ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 790/14.11.2018 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 790/14.11.2018 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 790/14.11.2018 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

Έχοντας υπόψη:

1.      Την με υπ’ αριθ. 7/11.10.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης,

2.      Το με αρ. πρωτ. 779/20.02.2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης,

3.      Το με αρ. πρωτ. 32433/ΕΥΚΕ354/19.03.2019 Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), με το οποίο δόθηκε η τελική έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης, σύμφωνα με την 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και

4.      Την με αρ. πρωτ. 8/11-6-2019 (θέμα 3ο) απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 790/14.11.2018  1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης ως προς τα εξής:

A. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38084/ΕΥΚΕ669/3-4-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) επέρχονται στην ανωτέρω πρόσκληση τροποποιήσεις στα κάτωθι άρθρα:

1)      Στο Αρθο 1 Προκυρησσόμενες υποδράσεις  στο σημείο 1.3.1 «Ένταση Ενίσχυσης» προστίθεται εντός παρενθέσεως η φράση που είναι με έντονα γράμματα:

«Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοστά σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. (EE) 651/2014 (όταν χρησιμοποιείται ο Κανονισμός αυτός)»

2)      Στο Αρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στο σημείο Δ «Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις) πέραν των όρων χρήσης του σημείου ΙΙ ισχύουν οι παρακάτω πρόσθετες προϋποθέσεις» προστίθεται σημείο vi ως εξής:

      vi. δεν έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

3)      Στο Αρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στο σημείο Ι. Σε περίπτωση χρήσης του Καν Ε.Ε. 1407/2013, προκειμένου να είναι οι ενισχύσεις συμβατές με τον Κανονισμό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις προστίθεται σημείο στ ως εξής:

      στ)  Επίσης ο κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013 δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για      δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως    δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.

4)      Στο Αρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στο σημείο Ι. Σε περίπτωση χρήσης του Καν Ε.Ε. 1407/2013, προκειμένου να είναι οι ενισχύσεις συμβατές με τον Κανονισμό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις στην παράγραφο Β Ειδικοί Όροι στο εδάφιο 3 προστίθεται στο τέλος του εδαφίου η φράση που είναι με έντονα γράμματα:

3) Σε περίπτωση επένδυσης από επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων το ποσό των ενισχύσεων δεν μπορεί να τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100 000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Β.  Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3868/28-5-2019 έγγραφο της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ 2014-2020 επέρχονται στην ανωτέρω πρόσκληση οι κάτωθι τροποποιήσεις:

1) Tροποποιείται το πεδίο «Δικαιούχοι» της υποδράσης 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής», τόσο στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 790/14.11.2018  1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, όσο και στο τεχνικό δελτίο της εν λόγω υποδράσης (19.2.2.6) στον Οδηγό Επιλεξιμότητας – Επιλογής και γίνεται πλέον ως εξής:

«Δικαιούχοι δύνανται να είναι πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλεύσεων Μ.Α.Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών  Κ.Η.Μ.Ο.). Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης».

2) Διαγράφεται από την ανωτέρω πρόσκληση και από τα επισυναπτόμενα εις αυτήν έγγραφα οποιαδήποτε αναφορά στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην οικοτεχνία, καθώς και οποιαδήποτε αναφορά σε υποχρέωση των δικαιούχων μεταποίησης προϊόντων ιδίας παραγωγής. Αντίθετα προστίθεται στο τεχνικό δελτίο της υποδράσης 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» στον Οδηγό Επιλεξιμότητας – Επιλογής η παρακάτω παράγραφος:

«Στο πλαίσιο της υποδράσης οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να μην μεταποιούν αποκλειστικά την ιδία τους παραγωγή, εφόσον το επιθυμούν».

3) Από τα κριτήρια των υποδράσεων 19.2.2.2 και 19.2.3.1 και τα επισυναπτόμενα στην ανωτέρω πρόσκληση έγγραφα διαγράφεται το κριτήριο «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή)» και μεταφέρεται ο συντελεστής βαρύτητας του καταργούμενου κριτηρίου στο κριτήριο της Καινοτομίας.

Γ. Στους επιλέξιμους ΚΑΔ των υποδράσεων 19.2.2.5 και 19.2.3.5 προστίθενται και οι κάτωθι ΚΑΔ:

1) ΚΑΔ: 96.01.10.00 «Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων»

2) ΚΑΔ: 59.20.33 «Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα»

3) ΚΑΔ: 72.11.11.00 «Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας»

4) ΚΑΔ: 72.19.30.00 «Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες»

5) ΚΑΔ: 26.60.91.00 «Υπηρεσίες  κατασκευής ιατρικών οργάνων»

Στους επιλέξιμους ΚΑΔ των υποδράσεων 19.2.2.4 και 19.2.3.4 προστίθενται και οι κάτωθι ΚΑΔ:

1) ΚΑΔ: 59.20.33 «Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα»

2) ΚΑΔ: 26.60.91.00 «Υπηρεσίες  κατασκευής ιατρικών οργάνων»

3) ΚΑΔ: 32.50.00.00 «Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών»

4) ΚΑΔ: 32.50.10.00 «Κατασκευή ιατρικών, οδοντιατρικών, χειρουργικών και οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών.

Δ. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της ως άνω πρόσκλησης και τροποποιείται το Αρθρο 7 «Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης» της ως άνω πρόσκλησης στα κάτωθι σημεία ως εξής:

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10/04/2019  ώρα 13:00  έως  20/09/2019 ώρα 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 7 (επτά) ημερών, ήτοι έως 27/09/2019 και ώρα 15:00, να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Υπόδειγμα_2, «Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.                                                           

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ - ΝΕΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Περί τυποποίησης και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ