ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD - LEADER Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD - LEADER Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD - LEADER Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

Κέιμενα υποδειγμάτων Συμβάσεων Δικαιούχων προτάσεων έργων (πράξεων) δημόσιου χαρακτήρα του CLLD - LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

 

Υποδείγματα Συμβάσεων Δικαιούχων Έργων Leader Δημόσιου Χαρακτήρα

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑ 13215_30_11_2017