ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 790/14.11.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Έχοντας υπόψη:
1.    Την με υπ’ αριθ. 7/11.10.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης,
2.    Το με αρ. πρωτ. 779/20.02.2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης,
3.    Το με αρ. πρωτ. 32433/ΕΥΚΕ354/19.03.2019 Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), με το οποίο δόθηκε η τελική έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης, σύμφωνα με την 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Κ Α Λ Ε Ι
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ανάλογα με την επιλεξιμότητά τους σε κάθε προκηρυσσόμενη υποδράση):
•    ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους,
•    Φορείς δημόσιου τομέα,
•    Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων,
•    Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
•    ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», εφόσον αφορά σε έργο με συλλογική ή εδαφική διάσταση ή δημιουργεί ένα πλαίσιο (μελέτες, υποδομές, κατάρτιση κλπ.) που απαιτείται για την εφαρμογή της στρατηγικής. 

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων, ήτοι:

•    19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
•    19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
•    19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
•    19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
•    19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

Η παρούσα πρόσκληση αφορά συγκεκριμένα τις παρακάτω υποδράσεις των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες δύνανται να εφαρμοστούν σε όλες τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης, ήτοι τις παρακάτω υποδράσεις:

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα ενισχυθούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων, που δύνανται να συνδυάζονται και με δραστηριότητες επίδειξης & δράσεις ενημέρωσης, βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων & δασών και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις & δάση σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης στον γεωργικό και δασικό τομέα ως παραγωγοί, με στόχο την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στους τομείς της γεωργίας (γεωργία και κτηνοτροφία), καθώς και την αξιοποίηση των συγχρόνων μεθόδων παραγωγής, της καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών. Τα πεδία / θεματικές επαγγελματικής κατάρτισης εστιάζονται σε θέματα τεχνικής της καλλιέργειας και της εκτροφής ζώων. Στα πλαίσια της υλοποίησης των κλασσικών δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ανωτέρω ωφελούμενους να μάθουν και μέσα από την παρακολούθηση ή την συμμετοχή τους στην πράξη, την παραγωγική διαδικασία και την αξιοποίηση των συγχρόνων μεθόδων παραγωγής, της καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών. Συνεπώς οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων δύνανται να συνδυάζονται και με: • Δραστηριότητες επί τόπου επίδειξης μιας τεχνολογίας, χρήση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος, μιας νέας μεθόδου προστασίας των καλλιεργειών ή μιας συγκεκριμένης τεχνικής παραγωγής •Δράσεις ενημέρωσης που αφορούν στη διάδοση πληροφοριών αναφορικά με τη γεωργία, τη δασοπονία και τις ΜΜΕ •Bραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων & δασών καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις & δάση. Οι συμμετέχοντες στις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές συμμετέχουν ενεργά σε όλη την παραγωγική διαδικασία της εκμετάλλευσης που επισκέπτονται. Οι επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση περιλαμβάνουν μία επίσκεψη σε μία εκμετάλλευση προκειμένου να μάθει σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή ένα τρόπο διεξαγωγής εργασιών. Το περιεχόμενο των επισκέψεων μπορεί να είναι ίδιο με των ανταλλαγών αλλά συντομότερου χρονικού διαστήματος και ακολουθούν περισσότερο μία προσέγγιση διδασκαλίας-εκμάθησης μιας καλής πρακτικής.
Οι πράξεις που είναι επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν φυσικό αντικείμενο το οποίο δεν καλύπτεται από την εφαρμογή του Μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020.
Ο προϋπολογισμός κάθε προτεινόμενης πράξης δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος των 20.000 ευρώ.
Δικαιούχοι: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και επίδειξης και ενημέρωσης καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα
Ποσοστό επιχορήγησης: 100% (Αρθρο 14 του Καν. (ΕΕ) 1305/13 για τον γεωργικό τομέα και Καν. (ΕΕ) 1407/2013 για το δασικό τομέα).
Ενδεικτική  Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 20.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα ενισχυθούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων, που δύνανται να συνδυάζονται και με δραστηριότητες επίδειξης & δράσεις ενημέρωσης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων εκτός του γεωργικού και δασικού, καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών, με στόχο την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στους τομείς αυτούς, προκειμένου να βελτιωθεί η παραγωγική διαδικασία ή/και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η περιοχή χρήζει επέκτασης και βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων εκτός του γεωργικού και δασικού, καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών, με στόχο την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στους τομείς αυτούς, προκειμένου να βελτιωθεί η παραγωγική διαδικασία ή/και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διασυνδεθεί η γνώση με την τοπική οικονομία αφού η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από ένα πλήθος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά λόγω του μικρού μεγέθους τους αλλά και την αδυναμία να ακολουθήσουν τις εξελίξεις της Τεχνολογίας. Οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων δύνανται να συνδυάζονται και με: • Δραστηριότητες επίδειξης που αφορούν σε δράσεις για την επί τόπου, επίδειξη μιας τεχνολογίας, χρήση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος, μιας νέας μεθόδου παραγωγής ή και τυποποίησης προϊόντων ή μιας συγκεκριμένης τεχνικής παραγωγής και είναι ο καλύτερος τρόπος για την εισαγωγή νέων ιδεών και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών αφού οι ωφελούμενοι αφομοιώνουν πιο εύκολα ιδέες και τεχνικές από τη στιγμή που μπορούν να δουν πως άλλοι έχουν επωφεληθεί από αυτές. • Δράσεις ενημέρωσης που αφορούν στη διάδοση πληροφοριών αναφορικά με τη μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της ομάδας στόχου, σε σχετικά με τη απασχόλησή τους θέματα ενδιαφέροντος.
Οι πράξεις που είναι επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν φυσικό αντικείμενο το οποίο δεν καλύπτεται από την εφαρμογή του Μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020.
Ο προϋπολογισμός κάθε προτεινόμενης πράξης δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος των 20.000 ευρώ.
Δικαιούχοι: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και επίδειξης και ενημέρωσης καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Ποσοστό επιχορήγησης: 100% (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013).
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 20.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Η δράση αφορά την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μετά εκσυγχρονισμού πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για  μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν (εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, και μετεγκαταστάσεις μονάδων μεταποίησης) στους κάτωθι τομείς: 1. Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, 2. Ζυθοποιία, 3. Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά) 4. Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, 5. Μονάδες πυρηνελαιουργείων, 6. Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης, 7. Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 8. Μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, 9. Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, 10. Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής, και 11. Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβης, λινάρι).
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν μεσαίες, πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις και επιθυμούν να τις εκσυγχρονίσουν ή/και να τις επεκτείνουν ή και να τις μετεγκαταστήσουν ή που δύνανται να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις μεσαίων, πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Ποσοστό επιχορήγησης: σε 50% σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (Καν. (ΕΕ) 1407/2013).
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 650.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Η δράση αφορά την επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, εκθετήρια, επιχειρήσεις εστίασης, γευσιγνωσίας, αναψυχής, καφενεία, τουριστικά αγροκτήματα, μονάδες εξυπηρέτησης αεραθλητισμού κ.λ.π.) σε τοπικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον από θαλάσσια, φυσιολατρική, πολιτιστική και ιστορική άποψη, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή παρέμβασης. Στόχος της δράσης είναι να δοθεί κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό ή και την επέκταση των ήδη υπαρχόντων τουριστικών υποδομών, προκειμένου αυτές να βελτιωθούν και να καταστούν το ίδιο ανταγωνιστικές με τις νέες τουριστικές υποδομές που θα δημιουργηθούν στην περιοχή, ώστε να είναι βιώσιμες.
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων ή παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού και επιθυμούν να τις επεκτείνουν ή/και να τις εκσυγχρονίσουν.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (Καν. (ΕΕ) 1407/2013).
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 300.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Η δράση αφορά τον εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση πολύ μικρών και μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών μονάδων στην περιοχή παρέμβασης στους τομείς: α) μη μεταλλικά ορυκτά, β) ξύλο – χαρτί, γ) μεταλλικά προϊόντα, δ) Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση, ε) πλαστικά – ελαστικά, στ) χημικά – φάρμακα, όπως αυτοί προκύπτουν από το τοπικό πρόγραμμα, με στόχο την ενδυνάμωση βιοτεχνικών μονάδων που μεταποιούν προϊόντα εκτός γεωργικού τομέα, που θεωρούνται δυναμικά για την περιοχή παρέμβασης, λόγω του σημαντικού ρόλου τους στην οικονομία της. Επίσης η δράση αφορά την επέκταση ή /και εκσυγχρονισμό ή/και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων χειροτεχνίας, οικοτεχνίας από μη γεωργούς, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του  εμπορίου στους ως άνω τομείς.
Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή/και επέκτασης οικοτεχνίας που δύνανται να ενταχθούν στη δράση αυτή αφορούν επενδυτές που δεν έχουν ως κύριο επάγγελμα τη γεωργία. Κατά τα λοιπά και στις επενδύσεις αυτές τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 4235/2014.
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις στους ανωτέρω τομείς, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, και επιθυμούν να τις εκσυγχρονίσουν ή/και να τις επεκτείνουν ή/και τη μετεγκατάστασή τους.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (Καν. (ΕΕ) 1407/2013).
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 300.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Η δράση περιλαμβάνει την επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς και των επισκεπτών της (π.χ. παιδικοί σταθμοί, ιδιωτικά σχολεία, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, συνεργεία, μεσιτικά γραφεία, φροντιστήρια, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κ.λ.π.).
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και επιθυμούν να τις εκσυγχρονίσουν ή/και να τις επεκτείνουν.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (Καν. (ΕΕ) 1407/2013).
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 300.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται οι επενδύσεις στον τομέα της οικοτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 56§2 του Νόμου 4235/2014 (όπως ισχύει κάθε φορά) με βασικά στοιχεία τα εξής:
α) μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.
Β) δικαιούχους που έχουν δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.
Γ) υποψηφίους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι ή εγγράφονται στο σχετικό Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας, με καταγραφή των παραγωγών και των προϊόντων τους.
Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής είναι: Α. Προϊόντα δημητριακών Β. Αρτοσκευάσματα Γ. Ζυμαρικά Δ. Γλυκίσματα Ε. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων. Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς, τουρσιά, σάλτσες. Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά. Θ. Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα. Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη με αριθμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3438 /Β/2014). ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου. ΙΒ Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο
Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται και τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου 4235/2014 (όπως ισχύει κάθε φορά), είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες λειτουργούν με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και η οποίες διαθέτουν τουλάχιστον: 
α) καλλιεργήσιμη έκταση,
β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και
γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνικής μεταποίησης.
Μπορούν, εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες, να αναπτύσσουν δραστηριότητες εκπαίδευσης, πρόληψης και προάσπισης υγείας, καθώς και αθλητισμού. Προβλέπεται σχετική πιστοποίηση (κατοχύρωση σήματος).
Δικαιούχοι: Για την οικοτεχνία ως δικαιούχοι δύνανται να είναι φυσικά πρόσωπα (καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους) που έχουν δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, δηλαδή επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και στο σχετικό Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας. Στα λειτουργικά αγροκτήματα ως δικαιούχοι δύνανται να είναι αυτοί που ορίζονται στην ΚΥΑ 543/34450/24-3-2017.
Ποσοστό επιχορήγησης: 50% σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (Καν. (ΕΕ) 1407/2013) και το άρθρο 17 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 όταν η πράξη αφορά μεταποίηση και 65% σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (Καν. (ΕΕ) 1407/2013) και το άρθρο 19 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 για τις λοιπές πράξεις.
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 50.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Η δράση αφορά την ενίσχυση μεσαίων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για την μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό  σε όλους τους τομείς. Ενισχύονται ιδρύσεις εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μετά εκσυγχρονισμού μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας και μονάδων διαχείρισης υποπροϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τομείς: 1) κρέας: παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας (βοοειδών, χοιρινών, αιγοπροβάτων), μονάδων δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων με βάση το κρέας βοοειδών, χοιρινών, αιγοπροβάτων 2) Γάλα (επεξεργασία γάλακτος παραγωγή προϊόντων γάλακτος, γιαούρτη) 3 Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων) 4) Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων) 5 Ελαιούχα προϊόντα από ηλίανθο, καλαμπόκι και σουσάμι (Εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 6.Οίνος 7.Οπωροκηπευτικά (πατάτες, φρούτα και λαχανικά) 8. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 9.Ξηροί καρποί 10. Όσπρια 11. Μανιτάρια, Τρούφα 12. Μέλι κ.λ.π.
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν μεσαίες, πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις και επιθυμούν να τις εκσυγχρονίσουν ή/και να τις επεκτείνουν ή και να τις μετεγκαταστήσουν ή που δύνανται να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις μεσαίων, πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Ποσοστό επιχορήγησης: 50% σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 870.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Η δράση αφορά την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, εκθετήρια, επιχειρήσεις εστίασης, γευσιγνωσίας, αναψυχής, καφενεία, τουριστικά αγροκτήματα κ.λ.π.) σε τοπικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον από θαλάσσια, φυσιολατρική, πολιτιστική και ιστορική άποψη, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή παρέμβασης. Στη παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υπο-δράση 19.2.2.3 και που λόγω της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη.
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις και δύνανται να υλοποιήσουν ή/και να επεκτείνουν ή/και να εκσυγχρονίσουν μικρής δυναμικότητας τουριστικά καταλύματα ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού.
Ποσοστό επιχορήγησης: α) 65% για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης (αρ. 22 Καν. 651/2014) και β) 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Αρθρο 14 Καν. 651/2014)
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 1.000.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Η δράση αφορά την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για την ίδρυση, επέκταση ή /και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων εκτός γεωργικού τομέα σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας. Επίσης η δράση αφορά την ίδρυση, επέκταση ή /και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του  εμπορίου. Στη παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υπο-δράση 19.2.2.4 και που λόγω της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη.
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις και επιθυμούν να τις εκσυγχρονίσουν ή/και να τις επεκτείνουν ή που δύνανται να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις, μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Ποσοστό επιχορήγησης: α) 65% για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης (αρ. 22 Καν. 651/2014) και β) 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Αρθρο 14 Καν. 651/2014).
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 350.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς και των επισκεπτών της (π.χ. παιδικοί σταθμοί, ιδιωτικά σχολεία, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, συνεργεία, μεσιτικά γραφεία, φροντιστήρια, κ.λ.π.). Στη παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υποδράση 19.2.2.5 και που λόγω της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη.
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις και επιθυμούν να τις εκσυγχρονίσουν ή/και να τις επεκτείνουν ή που δύνανται να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις, μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Ποσοστό επιχορήγησης: α) 65% για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης (αρ. 22 Καν. 651/2014) και β) 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Αρθρο 14 Καν. 651/2014).
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 150.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων
Η δράση αφορά την ενίσχυση ιδιωτών δασοκαλλιεργητών, δασοκτημόνων και ενώσεων αυτών καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης με τη δασοκομία, με σκοπό την αγορά ή/και τον εκσυγχρονισμό του σχετικού εξοπλισμού που απαιτείται σε όλη την διαδικασία – απόληψη των δασικών προϊόντων (συλλογή, υλοτομία, μετατόπιση και μεταφορά), την πρίση, μέχρι την βιομηχανική επεξεργασία τους. Στις επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωση της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνονται επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας και της παραγωγής pellets. Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης.
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα ιδιώτες δασοκαλλιεργητές, δασοκτήμονες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ενώσεις αυτών, που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης με την αξιοποίηση δασοκομικών τεχνολογιών και την επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων. Επίσης οι ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης ή ενώσεις αυτών, τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης και άλλοι φορείς δημοσίων ή ιδιωτικών συμφερόντων που είναι αρμόδιοι βάσει των σκοπών που εξυπηρετούν για την αξιοποίηση δασοκομικών τεχνολογιών.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65%, σύμφωνα με τον Κανόνα deminimis (Kαν. 1407/2013)
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 50.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.7.2  Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας
Η δράση αφορά τη στήριξη για ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας. Μέσω της δράσης ενθαρρύνεται και προωθείται η έναρξη και λειτουργία νέας συνεργασίας ως προς τη δραστηριότητα, μεταξύ τουλάχιστον δύο φορέων προερχομένων τόσο από την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των τροφίμων ή/και της δασοπονίας όσο και από την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα ή άλλους φορείς που ασχολούνται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας. Στα πλαίσια της παρούσας δράσης δίνεται μια σημαντική ευκαιρία για την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της εξυπηρέτησης των αναγκών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας και τέλος της ανάπτυξης της συνεργασίας με στόχο πέραν των άλλων και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης συνίστανται στο κόστος που αποδεδειγμένα απαιτείται για την λειτουργία του συνεργατικού σχηματισμού (σύσταση, οργάνωση, συντονισμός, μελέτες, εμψύχωση και λειτουργικές δαπάνες). Επιλέξιμες επίσης είναι οι δαπάνες για τις δραστηριότητες προώθησης του συνεργατικού σχηματισμού, καθώς και η υλοποίηση τυχόν προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου.
Δικαιούχοι: Συνεργατικά σχήματα που είτε έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία είτε έχουν συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και έχουν θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους και υπάρχει σαφής καταμερισμός των υποχρεώσεων και των ευθυνών των μελών της συνεργασίας, απαρτιζόμενα από δύο τουλάχιστον μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία (μέλη) δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στους τομείς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, είτε αποτελούν ενώσεις ή οργανώσεις των ανωτέρω. Επίσης μέλη των ανωτέρω συνεργατικών σχημάτων δύνανται να είναι υποστηρικτικά οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, καταναλωτές και οργανώσεις τους, επαγγελματικά επιμελητήρια, τεχνολογικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοδοτικοί φορείς κ.ά. Μπορούν να ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας με νομική οντότητα μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μόνο όμως για νέα δραστηριότητα.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis.
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 40.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
Η δράση αφορά την συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία (marketing) τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος που απαιτείται για την λειτουργία του συνεργατικού σχηματισμού (σύσταση, οργάνωση, συντονισμός, μελέτες, εμψύχωση και λειτουργικές δαπάνες). Επιλέξιμες επίσης είναι οι δαπάνες για τις δραστηριότητες προώθησης του συνεργατικού σχηματισμού.
Δικαιούχοι: Συνεργατικά σχήματα που είτε έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία είτε έχουν συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και έχουν θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους και υπάρχει σαφής καταμερισμός των υποχρεώσεων και των ευθυνών των μελών της συνεργασίας, απαρτιζόμενα από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία (μέλη) δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού. Μέλη του συνεργατικού σχήματος μπορούν να είναι μόνο επιχειρήσεις.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis.
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 90.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών
Η δράση αφορά την οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης στους τομείς της παραγωγής,  μεταποίησης προϊόντων που διαθέτει η περιοχή παρέμβασης. Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθούν συνεργατικά σχήματα απαρτιζόμενα τουλάχιστον από πέντε (5) μέλη, είτε μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου τομέα (οριζόντια συνεργασία), είτε μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κάθετα στους τομείς (παραγωγοί,  μεταποιητές) που θα προωθήσουν από κοινού τα προϊόντα, μέσω της δημιουργίας τοπικών αγορών ή/και της ανάπτυξης κοινών δραστηριοτήτων προώθησης αυτών. Η συσπείρωση των γεωργών και επιχειρήσεων (μεταποιητικών) σε συνεργατικά σχήματα τους δίνει τη δυνατότητα να: α) ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, β) προσεγγίσουν νέες αγορές, γ) αγοράσουν νέο τεχνολογικό  εξοπλισμό φθηνότερα, δ) έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις δ) εισαγάγουν καινοτομίες και νέες ιδέες διαχείρισης. Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης συνίστανται στο κόστος που αποδεδειγμένα απαιτείται για την λειτουργία του συνεργατικού σχηματισμού (σύσταση, οργάνωση, συντονισμός, μελέτες, εμψύχωση και λειτουργικές δαπάνες). Επιλέξιμες επίσης είναι οι δαπάνες για τις δραστηριότητες προώθησης του συνεργατικού σχηματισμού. Εφόσον με τη λειτουργία του συνεργατικού σχηματισμού προβλέπεται και η υλοποίηση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες για την υλοποίηση της επένδυσης.
Δικαιούχοι: Συνεργατικά σχήματα που είτε έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία, είτε έχουν  συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας, στα οποία να προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και να έχουν θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους και υπάρχει σαφής καταμερισμός των υποχρεώσεων και των ευθυνών των μελών της συνεργασίας, απαρτιζόμενα από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία (μέλη) δραστηριοποιούνται επαγγελματικά αποκλειστικά στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής και  μεταποίησης., είτε ως παραγωγοί, είτε ως μεταποιητές, είτε αποτελούν ενώσεις ή οργανώσεις των ανωτέρω. Μπορούν να ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας με νομική οντότητα μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (clusters  και δίκτυα) μόνο όμως για νέα δραστηριότητα.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis.
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 60.000,00 €.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α.    Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000,00 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000,00 € για άυλες πράξεις.
Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000,00 € την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σε κάθε περίπτωση τα όρια προϋπολογισμών που τίθενται στο Αρθρο 4 της ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017), αφορούν στο Συνολικό Κόστος της πράξης.
β.     Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε αγορά μηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισμού.
γ.     Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν, μετά τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».
Η υποβολή της αίτησης στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/την δυνητικό/ή δικαιούχο.
Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10/04/2019 και ώρα 13:00 έως 12/07/2019 και ώρα 15:00.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν έως και τις 19/07/2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00, να αποστείλουν αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Έντυπο ΙΙ_2, «Οδηγός επιλεξιμότητας - επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύνανται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί ως μη πλήρες.
Κατά την υποβολή του φυσικού φακέλου του δικαιούχου υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της υποβολής και με βάση αυτά θα γίνει η αξιολόγηση της αίτησης στήριξης.
Σε κάθε περίπτωση, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας λαμβάνεται η ημερομηνία της τελευταίας οριστικοποίησης.
Επιτρέπεται η κατάθεση μόνο μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ για όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση απόρριψης της αίτησης στήριξης, σε προηγούμενη πρόσκληση.
Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης, δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για την εν λόγω υποδράση για όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Επισήμανση: δεν θεωρείται διαφορετική υποδράση, η διαφοροποίηση μεταξύ οριζόντιας εφαρμογής μιας υποδράσης και εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους στο ίδιο ΤΠ εφόσον το περιεχόμενο της υποδράσης είναι το ίδιο (Αρθρο 3, ΚΥΑ 2635/13-09-2017, ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνες είναι η κυρία Κυριακή Ευστρατιάδου και ο κύριος Νικόλαος Καπούλας, τηλέφωνο: 2531034071 & 34072, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER/ΕΠΑλΘ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ & ΞΑΝΘΗΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΣΚΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 2986 2016

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ 13_6_19

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ