Έργα και Δραστηριότητες - Αγροτικού Τομέα

ARCHIMED - MIDA

Το πρόγραμμα με τίτλο «Μεσογειακές Πρωτοβουλίες- Ανάπτυξη στη γεωργία» (“Mediterranean Initiatives- Development in Agriculture” – ARCHIMED MIDA), συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ Β Archimed και στοχεύει στη βελτίωση της ολοκλήρωσης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 1/05/ 2006 έως τις 31/12/2007. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.106.000 € συμπεριλαμβανομένης   1.200.500 € από την ERDF.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 1.2. που προβλέπει την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ενίσχυσης των αστικών κέντρων, της υπαίθρου αλλά και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Επιδιώκεται η ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων ως πόλων ανάπτυξης ευρύτερων περιοχών, έτσι ώστε να επωφελείται όλος ο γεωγραφικός χώρος επιρροής τους, και να επεκτείνουν τα πλεονεκτήματα τους σε όλη την περιφέρεια, στοχεύοντας στην διάχυση των ωφελειών σε ευρύτερα στρώματα και στην ισόρροπη χωρική ανάπτυξη. Επίσης, επιδιώκεται η ανάδειξη και αξιοποίηση του ρόλου των απομονωμένων γεωγραφικά αγροτικών περιοχών της περιοχής ARCHIMED, καθώς και των παρακτίων ζωνών, μέσω αξιοποίησης των γνώσεων χωρικής ανάπτυξης και εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης.

Στόχος ARCHIMED - MIDA a

H δημιουργία μιας στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως αγρό-βιομηχανίες.

Δράσεις ARCHIMED - MIDA

Η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των υπηρεσιών για να προωθήσει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Η απόκτηση των δημόσιων θεμάτων που συμμετέχουν στην αγροτική ανάπτυξη και στις αγροτοβιομηχανίες.

Πειραματικές πιλοτικές ενέργειες της προστασίας και βελτίωση των αγροτικών περιοχών και των βιομηχανιών.

Διάκριση των αγροτικών δομών για να διατηρηθεί το τοπίο ως περιβαλλοντολογικό και πολιτιστικό αγαθό.

Εταίροι ARCHIMED - MIDA

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΤΕΔΚ Περιφέρειας Βασιλικάτων Ιταλίας (ΙΤΑΛΙΑ)

Περιφέρεια Σικελίας (Ιταλία)

Περιφέρεια Σικελίας- Τμήμα Γεωργίας (Ιταλία)

Δήμος Φαβάρα (Ιταλία)

Δήμος Φιλιάνο (Ιταλία)

Δήμος Κομοτηνής (Ελλάδα)

Αναπτυξιακή Ροδόπης (Ελλάδα)

Δήμος Παντελλερία (Ιταλία)

Δήμος Πικέρνο (Ιταλία)

Δήμος του Saint Vito lo capo (Ιταλία)

Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών (Ελλάδα)

Δήμος Μουσούρων (Ελλάδα)

Τοπική Ομάδα Δράσης (Ιταλία)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Val d’Anapo (Ιταλία)

Δήμος Νευροκοπίου (Ελλάδα)

Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ξάνθης (Ελλάδα)

Περιφέρεια Αγκριτζέντο (Ιταλία)

Εμπορικό Επιμελητήριο του Αgricentum- Τμήμα προώθησης και υπηρεσιών (Ιταλία)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (Κύπρος)

Δήμος Κεσσάνης (Τουρκία)

Δήμος Tyre (Λίβανος)

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

logo anroΠαραμέινετε ενημερωμένοι
απλώς γράφοντας το email
σας και θα λαμβάνετε όλα
τα νέα της Αναπτυξιακής

 

Image