Έργα και Δραστηριότητες - Αγροτικού Τομέα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006». Οι δράσεις του στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, με απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Συγκεκριμένα αποσκοπούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με βάση τα παραπάνω, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης αγροτικού χώρου αποσκοπεί στα εξής:

  • Να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές μεταβολές και την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς εξελίξεις.
  • Να μειώσει τις ανισότητες ευκαιριών και αμοιβών μεταξύ διαφορετικών φύλων και ομάδων του πληθυσμού.
  • Να παρέχει αναπτυξιακή στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας με απώτερο σκοπό την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.
  • Να προωθήσει την ένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό παραγωγικό σύστημα έτσι, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση τους.

Ως Δομή Στήριξης του Υπουργείου Γεωργίας για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η Αναπτυξιακή Ροδόπης έχει αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης των κατοίκων της υπαίθρου για την ένταξή τους σε καθεστώτα επιδοτήσεων, καθώς και την στήριξη των επενδυτών κατά την διάρκεια της επένδυσης. Στο έργο η εταιρία αποτελεί την Κεντρική Δομή για την Περιφέρεια ΑΜΘ, με αντένες για τους υπόλοιπους Νομούς της Περιφέρειας τις κατά τόπο Αναπτυξιακές Εταιρείες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.111.222 €.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

logo anroΠαραμέινετε ενημερωμένοι
απλώς γράφοντας το email
σας και θα λαμβάνετε όλα
τα νέα της Αναπτυξιακής

 

Image