ΑΞΟΝΑΣ 4 : Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, έχει φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Μέσω της προσέγγισης LEADER θα εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας.

Η εκπόνηση και εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου - ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης - Ο.Τ.Δ.) που δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης.

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε.) είναι Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που δραστηριοποιείται στο Νομό Ροδόπης και έχει υλοποιήσει ήδη εις αυτόν τρεις πρωτοβουλίες Leader. Η ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και το Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και η μετοχική της σύνθεση περιλαμβάνει συλλογικούς φορείς που εξυπηρετoύν δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα όπως: φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθμού), συλλόγους, επιμελητήρια, συνεταιρισμούς, κ.α.

Η εφαρμογή της προσέγγισης Leader κατά την 4η προγραμματική περίοδο συνεχίζεται στα πλαίσια του Αξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα αυτό η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σχεδίασε και υπέβαλε για το Νομό Ροδόπης πρόταση για υλοποίηση τοπικού προγράμματος, στα πλαίσια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που προκήρυξε για τις ΟΤΔ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά από αξιολόγηση εγκρίθηκε στην ΟΤΔ ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε. η υλοποίηση προγράμματος για το Νομό Ροδόπης ύψους δημόσιας δαπάνης 6.100.000,00 € και συνολικού προϋπολογισμού 8.791.047,62 € και στις 28/5/2010 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.