Γνωστοποίηση απόφασης Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης για την ένταξη όλων των θετικά αξιολογηθέντων προτάσεων της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών πράξεων του Τ. Π. CLLD/LEADER Π. Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

Γνωστοποίηση απόφασης Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης για την ένταξη όλων των θετικά αξιολογηθέντων προτάσεων της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών πράξεων του Τ. Π. CLLD/LEADER Π. Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Ότι με την υπ’ αριθμ. 30/7-9-2021 (θέμα 1ο) απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, αποφασίσθηκε η ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα όλων των προτάσεων  που είχαν υποβληθεί και είχαν αξιολογηθεί θετικά στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 790/14.11.2018) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης (Υπομέτρο 19.2 ΠΑΑ - Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα), αλλά δεν είχαν ενταχθεί εις αυτό λόγω έλλειψης προϋπολογισμού. Η ως άνω απόφαση ελήφθη κατόπιν της δυνατότητας που χορηγήθηκε στην ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. για τη χρήση πρόσθετης υπερδέσμευσης, δυνάμει του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3228/13-8-2021 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσει η ένταξη και των έργων αυτών στο τοπικό πρόγραμμα και να ξεκινήσει η υλοποίησή τους με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οι υποψήφιοι δικαιούχοι τους οφείλουν να εκδώσουν και να υποβάλλουν στην ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης ένταξης και εν συνεχεία για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίησης, όπως τα δικαιολογητικά αυτά αναφέρονται στην συνημμένη επιστολή προς τους Δικαιούχους: 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ