμάτωση των ωφελουμένων στο εργασιακό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου
Οι επιλεγείσες ομάδες στόχου αποτελούν κατ΄ εξοχήν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, λόγω των χαμηλών προσόντων τους που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, αλλά και στην ενσωμάτωση τους στον κοινωνικό ιστό.

Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης
150 άτομα

Σύντομη περιγραφή των δράσεων και προϊόντα
Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Ψ Εκπόνηση Μελέτης Χαρτογράφησης της περιοχής παρέμβασης και των ομάδων στόχων, η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την αγορά εργασίας και την υφιστάμενη κατάσταση των ομάδων - στόχων
Ψ Δράσεις Δικτύωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Δικτύωση μεταξύ της ΑΣ και τοπικών φορέων με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησης φορέων σχετικά με τους στόχους του έργου
- Δικτύωση μεταξύ της Σύμπραξης και άλλων ΑΣ, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών
Ψ Ενέργειες Ενημέρωσης με αντικείμενο:
- την ευαισθητοποίηση της τοπικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες – στόχοι, για την προτεινόμενη παρέμβαση και τις δράσεις της
- την ενημέρωση της τοπικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τις εργασιακές δυνατότητες των ομάδων – στόχων
- την ενημέρωση των ομάδων στόχων σχετικά με τις δράσεις της προτεινόμενης παρέμβασης.
Ψ Διαχειριστικές δράσεις που αφορούν την επίβλεψη και διαχείριση του έργου.
Ψ Δράσεις Κατάρτισης – Επιμόρφωσης των Ομάδων-Στόχων
Ψ Δράσεις Συμβουλευτικής και Υποστήριξης των Ομάδων-Στόχων, που περιλαμβάνουν:
- Συμβουλευτική ψυχοκοινωνικής στήριξης, απασχόλησης, επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικότητας
- Υποστήριξη των ωφελουμένων μετά την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
- Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων
- Συμβουλευτική υποστήριξη εργοδοτών
- Φόρουμ προώθησης της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

 

Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους:
Σύνολο ωφελουμένων: 150 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση: 25 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 70 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα: 45 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 40 άτομα
αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 2 επιχειρήσεις με 5 απασχολούμενους η κάθε μία
αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 75 θέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των νέων θέσεων στις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις από ωφελούμενους)


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Περιγράψτε αναλυτικά:
τη διαδικασία για την άμεση επιλογή των ωφελουμένων (μηχανισμός, δράσεις δημοσιοποίησης – προσέλκυσης ωφελούμενων),
Με την έναρξη του έργου, οι εταίροι της ΑΣ θα υλοποιήσουν δράση που θα αφορά στη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου, έτσι ώστε να γίνει ευρέως γνωστή η δυνατότητα ανέργων να ενταχθούν και να επωφεληθούν από αυτό. Η δράση θα περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες θα αξιοποιούν διαφορετικά επικοινωνιακά μέσα. Τέτοιες ενέργειες θα είναι:
Ψ Ανοικτή εκδήλωση, μέσα από την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και κυρίως οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων για τις παρεμβάσεις του έργου
Ψ Συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ, Γραφεία Εργασίας, Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων κ.λ.π.), στις οποίες εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης
Ψ Αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων προς άλλους τοπικούς φορείς, στα οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το προτεινόμενο έργο και οι δράσεις του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεργασίες με τους υπευθύνους φορέων όπως :
- Αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, που είναι και περιοχές παρέμβασης του προγράμματος όπως π.χ. Κοινωνικές Υπηρεσίες, Συμβουλευτικά Κέντρα, Γραφεία Ανέργων και Επιχειρήσεων Δήμων, όπου υφίστανται.
- Σύλλογοι και οργανώσεις των ομάδων στόχου
- Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ», ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α.ΜΕ.Α. ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ " ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ", ο Σύλλογος Μονογονεϊκών Οικογενειών Ν. Ροδόπης κλπ.
- Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής
- Επιμελητήρια
- Δικηγορικός Σύλλογος
Ψ Αφίσες που θα τοιχοκολληθούν σε προθήκες των εταίρων της ΑΣ, αλλά και σε κεντρικά σημεία όλης της περιοχής παρέμβασης του εν λόγω σχεδίου
Ψ Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στα ΜΜΕ (κυρίως στο ραδιόφωνο) και στον τοπικό τύπο
Ψ Συνεχής και επίκαιρη ενημέρωση μέσω διαδικτύου ως προς τις δράσεις και τα πλεονεκτήματα του προγράμματος για τις ομάδες-στόχο. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσα από τις ιστοσελίδες των εταίρων της ΑΣ, αλλά και την ιστοσελίδα του έργου
Ψ Έντυπες ανακοινώσεις στην έδρα του κάθε εταίρου της ΑΣ, αλλά και σε καίριας σημασίας σημεία, όπως τοπικές υπηρεσίες ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, δημοτικά καταστήματα, εργατικό κέντρο, επαγγελματικοί φορείς, κλπ
Μετά τις ενέργειες δημοσιοποίησης, θα ακολουθήσει η προσέλευση των ενδιαφερομένων ανέργων στα εκάστοτε σημεία της Δομής Υποστήριξης, οι οποίοι έπειτα από σύντομη ενημέρωσή τους σχετικά με το Σχέδιο, θα συμπληρώνουν το Δελτίο Υποδοχής - Αίτηση, όπου θα αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, διάστημα ανεργίας, ειδικότητα, κλπ) καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Το έντυπο της αίτησης αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη επαφή με τους υποψήφιους εξυπηρετούμενους της Δομής. Στο έντυπο αυτό, ο ενδιαφερόμενος άνεργος αφού συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία, υπογράφει και μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα (φωτοτυπία της ταυτότητας και της κάρτα ανεργίας) κατατίθενται στη γραμματεία των της εκάστοτε Δομής.
Σε αυτή τη φάση προσέλκυσης δίνεται έμφαση στην ενεργοποίηση και εγγραφή των ωφελουμένων στον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν έχουν ήδη εγγραφεί στις καταστάσεις ανέργων, ώστε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό βέβαια δεν αφορά τους ενδιαφερόμενους που εντάσσονται στους μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών, με χαμηλά τυπικά προσόντα, καθώς τα άτομα της συγκεκριμένης ομάδας στόχου πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι για τουλάχιστον 12 μήνες στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γίνει η επιλογή εκείνων των ενδιαφερομένων ανέργων που έχει διαπιστωθεί ότι έχουν ανάγκη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για κοινωνική και εργασιακή ένταξη, προκειμένου να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας.
Αναλυτικά η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα εξής στάδια:
1. Συμπλήρωση Δελτίου Υποδοχής – Αίτησης για κάθε υποψήφιο από τον εξειδικευμένο σύμβουλο της δομής και καταγραφή του αρχικού αιτήματος ή αναφερόμενου προβλήματος, ως αρχικό επίπεδο αξιολόγησης της αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου.
2. Καταγραφή των αναγκών: Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων των υποψηφίων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις του έργου, τα αρμόδια στελέχη της Συμβουλευτικής θα επεξεργαστούν τις αιτήσεις και θα εξετάσουν ποιοι από τους υποψήφιους διαθέτουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται ανάλογα με τη φιλοσοφία και το στόχο του Σχεδίου. Αφού καταλήξουν στους υποψήφιους που μπορούν να συμμετέχουν, επικοινωνούν μαζί τους και τους καλούν για μια πρώτη επαφή – συνέντευξη. Στόχος αυτής της συνέντευξης είναι να διερευνηθεί η πραγματική δυνατότητα, η «ωριμότητα» και η διάθεση των υποψηφίων να συμμετέχουν στο έργο. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει καταγραφή:
• των ιδιαίτερων ικανοτήτων που μπορεί να αναπτύξει ώστε να οδηγηθεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα ή στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
• της ανάγκης του ανέργου για επαγγελματικό προσανατολισμό
• των αναγκών του ανέργου για ψυχοκοινωνική στήριξη
• των ελλείψεων στην επαγγελματική εκπαίδευση του ανέργου που καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση/επιμόρφωσή του
• του προσανατολισμού του ατόμου για την υλοποίηση κάποιας επιχειρηματικής ιδέας.
Ως εκ τούτου η συνέντευξη πρέπει να συνάδει με τα στοιχεία που έχουν ήδη καταγραφεί στην αίτηση του υποψηφίου και να αποσαφηνίζει τις επιθυμίες και τις δυνατότητες του, ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη εκτίμηση της προσωπικότητάς του. Σημειώνεται ότι, ο έλεγχος της ορθότητας της συμπλήρωσης της αίτησης του υποψήφιου από το στέλεχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς μέσω της αίτησης αντλείται μέρος των πληροφοριών που εισάγονται στο Σύστημα Παρακολούθησης Ωφελουμένων.
Για τη διάγνωση των αναγκών του προσερχόμενου ανέργου θα χρησιμοποιηθούν το εξής έντυπο:
Α) Αίτηση Υποψηφίου - ωφελούμενου
Στη συνέχεια, τα στελέχη που είναι αρμόδια για τις συνεντεύξεις, θα επεξεργαστούν το αποτέλεσμά τους και θα υποβάλλουν σχετική έκθεση προς τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, όπου θα αναφέρεται η βαθμολογία(μόρια) του ωφελούμενου με βάση το επιλεγμένο σύστημα κριτηρίων αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως οι διαπιστωμένες ανάγκες, η οξύτητα των προβλημάτων και οι υπάρχουσες κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Επιπλέον, η έκθεση για κάθε ωφελούμενο θα πρέπει να εστιάζει αφενός στην «ωριμότητα» και τη διαθεσιμότητα του κάθε υποψήφιου ωφελούμενου να συμμετέχει στο έργο και αφετέρου στις δράσεις στις οποίες προτείνεται να κατευθυνθεί ο υποψήφιος.
Επιπλέον, τα προαναφερόμενα στελέχη με βάση τις εκθέσεις, θα καταρτίσουν τους πίνακες κατάταξης των ενδιαφερομένων, οι οποίοι μαζί με τις εκθέσεις και τα έντυπα των αιτήσεων και των συνεντεύξεων θα προωθηθούν στην Επιτροπή Επιλογής. Τα μέλη της Επιτροπής θα προβούν σε σχετικό έλεγχο των εγγράφων και θα καταρτίσουν τη λίστα των ωφελουμένων και των αναπληρωματικών ωφελουμένων.
Όσον αφορά στην Επιτροπή Επιλογής θα είναι πενταμελής, διεπιστημονική και θα αποτελείται από:
• 3 μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης
• τον/την εξειδικευμένο/η σύμβουλο της δομής που έκανε την αρχική διάγνωση αναγκών
• τον/την επιστημονικό/ή υπεύθυνο/η της συμβουλευτικής.

 

τα κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των ωφελουμένων/ανέργων για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και κατάρτισης θα βασιστεί στην εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης το οποίο λαμβάνει υπόψη του σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια του Ν. 3250/2004 αλλά και κριτήρια που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των ενδιαφερόμενων ανέργων. Τα κριτήρια αυτά θα είναι τα εξής:
• Το φύλο: σύμφωνα με την αρχή της ισότητας θα δοθεί προτεραιότητα στις άνεργες γυναίκες (σε ποσοστό 60%)
• Το διάστημα ανεργίας
• Η ηλικία
• Το οικογενειακό εισόδημα
• Η οικογενειακή κατάσταση
• Οι γνώσεις ξένων γλωσσών, Η/Υ αλλά και ειδικές γνώσεις άσκησης ενός επαγγέλματος (π.χ. αν κάποιος θέλει να εργαστεί ως οδηγός αν έχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως δίπλωμα Γ’ κατηγορίας)
Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν τα εξής ειδικά κριτήρια:
Ψ Η συνολική εικόνα του υποψηφίου, όπως θα προκύψει από τη συνέντευξη και θα βαθμολογείται η αυξημένη ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης, «ωριμότητα» - διαθεσιμότητα, επιθυμία ένταξης στην αγορά εργασίας
Ψ Η ειδικότητα των ωφελουμένων και ο χρόνος προϋπηρεσίας τους σε αυτές, ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης μέσω του έργου είναι αναγκαίο ο πληθυσμός των ωφελουμένων να αποτελείται από ανέργους που να διαθέτουν το ζητούμενο προφίλ από τις επιχειρήσεις. Αυτό θα βοηθήσει στο σχεδιασμό δράσεων που θα στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων, αλλά και στην εκ των προτέρων επιλογή ανέργων που να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική εξειδίκευση
Ψ Η μη ένταξη κατά το παρελθόν σε Προγράμματα Κατάρτισης, κύκλους συμβουλευτικής, προγράμματα ΝΘΕ, ΝΕΕ, Stage. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ανέργους που δεν έχουν ωφεληθεί από καμία παρέμβαση στο παρελθόν
Ψ Η ύπαρξη επιχειρηματικής ιδέας αλλά και η ετοιμότητά του για την υλοποίηση αυτής, ως επιπλέον κριτήριο για τους ανέργους που επιθυμούν να αυτοαπασχοληθούν ή να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι, για τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν πίνακες με τους ωφελούμενους στην έδρα των εταίρων της ΑΣ ή και στο διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του έργου).

 

τη διαδικασία διάγνωσης των αναγκών του κάθε ωφελούμενου
Το πρώτο στάδιο μετά την επιλογή των ωφελουμένων είναι η καταγραφή, διάγνωση και αντιμετώπιση των αναγκών τους. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία, τα οποία ειδικότερα θα βοηθούν τον εργασιακό σύμβουλο στα εξής:
• Δημιουργία ενός ατομικού προφίλ για κάθε ωφελούμενο έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.
• Ανάδειξη των εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών των ωφελούμενων.
• Αποτύπωση των στάσεων των ωφελούμενων αναφορικά με την εργασία και την εκπαίδευση.
• Προσδιορισμός των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας είτε μέσω της απασχόλησης είτε μέσω της επιχειρηματικότητας.
Οι ανάγκες των ωφελουμένων θα διευκρινιστούν από τη διενέργεια προσωπικής συνέντευξης και τη χρήση κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο θα περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες:
- Δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, τόπος κατοικίας, τόπος προέλευσης, κλπ)
- Επίπεδο εκπαίδευσης και επιμόρφωση
- Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
- Στοιχεία ανεργίας (χρόνος παραμονής εκτός αγοράς εργασίας, προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, κλπ)
- Δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην κοινωνική και επαγγελματική (επαν)ένταξη
- Προσωπικές επιδιώξεις (π.χ. τοποθέτηση σε θέση εργασίας, ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκατάρτιση / κατάρτιση, κλπ)
Η διάγνωση των αναγκών του κάθε ωφελούμενου θα επιχειρείται κατά τη διάρκεια της πρώτης ατομικής συνεδρίας, μέσα από την οποία θα βγει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ωφελουμένου με τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν στον προσδιορισμό της ταυτότητας του, θέματα στέγασης, υγείας και πρόνοιας, θέματα νομιμοποίησης, την επαφή του με τις δημόσιες υπηρεσίες, το μορφωτικό του επίπεδο, την επαγγελματική του κατάρτιση, την επαγγελματική του εμπειρία, τη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Στόχος της πρώτης αυτής συνάντησης είναι η καταγραφή – διάγνωση τυχόν προβλημάτων (οικογενειακά, κοινωνικά ή ψυχολογικά) που επηρεάζουν την προσωπικότητα του ατόμου, καθώς και η διερεύνηση των προσωπικών επιθυμιών και προτιμήσεών του. Σε περίπτωση που η συγκέντρωση των προαναφερθέντων στοιχείων δεν είναι εφικτή σε μία μόνο συνάντηση με τον ωφελούμενο τότε θα ορισθούν επόμενες συναντήσεις έως ότου αποκτηθεί ολοκληρωμένη εικόνα για το άτομο του.
Μετά τη διάγνωση και καταγραφή των αναγκών κάθε ωφελούμενου θα ακολουθήσει ταξινόμηση των στοιχείων, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση του κάθε ωφελούμενου και να ληφθούν αποφάσεις για τις παρεμβάσεις στις οποίες κρίνεται αναγκαίο να ενταχθεί και συγκεκριμένα σε ποιο πρόγραμμα κατάρτισης ή και επιμόρφωσης αλλά και τι είδους συμβουλευτική πρέπει να ακολουθήσει. Επιπλέον, θα είναι εφικτή η κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση των ωφελουμένων σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά και προβλήματα.

 

τη μεθοδολογία υποστήριξης και παρακολούθησης των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της παρέμβασης
Η μεθοδολογική προσέγγιση της συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων θα βασιστεί σε δύο βασικές έννοιες: ενδυνάμωση και εμψύχωση του ατόμου, καθώς και η ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού συνόλου, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.
Η έννοια της δημιουργικότητας αποτελεί συστατικό στοιχείο της εμψύχωσης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες για να είναι δημιουργικές θα στηρίζονται στις παρακάτω αρχές:
Ψ Ενίσχυση της ελεύθερης έκφρασης, οικειότητας και καλής επικοινωνίας
Ψ Δυνατότητα των ωφελουμένων για ανάληψη πρωτοβουλίας
Ψ Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων
Ψ Ευελιξία στην προσέγγιση
Ψ Ενίσχυση της αλληλοεκτίμησης, της αμοιβαίας προσφοράς και της συναισθηματικής έκφρασης.
Η ικανότητα του ωφελουμένου να χειρίζεται τον εαυτό του με τρόπο αυτοδύναμο και να έχει την ικανότητα συνύπαρξης με τους άλλους συμμετέχοντες στο ίδιο σύστημα, αποτελεί συστατικό στοιχείο της ενδυνάμωσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα υιοθετηθούν και εφαρμοστούν οι παρακάτω ενέργειες:
Ψ Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
Ψ Απόκτηση εργαλείων αυτοαξιολόγησης (κατανόηση δυνατοτήτων και αδυναμιών)
Ψ Στήριξη για τη δημιουργία δικής του καριέρας ή για τη λήψη αποφάσεων απασχόλησης
Ψ Πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Ψ Απόκτηση ισχυρών μοντέλων/ρόλων
Ψ Κινητοποίηση, ενίσχυση της αποφασιστικότητας για επιτυχία.
Με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε ωφελουμένου και λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αρχές, αλλά και σε συνδυασμό με τις ανάγκες και τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας, θα καταρτίζεται το Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση και ανάπτυξη της αυτενέργειας, ώστε να μπορούν κυρίως να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας.
Τα εργαλεία υποστήριξης που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής:
1. Έντυπο διερεύνησης του προφίλ, των αναγκών και των αιτημάτων του ανέργου (κατά την υποδοχή και διάγνωση των αναγκών)
2. Έντυπο ψυχοκοινωνικής στήριξης
3. Έντυπα επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης
4. Έντυπο επιχειρηματικότητας
5. Φάκελος καταγραφής της συνολικής πορείας του ωφελούμενου από την ημέρα της υποδοχής του μέχρι και τη στιγμή ένταξής του στην αγορά εργασίας (στον φάκελο θα εντάσσονται από τον υπεύθυνο σύμβουλο και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα έντυπα 1,2,3,4)
6. Δελτίο αυτοαξιολόγησης της πορείας του ωφελούμενου ως προς τη βελτίωση των κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και τους δείκτες ενδυνάμωσης.
Τα παραπάνω δελτία επιλέγονται και συμπληρώνονται κατ’ επιλογή (ανάλογα με το ατομικό σχέδιο του ωφελούμενου), ενώ το κοινό στοιχείο όλων των παραπάνω εργαλείων είναι ότι:
- Σχεδιάζουν εξατομικευμένα τις παρεμβάσεις
- Παρακολουθούν την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων
- Καταγράφουν τα αποτελέσματα
- Αξιολογούν τις παρεμβάσεις
- Επανατροφοδοτούν τη λειτουργία όλων των δομών που θα λειτουργήσουν μέσα από την τήρηση στοιχείων και τη βάση δεδομένων.
Επίσης, σημαντικό εργαλείο υποστήριξης θα αποτελέσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης το οποίο θα καταρτίζουν οι σύμβουλοι για κάθε ωφελούμενο και το οποίο θα προσδιορίζει τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αναμενόμενα αποτελέσματα, με βάση την επιλογή του τρόπου ένταξης στην αγορά εργασίας.
Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, και στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ωφελούμενου κατά την ένταξή του στην αγορά εργασίας, ο σύμβουλος συμφωνεί για συνεχή και τακτική επικοινωνία μαζί του, αλλά και με τον εργοδότη, αν κριθεί απαραίτητο.
Κατά τη διαδικασία της παρακολούθησης, o εργασιακός σύμβουλος ενημερώνεται για την εργασιακή κατάσταση του ωφελούμενου και τις δυσκολίες που πιθανόν αντιμετωπίζει. Παράλληλα ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τον βαθμό που οι υπηρεσίες του φορέα συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων του. Ο σύμβουλος παραμένει διαθέσιμος για διαρκή υποστήριξη και περαιτέρω πληροφόρηση, επίλυση προβλημάτων και ψυχολογική στήριξη του ωφελούμενου. Η υποστήριξη βοηθά τον ωφελούμενο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της ζωής του και τους καινούργιους ρόλους που καλείται να παίξει μετά το πέρας του κύκλου συμβουλευτικής. Η παρουσία του συμβούλου μειώνεται σταδιακά και ανάλογα με το επίπεδο αυτονόμησης του κάθε ωφελούμενου.
Η διαδικασία παρακολούθησης των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη λειτουργία ενός συστήματος, το οποίο θα βασίζεται στη συνεργασία και την επικοινωνία με τους ωφελούμενους, για τη συλλογή στοιχείων τα οποία θα καταχωρούνται σε Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης. Οι κυριότεροι μέθοδοι που θα υιοθετηθούν θα αφορούν σε:
• προσυμφωνημένες συναντήσεις σε προκαθορισμένο χρόνο
• ταχυδρομική αποστολή ερωτηματολογίων
• τηλεφωνικές συνεντεύξεις
Τα στοιχεία που θα συλλέγονται από τα στελέχη θα καταχωρούνται στους ατομικούς φακέλους των ωφελουμένων οι οποίοι συνθέτουν το Μητρώο Ωφελουμένων και τροφοδοτούν την Έκθεση Παρακολούθησης των Ωφελουμένων.
Τα στοιχεία αυτά θα γίνονται αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας, ενώ τα δεδομένα που θα προκύπτουν θα απεικονίζονται με στατιστικά διαγράμματα και θα χρησιμοποιούνται για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών φορέων και των τοπικών επιχειρήσεων στην περιοχή εφαρμογής του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης.
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ωφελουμένων, η Δομή Υποστήριξης η οποία διατηρεί ατομικούς φακέλους, θα αποτυπώνει σε αυτούς τη πορεία του κάθε ωφελούμενου, ενώ θα τηρείται και Μητρώο ωφελούμενων, το οποίο θα τροφοδοτεί τη Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης. Η παρακολούθηση των ωφελουμένων θα πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια του έργου όσο και μετά το πέρας του για διάστημα 6 μηνών.

 

Τέλος, τεκμηριώστε την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου προαγωγής της ισότητας ευκαιριών και μη διάκρισης κατά τη διαδικασία της επιλογής.
Όλη η διαδικασία της επιλογής των ωφελουμένων ανέργων θα λαμβάνει υπόψη τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής του οριζόντιου και κάθετου τρόπου επιλογής, για την ίση μεταχείριση, αντιμετώπιση, αποδοχή του ατόμου ανεξαρτήτου εθνικότητας, φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.


ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

 

Εάν το Σχέδιο Δράσης προβλέπει την πρόσληψη ωφελουμένων από υφιστάμενες επιχειρήσεις, περιγράψτε αναλυτικά:
τη διαδικασία προσέγγισης και επιλογής των επιχειρήσεων και διάγνωσης των αναγκών τους
Η διαδικασία επιλογής επιχειρήσεων είναι καθοριστική ως προς τη δυνατότητα του έργου να συμβάλλει στην αντιστοίχηση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, στη βάση παράλληλης εξυπηρέτησης των αναγκών των ωφελουμένων και των τοπικών επιχειρήσεων όπου θα απορροφηθούν.
Όσον αφορά στην προσέγγιση των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, προβλέπεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης η υλοποίηση προγράμματος πληροφόρησης για τους σκοπούς του Σχεδίου, την αξιοποίηση ανέργων ωφελούμενων και τα παρεχόμενα κίνητρα για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης. Ειδικότερα το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων αφορά: αφενός δράσεις που αποσκοπούν στη γενικότερη προώθηση του έργου, όπως αναμετάδοση τηλεοπτικού σποτ, καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο και στο διαδίκτυο, διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, ανάρτηση αφίσας και αφετέρου σε δράσεις που αποσκοπούν κατ’ αποκλειστικότητα στην ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα σε:
• 1 ημερίδα ευαισθητοποίησης σε κάθε Δήμο,
• συναντήσεις εργασίας για τη δικτύωση επιχειρήσεων με σκοπό να υλοποιήσουν δράσεις ΕΚΕ ιδιαίτερα στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα με δυνατότητα προσφοράς θέσεων εργασίας σε ΕΚΟ
• αποστολή έντυπων και ηλεκτρονικών newsletters, και
• επιτόπιες επισκέψεις (door-to door) για την ενημέρωση των εργοδοτών ή των υπευθύνων των τμημάτων προσωπικού, σε συνδυασμό με τη λειτουργία call center στο πλαίσιο της Δομής Υποστήριξης.
Στο πλαίσιο της ημερίδας, των συναντήσεων εργασίας και των επιτόπιων επισκέψεων θα διακινηθεί κατάλληλα σχεδιασμένο έντυπο υλικό, στο οποίο θα αναφέρονται οι δράσεις και οι στόχοι του Σχεδίου, καθώς και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα από την απορρόφηση των ωφελούμενων ανέργων. Η εκπόνηση ενός μνημονίου συνεργασίας θα αποτελεί το επιστέγασμα όλων των προαναφερόμενων ενεργειών και θα επικυρώνει ουσιαστικά τη διάθεση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό του Σχεδίου. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα για την απορρόφηση των ωφελουμένων στην τοπική αγορά εργασίας, αφού αναμένεται να αναπτυχθεί σχέση δικτύωσης των ανέργων με τις επιχειρήσεις και τους εργοδοτικούς φορείς της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης. Η συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα του Επιμελητηρίου Ροδόπης θα αξιοποιηθεί ως δίαυλος επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.
Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται οι επιτόπιες επισκέψεις στελεχών της Δομής Υποστήριξης σε επιχειρήσεις. Για την προσέγγιση των επιχειρήσεων, τα στελέχη θα αναπτύξουν μεθοδολογία που θα βασίζεται στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εργοδότες ή τους υπευθύνους των τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και διατήρησης, εδραίωσης και εξέλιξης αυτών των σχέσεων.
Ενδεικτικά θα ακολουθηθεί η παρακάτω μεθοδολογία:
- επαφή – γνωριμία με τις καταγεγραμμένες επιχειρήσεις
- αποστολή ενημερωτικού εντύπου του Σχεδίου Δράσης μαζί με συνοδευτική επιστολή – πρόσκληση
- επιδίωξη συνάντησης με τον υπεύθυνο της επιχείρησης
- επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
- συμπλήρωση του δομημένου ερωτηματολογίου και συλλογή υλικού που αφορά την επιχείρηση
- ανταλλαγή απόψεων ως προς τη μορφή πιθανής συνεργασίας, εξερεύνηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών, καταγραφή των προθέσεων και καλλιέργειά τους
- συνεχής τηλεφωνική επαφή με τους υπεύθυνους της επιχείρησης για την ανίχνευση κενών θέσεων αλλά και για ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα επιδότησης θέσεων εργασίας.
Όσον αφορά στην επιλογή των επιχειρήσεων που θα απασχολήσουν ωφελούμενους σε θέσεις εργασίας ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα έχει ως εξής:
Μετά την υλοποίηση της ημερίδας ευαισθητοποίησης, θα δημοσιευτεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις τοπικές επιχειρήσεις είτε στην έδρα της Δομής Υποστήριξης είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του έργου. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα απαιτείται η συμπλήρωση τυποποιημένου εντύπου όπου θα καταγράφονται τα εξής:
Α) τα στοιχεία της κάθε επιχείρησης
- Κλάδος δραστηριοποίησης και δραστηριότητες
- Χρόνια λειτουργίας και νομική μορφή
- Μεταβολή προσωπικού την τελευταία τριετία
- Συγκρίσεις από χρηματοδοτικά μέσα ενίσχυσης επιχειρήσεων (π.χ. επενδυτικός Νόμος, ΟΠΑΑΧ, LEADER, κλπ), με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Β) πληροφορίες για τις ζητούμενες θέσεις εργασίας ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας:
- Αριθμός κενών θέσεων εργασίας
- Ζητούμενες ειδικότητες
- Απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και άτυπα)
- Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα
- Προσδιορισμός της σχέσης εργασίας και της μορφής απασχόλησης.
Παράλληλα, θα γίνει καταγραφή των επιχειρήσεων από τις λίστες που έχουν στη διάθεσή τους οι Δήμοι της περιοχής, τα Επιμελητήρια Ροδόπης αλλά και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής. Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί μια Βάση Δεδομένων όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία των επιχειρήσεων και θα ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Στη συνέχεια, θα γίνει ταξινόμηση των αιτήσεων ανά κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και ανά μορφή απασχόλησης, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία επιλογής.
Το Δίκτυο αυτό θα διευρύνεται συνεχώς με νέες επιχειρήσεις με σκοπό:
α) αφενός την ανίχνευση των αναγκών της αγοράς εργασίας και
β) αφετέρου την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση.
Επιπλέον, με στόχο την προσέλκυση επιχειρήσεων θα οργανωθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (π.χ. κοινωνική οικονομία, κοινωνική ευθύνη, απασχόληση ΕΚΟ.)
Μέσω της προσέλκυσης των επιχειρήσεων, της ενημέρωση αυτών για το Σχέδιο Δράσης απώτερος σκοπός είναι η δικτύωση μεταξύ της ΑΣ, των ανέργων και των υφιστάμενων επιχειρήσεων για την εξεύρεση θέσεων εργασίας. Επίσης, μέσω της προτεινόμενης ενέργειας θα δοθεί βήμα διαλόγου και δυνατότητα έκφρασης στους άνεργους και στις επιχειρήσεις της περιοχής, ώστε να προσδιοριστούν σαφέστερα οι ανάγκες τους και να αποτυπωθούν οι προτεραιότητές τους.
Για την επιτυχή προσέγγιση και επιλογή επιχειρήσεων το Σχέδιο Δράσης θα εστιάσει:
§ στην καλή γνώση των εταίρων αναφορικά με την τοπική αγορά εργασίας, αλλά και στη διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο.
§ στην ανάγκη ενός ιδιαίτερου συστήματος (αρχές, μέθοδοι, εργαλεία) προσέγγισης επιχειρήσεων (ένα αντίστοιχο της «εξατομικευμένης προσέγγισης» του ανέργου/ης)
§ σε σύστημα διασύνδεσης των αναγκών επιχειρήσεων (μέσω δημιουργίας ειδικού ερωτηματολογίου) με τις ανάγκες ανέργων - ωφελουμένων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας
§ στη θεσμοποίηση διαδικασιών διαλόγου, συνεννόησης και δικτύωσης με τοπικούς φορείς και τις επιχειρήσεις
§ στην ύπαρξη ενός αναλυτικού και σύγχρονου κώδικα επαγγελμάτων που θα περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή του προφίλ τους. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί πιο εύκολη η αντιστοίχηση των κενών θέσεων με το προφίλ των ωφελουμένων
§ στον προσανατολισμό του Σχεδίου σε καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις τόνωσης της απασχόλησης σε τομείς που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην περιοχή παρέμβασης.

 

τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά στην επιλογή των επιχειρήσεων, βασικό κριτήριο θα αποτελέσει το είδος των ζητούμενων ειδικοτήτων ώστε να συμβαδίζουν με τις ειδικότητες των ωφελουμένων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Επιπλέον κριτήριο θα αποτελέσει το είδος της μορφής απασχόλησης (πρόσληψη ή απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) έτσι ώστε να τηρηθούν οι ποσοστώσεις στις στοχεύσεις που έχουν τεθεί κατά το σχεδιασμό του έργου. Τέλος, θα συνεκτιμηθούν τα εξής στοιχεία:
- η διατήρηση του προσωπικού της επιχείρησης, έτσι όπως εκφράζεται σε 12μηνη βάση στις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)
- η επιθυμία απασχόλησης ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
- η επιθυμία για χρήση επιδοτήσεων νέων θέσεων εργασίας
- η βούληση απασχόλησης προσωπικού στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης
- τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού που θέτει η επιχείρηση
Τέλος, θα συνεκτιμηθεί η άποψη των επιχειρηματιών για το οικονομικό μέλλον των επιχειρήσεών τους τα επόμενα 2 (δύο) χρόνια.

 

τη διαδικασία υποστήριξης των εργοδοτών (mentoring)
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΑΣ με τις τοπικές επιχειρήσεις, προβλέπεται δράση για την υποστήριξη των εργοδοτών, ιδιαίτερα δε εκείνων που θα απασχολήσουν ωφελούμενους είτε σε θέσεις εργασίας είτε σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Πιο συγκεκριμένα η δράση του mentoring θα αφορά στην υλοποίηση 5 κύκλων ομαδικών συνεδριών, που θα απευθύνονται σε 20 εργοδότες (4 ομάδες των 5 ατόμων). Αντικείμενο των συνεδριών θα είναι :
1.Modules-υλικό υποστήριξης Εργοδοτών για διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο επιχειρησιακό περιβάλλον, διαχέοντας πρακτικές που αφορούν στις πολιτικές πρόσληψης και ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης.
2.Εξατομικευμένες συναντήσεις στελεχών απασχόλησης με εργοδότες με στόχο την ενεργοποίησή τους ζητήματα διαφορετικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έμφαση θα δοθεί στη συστηματοποιημένη πληροφόρηση στους εργοδότες για τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στη μεταφορά της εμπειρίας από καλές πρακτικές για επιχειρήσεις και οργανισμούς που ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας
Επιπλέον, θα υλοποιηθεί δράση που θα αφορά στην οργάνωση Φόρουμ για την προώθηση της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ, ειδικότερα στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα. Η δράση αυτή προβλέπει τη διενέργεια συναντήσεων εργασίας με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, που αναπτύσσουν δράσεις ΕΚΕ και μπορούν να ενσωματώσουν στόχους του Σχεδίου στο πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητάς τους. Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα διανεμηθεί φυλλάδιο με επιχειρήματα για τη διαχείριση της πολυμορφίας, τα πλεονεκτήματα-οφέλη καθώς και συμβουλές-υποδείξεις για την εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις.

 

τη διαδικασία παρακολούθησης επί τρίμηνο μετά την πρόσληψη, των ωφελουμένων
Όσον αφορά στην παρακολούθηση των ωφελουμένων, προβλέπονται αντίστοιχες ενέργειες τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της συμβουλευτικής υποστήριξης όσο και για τους επόμενους τρεις τουλάχιστον μήνες, μετά την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής και την προώθηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας. Τέτοιες ενέργειες θα είναι:
• η άμεση επικοινωνία της ΑΣ, των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων, για την πολύπλευρη παρακολούθηση της παράλληλης διαδικασίας ένταξης στην αγορά εργασίας
• η τηλεφωνική επικοινωνία με τον εργοδότη μία (1) φορά τον μήνα μετά την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας του ωφελουμένου. Στις επικοινωνίες θα καταγράφονται η πορεία του ωφελούμενου στη θέση εργασίας, η συνέπεια του, η ανταπόκρισή του στα καθήκοντά του, ενώ έμφαση θα δίνεται σε τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν και σε ενδεδειγμένους τρόπους επίλυσης
• η εγγραφή της κάθε είδους επικοινωνίας στη βάση δεδομένων των επιχειρήσεων.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

logo anroΠαραμέινετε ενημερωμένοι
απλώς γράφοντας το email
σας και θα λαμβάνετε όλα
τα νέα της Αναπτυξιακής

 

Image