ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ ΣΤΟ Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ ΣΤΟ Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Έχοντας υπόψη:

 1. Το με αριθμό πρωτ. 1529/20-09-2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ με το οποίο εγκρίθηκε η αναμορφωμένη πρόταση του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α..
 2. Το με αρ. πρωτ. 32278/ΕΥΚΕ509/17.03.21 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με ‘Γνωμοδότηση επί σχεδίου Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020 (CLLD) και συνημμένων αυτής.
 3. Το με αρ. πρωτ. 1049/28.04.2021έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας για την έγκριση του σχεδίου της παρούσας πρόσκλησης.
 4. Το με αρ. πρωτ. 1609/29-07-2021 έγγραφο σύμφωνης γνώμης της ΕΥΚΕ για την έγκριση του σχεδίου της παρούσας πρόσκλησης
 5. Τη με αριθ. 30/07-09-2021 απόφαση της ΕΔΠ για την έγκριση δημοσίευσης της παρούσας

Κ Α Λ Ε Ι

Τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:                                                                                   

 • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούνστην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
 • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

 1. ANTIKEIMENO ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020), αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ένα μέσο επίτευξης του στόχου αυτού, είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων πολυταμειακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης υπό την ευθύνη τοπικών φορέων, (Άρθρο 32 του Καν. ΕΕ 1303/2013) σε συνέργεια με άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), οι οποίες κυμαίνονται από επικεντρωμένες στην αλιεία έως και ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με την εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ - CLLD), το ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, σε επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι παρακάτω δράσεις:

Α)     Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τις εξής υποδράσεις:

1. Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την προσφορά προστιθέμενης αξίας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η υποδράση αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επενδύσεων μεταποίησης, συντήρησης, τυποποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στο άρθρο 42 της ΣΛΕΕ και που καλύπτονται από το Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ε.Ε, καθώς επίσης και επενδύσεις που στοχεύουν στην αναζήτηση νέων αγορών και στη βελτίωση των συνθηκών τοποθέτησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην αγορά, ή/και στην προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή/και που αφορούν την δημιουργία συλλογικής ταυτότητας των προϊόντων.   Επίσης ενισχύονται και επενδύσεις επί του σκάφους που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα, συγκεκριμένα επιτρέποντας στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία ή την άμεση πώληση των δικών τους αλιευμάτων ή καινοτόμους επενδύσεις επί του σκάφους, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων. .

Ειδικότερα στα πλαίσια της ως άνω υποδράσης περιλαμβάνονται τα παρακάτω είδη πράξεων:

α) Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επενδύσεων μεταποίησης, συντήρησης, τυποποίησης και εμπορίου προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, Επίσης συμπεριλαμβάνονται άυλες ενέργειες (έρευνες και μελέτες) που στοχεύουν στην αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των συνθηκών τοποθέτησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας, ανεπιθύμητων αλιευμάτων και προϊόντων με χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ή/και στην προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή που αφορούν την δημιουργία συλλογικής ταυτότητας των προϊόντων. Δικαιούχοι στο ως άνω είδος πράξεων δύνανται να είναι αλιείς και μη αλιείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Αλιείς θεωρούνται αυτοί που διαθέτουν επαγγελματική άδεια σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης. (Άρθρο 69 του Καν. 508/2014).

β) Επενδύσεις επί του σκάφους που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα, συγκεκριμένα επιτρέποντας στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία ή την άμεση πώληση των δικών τους αλιευμάτων ή καινοτόμους επενδύσεις επί του σκάφους, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων. Δικαιούχοι σ' αυτό το είδος πράξεων δύνανται να είναι αποκλειστικά αλιείς και ιδιοκτήτες σκαφών. Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών, είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των αλιέων επί του σκάφους και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αλιευμάτων τους, με την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώλησή τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων. Η στήριξη σε επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων συναρτάται με τη χρήση επιλεκτικών εργαλείων ώστε να περιορίζεται η αλιεία ανεπιθύμητων ειδών και χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών. Τα σκάφη για να ενταχθούν σ' αυτό το είδος πράξεων πρέπει να έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ) εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων. Επίσης στα πλαίσια του παρόντος είδους πράξεων είναι επιλέξιμες μόνο προτάσεις που δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. Σ' αυτό το είδος πράξης γίνονται δεκτές μόνο προτάσεις σχετικές με την αλιεία και όχι με την υδατοκαλλιέργεια. Γίνονται δεκτές και προτάσεις σχετικές με την αλιεία εσωτερικών υδάτων. (Άρθρο 42 του Καν. 508/2014).

Το καθεστώς ενίσχυσης είναι 50% (ΚΑΝ 508/2014, Άρθρο 95). Σε περιπτώσεις που δικαιούχοι είναι αλιείς ή ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας το καθεστώς ενίσχυσης είναι 80%.Σε περιπτώσεις που η προτεινόμενη προς υλοποίηση πράξη εξυπηρετεί συλλογικό συμφέρον ή έχει συλλογικό δικαιούχο ή έχει καινοτόμα χαρακτηριστικά και παρέχει δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της πράξης, η ενίσχυση δύναται να ανέλθει στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 95 του ΚΑΝ. 508/2014.

Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας θεωρείται αυτή που γίνεται με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία.

Μέγιστος προϋπολογισμός ανά πράξη 600.000,00 ευρώ, ενώ για τις άυλες ενέργειες ο προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβεί τις 100.000,00 ευρώ.

Στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε εξειδικευμένη χωρική ενότητα είναι απαραίτητη η άντληση δράσεων από οριζόντια μέτρα του ΕΠΑΛΘ (πχ άρθρο 69) καθώς με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενίσχυση των ενδοκλαδικών και διακλαδικών διασυνδέσεων της αλιευτικής αλυσίδας με άλλους τομείς που θα ενισχυθούν μέσω του τοπικού προγράμματος (τουρισμός, πολιτισμός, περιβάλλον).

2. Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια για: Α) τη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών Β) τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της Βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας Γ) τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό όσον αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές Δ) επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας ή στη πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και Ε) την αποκατάσταση υφιστάμενων λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης. Η υποδράση αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.

Η υποδράση αφορά την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια για: Α) τη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών Β) τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της Βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας Γ) τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό όσον αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές Δ) επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας ή στη πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και Ε) την αποκατάσταση υφιστάμενων λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης. προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών. (Άρθρο 48 παρ.1α έως ζ του Καν. 508/2014)

Σκοπός των παρεμβάσεων αυτής της δράσης είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και να δοθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στα τελικά προϊόντα, καθώς και να παραχθούν νέα προϊόντα (σύμφωνα με τις καταναλωτικές συνήθειες) ώστε να μπορέσει να γίνει προώθησή τους και σε νέες αγορές. Θα ενισχυθούν στα πλαίσια της δράσης κυρίως επενδύσεις που θα αφορούν: τον εκσυγχρονισμό μονάδων υδατοκαλλιέργειας, την αντικατάσταση των σχοινιών στις εγκαταστάσεις των οστρακοκαλλιεργειών, την αγορά πλωτήρων, την αγορά πανεριών για την εκτροφή νέων ειδών οστράκων (αχιβάδα-κυδώνια-χάβαρα), την αντικατάσταση αγκυροβολίων, την αντικατάσταση σημαντήρων και αγορά εξοπλισμού για την προστασία από τους φυσικούς θηρευτές που καταστρέφουν τις καλλιέργειες, την συντήρηση χώρων διαβίωσης των εργαζομένων στις υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοπαγίδων και απομάκρυνσης της λάσπης καθώς και επενδύσεις για την πρόληψη εναπόθεσης λάσπης στις λιμνοθάλασσες και στους θαλάσσιους σχηματισμούς. Επίσης θα ενισχυθούν επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας ή στην πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, καθώς και επενδύσεις για την καλλιέργεια μικροφυκιών (Chlorella) και μακροφυκιών (Gracilaria) για παραγωγή χλωρέλας και άγαρ με την χρήση των γεωθερμικών πεδίων που υπάρχουν στην περιοχή παρέμβασης.

Το καθεστώς ενίσχυσης είναι 50% (ΚΑΝ 508/2014, Άρθρο 95). Σε περιπτώσεις που η προτεινόμενη προς υλοποίηση πράξη εξυπηρετεί συλλογικό συμφέρον ή έχει συλλογικό δικαιούχο ή έχει καινοτόμα χαρακτηριστικά και παρέχει δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της πράξης, η ενίσχυση δύναται να ανέλθει στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 95 του ΚΑΝ. 508/2014.

Μέγιστος προϋπολογισμός ανά πράξη 600.000,00 ευρώ.

Ενδεικτική συνολική Δημόσια Δαπάνη των ανωτέρω υποδράσεων μη κρατικών ενισχύσεων: 299.000,00 €.

Επισημαίνεται ότι για τις επενδύσεις επιχειρηματικότητας μη κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, απαιτείται από τους δικαιούχους σαφής αιτιολόγηση για τη διαχείριση τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 63.2, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

 Β)     Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (deminimis).

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τις εξής υποδράσεις:

1. Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων (αλιείς).

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων από επαγγελματίες αλιείς (Άρθρο 63.1β, ΚΑΝ 508/2014). Η υποδράση αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.

Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορεί να ενισχυθεί η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που συνδέονται με τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός, θαλάσσια σπορ, ημερήσιες κρουαζιέρες)
 • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες yachting) και παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού αλιείας και καταδύσεων
 • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρών βιοτεχνιών που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή κουτιών συντήρησης αλιευμάτων, παραγωγή πάγου, κατασκευή αναμνηστικών ειδών (souvenir) με θέματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα)
 • ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη αλιεία και τη θάλασσα (π.χ. εμπόριο αλιευτικού εξοπλισμού, ειδών κατάδυσης και άλλων θαλάσσιων σπορ).

Αλιείς θεωρούνται αυτοί που διαθέτουν επαγγελματική άδεια σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση της διαφοροποίησης εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης.

Η στήριξη χορηγείται βάσει του ΚΑΝ 1407/2013 (γενικός de minimis) με ένταση ενίσχυσης 50%.

Μέγιστη δημόσια δαπάνη ανά τριετία και ανά δικαιούχο: 200.000,00 ευρώ.

2. Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη.

Η υποδράση στοχεύει στην προσφορά προστιθέμενης αξίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προσέλκυση νέων και την προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 63 παρ.1α του Καν. 508/2014) και αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις που υλοποιούνται από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και οι παράκτιες περιοχές.

Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορούν να ενισχυθούν η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επενδύσεων που αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη, όπως:

 • επιχειρήσεις που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός, καταδυτικά πάρκα, θαλάσσια σπορ, ημερήσιες κρουαζιέρες)
 • χώροι εστίασης και αναψυχής, όπως παραδοσιακές ταβέρνες, καφενεία και μεζεδοπωλεία, που η λειτουργία τους βασίζεται στην «αλιευτική γαστρονομία»
 • επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες yachting) και παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού αλιείας και καταδύσεων
 • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρών καταλυμάτων
 • μικρές βιοτεχνίες που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή κουτιών συντήρησης αλιευμάτων, παραγωγή πάγου, κατασκευή αναμνηστικών ειδών (souvenir) με θέματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα)
 • ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη αλιεία και τη θάλασσα (π.χ. εμπόριο αλιευτικού εξοπλισμού, ειδών κατάδυσης και άλλων θαλάσσιων σπορ).

Η στήριξη χορηγείται βάσει του ΚΑΝ 1407/2013 (γενικός de minimis) με ένταση ενίσχυσης 50%.

Μέγιστη δημόσια δαπάνη ανά τριετία και ανά δικαιούχο: 200.000,00 ευρώ.

Ενδεικτική συνολική Δημόσια Δαπάνη των ανωτέρω υποδράσεων κρατικών ενισχύσεων: 586.000,00 €.

 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Tα οικονομικά στοιχεία των δράσεων που αφορούν την παρούσα πρόσκληση εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΔΡΑΣΗ

ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Α)            Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα

4.2.1

299.000,00

2

Β)            Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (deminimis).

4.2.2

586.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

885.000,00

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για όλες τις δράσεις μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €, ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.

Η ενίσχυση για τις δράσεις που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων καθορίζεται βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (deminimis) και ανέρχεται στο ανώτατο ποσό ενίσχυσης των 200.000 € Δημόσιας Δαπάνης για ενιαία επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης, εντός περιόδου 24ων μηνών από την ένταξη. Ο χρόνος υλοποίησης, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου 2023. Η ολοκλήρωση του έργου δηλώνεται από το δικαιούχο με την κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής της πράξης στον ΕΦ.

 • ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για τις επενδύσεις μέτρων επιχειρηματικότητας του Καν.508/2014ορίζεται η 23η/3/2018 (ΥΑ 3131/17.12.2019) ενώ για τις πράξεις που εμπίπτουν στον Καν.1407/2013 ως έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων, ήτοι η 21η.12.2016 (έκδοση σχετικού ΦΕΚ).

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις ημερομηνίες της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για το κόστος, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τονίζεται ότι οι πράξεις δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος αίτηση χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει όλες οι σχετικές πληρωμές.

4.ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADEREΠΑΛΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADEREΠΑΛΘ Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης & Ξάνθης αναφέρεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Έκταση, μόνιμος πληθυσμός και χαρακτηρισμός των κοινοτήτων της περιοχής παρέμβασης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ*

LEADER ΠΑΑ 2014-2020

LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020

 

ΕΚΤΑΣΗ(Κm2)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (στοιχεία 2011 – μόνιμος πληθυσμός)

ΕΚΤΑΣΗ(Κm2)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (στοιχεία 2011 – μόνιμος πληθυσμός)

 
 

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

2540

61.049

     

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

647

15.929

     

Τοπική Κοινότητα Αρωγής

 

4

9

     

Αρωγή,η

   

9

 

9

 

Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας

 

22

136

     

Γλυφάδα,η

   

136

 

136

 

Τοπική Κοινότητα Μέσης

 

12

183

     

Μέση,η

Μ

 

183

 

183

 

Τοπική Κοινότητα Νέας Καλλίστης

 

16

391

     

Νέα Καλλίστη,η

Μ

 

391

 

391

 

Τοπική Κοινότητα Παραλίας Μέσης

 

8

6

     

Παραλία Μέσης,η

   

6

 

6

 

Τοπική Κοινότητα Πόρπης

 

25

452

     

Πόρπη,η

   

452

 

452

 

Τοπική Κοινότητα Φαναρίου

 

14

490

     

Φανάριον,το

Μ

 

490

 

490

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

 

121

2778

     

Τοπική Κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου

 

48

1327

     

Νέον Σιδηροχώριον,το

   

567

 

567

 

Αδριανή,η

   

144

 

144

 

Μαυρομμάτιον,το

   

137

 

137

 

Τοπική Κοινότητα Παγουρίων

 

47

542

     

Παγούρια,τα

   

542

 

542

 

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

 

488

13810

     

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ

 

223

5703

     

Τοπική Κοινότητα Σάλπης

 

39

538

     

Σάλπη,η

   

470

 

470

 

Γλυκονέριον,το

Μ

 

68

 

68

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ

 

643

14733

     

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ

 

355

8383

     

Τοπική Κοινότητα Κρωβύλης

 

51

416

     

Κρωβύλη,η

Μ

 

129

 

129

 

Παλαιά Κρωβύλη,η

Μ

 

277

 

277

 

Πετρωτά,τα

Μ

 

10

 

10

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

 

288

6350

     

Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής

 

60

1575

     

Ξυλαγανή,η

Μ

 

1180

 

1180

 

Εργάνη,η

Μ

 

347

 

347

 

Τοπική Κοινότητα Ιμέρου

 

21

276

     

Ίμερος,ο

Μ

 

270

 

270

 

Αμπελάκια,τα

Μ

 

6

 

6

 

Τοπική Κοινότητα Μαρωνείας

 

76

570

     

Μαρώνεια,η

Μ

 

427

 

427

 

Άγιος Χαράλαμπος,ο

Μ

 

3

 

3

 

Άνω Ασκηταί,οι

Μ

 

49

 

49

 

Ασκηταί,οι

Μ

 

68

 

68

 

Πλατανίτης,ο

Μ

 

23

 

23

 

Τοπική Κοινότητα Προσκυνητών

 

49

717

     

Προσκυνηταί,οι

Μ

 

597

 

597

 

Αλκυών,η

Μ

 

6

 

6

 

Παραθεριστικός Οικ. Συνετ/σμός Υπαλ. ΔΕΗ Κομοτηνής

Μ

 

16

 

16

 

Κρυονέρι,το

Μ

 

50

 

50

 

Λεύκες,οι

Μ

 

14

 

14

 

Προφήτης Ηλίας,ο

Μ

 

34

 

34

 

ΞΑΝΘΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

 

1790

55.100

     

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

351

19005

     

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ

 

158

10435

     

Τοπική Κοινότητα Κουτσού

Π

18

749

     

Κουτσόν,το

   

390

 

390

 

Συδινή,η

   

359

 

359

 

Τοπική Κοινότητα Σελίνου

Π

16

292

     

Σέλινον,το

   

292

 

292

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

163

3341

     

Τοπική Κοινότητα Αβδήρων

 

60

1473

     

Άβδηρα,τα

Μ

 

1090

 

1090

 

Γκιώνα,η

Μ

 

129

 

129

 

Λεύκιππος,ο

Μ

 

77

 

77

 

Παιδικαί Κατασκηνώσεις,αι

Μ

 

0

 

0

 

Πεζούλα,η

Μ

 

103

 

103

 

Σκάλα Αβδήρων,η

Μ

 

74

 

74

 

Τοπική Κοινότητα Μάνδρας

 

32

506

     

Μάνδρα,η

Μ

 

506

 

506

 

Τοπική Κοινότητα Μυρωδάτου

 

19

492

     

Μυρωδάτον,το

Μ

 

476

 

476

 

Ερωδιός,ο

Μ

 

16

 

16

 

Τοπική Κοινότητα Νέας Κεσσάνης

 

52

870

     

Νέα Κεσσάνη,η

   

418

 

418

 

Λάγος,ο

   

339

 

339

 

Λουτρά Ποταμιάς,τα

   

0

 

0

 

Ποταμιά,η

   

113

 

113

 

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

310

11544

     

Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

 

65

4985

     

Εύλαλον,το

   

922

 

922

 

Δέκαρχον,το

   

734

 

734

 

Ηλιοκέντημα,το

   

1405

 

1405

 

Μικροχώριον,το

   

264

 

264

 

Τοπική Κοινότητα Αβάτου

 

12

1078

     

Άβατον,το

   

1078

 

1078

 

Δάφνη,η

Μ

 

43

 

43

 

Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

 

46

1268

     

Νέον Εράσμιον,το

   

865

 

865

 

Δασοχώριον,το

   

112

 

112

 

Παλαιόν Εράσμιον,το

   

291

 

291

 

Ραδιοσταθμός,ο

   

0

 

0

 

Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

 

19

635

     

Μάγγανα,τα

   

635

 

635

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

4.330

116.149

845,424

17.832

 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, στον οποίο παρέχεται και γενικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο εξειδικεύεται από τον ΕΦ. Ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης (πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ του ΠΣΚΕ), όπως αυτά εμφανίζονται στο Έντυπο Ι_1. Υποχρεωτικά συμπληρώνεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας ο ΕΦ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο σε μορφή pdf και το Έντυπο Ι_2, το οποίο είναι συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την αξιολόγηση, ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων στο ΠΣΚΕ και των δηλωθέντων στοιχείων του Εντύπου Ι_2 στα οικονομικά στοιχεία του έργου (πχ δαπάνες του έργου, προϋπολογισμός, δημόσια δαπάνη κλπ.), τότε κατισχύουν τα δηλωθέντα ηλεκτρονικά στοιχεία στο ΠΣΚΕ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης και όλων των απαιτούμενων σε αυτήν εντύπων, ενώ, αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν γίνονται παραδεκτές.

 1. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής από το δικαιούχο και έως την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης, αιτήματα που υποβάλλονται με πρωτοβουλία του δικαιούχου του επενδυτικού σχεδίου με σκοπό τη διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των στοιχείων και των περιεχομένων της αίτησης χρηματοδότησης και του φακέλου υποβολής, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της νομικής μορφής του φορέα, δεν γίνονται αποδεκτά από τον ΕΦ. Σε κάθε περίπτωση, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του αιτήματος ενίσχυσης έως την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης πράξης, δεν επιτρέπεται η μεταβολή των στοιχείων της υποβληθείσας πρότασης από το δικαιούχο.
 3. Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τον δυνητικό δικαιούχο της Πράξης (από τον δηλωθέντα υπεύθυνο του επενδυτικού σχεδίου), υπό την προϋπόθεση της υποβολής αίτησης ακύρωσης τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο Δικαιούχο μέσω του helpdesk του ΠΣΚΕ (https://www.ependyseis.gr/mis). Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση του δικαιούχου από την υποβληθείσα αίτησή του και παρέχει τη δυνατότητα επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
 4. Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή (USBstick) στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).
 5. Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ:

10/09/2021 & ώρα 13:00

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ:

13/12/2021 & ώρα 15:00

To πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μαζί με αναλυτικό πληροφοριακό υλικό τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.: www.anro.gr Επίσης οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία της ως άνω εταιρείας επί της οδού Ν. Πλαστήρα και Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2531034071 & 34072, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΚΑΔ LEADER AΛΙΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΣΚΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (EXCEL)

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ