2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 790/14.11.2018 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 790/14.11.2018 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 790/14.11.2018 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Έχοντας υπόψη:

1.     Την με υπ’ αριθ. 7/11.10.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης,

2.     Το με αρ. πρωτ. 779/20.02.2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης,

3.     Το με αρ. πρωτ. 32433/ΕΥΚΕ354/19.03.2019 Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), με το οποίο δόθηκε η τελική έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης, σύμφωνα με την 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και

4.     Τα με αρ. πρωτ. 5125/16-7-2019 & 5239/22-7-2019 έγγραφα της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 790/14.11.2018  1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 5125/16-7-2019 & 5239/22-7-2019 έγγραφα της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, ως προς τα εξής:

Α) Στους επιλέξιμους ΚΑΔ της υποδράσης 19.2.2.2 προστίθενται και οι κάτωθι ΚΑΔ:

ΚΑΔ 82.92.10 «Υπηρεσίες συσκευασίας»

ΚΑΔ 82.92.10.01 «Υπηρεσίες εμφιάλωσης οινοπνεύματος»

ΚΑΔ 82.92.10.02 «Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης»

ΚΑΔ 82.92.10.03 «Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων»

ΚΑΔ 82.92.10.05 «Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων»

KΑΔ 01.63.10.17 «Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων».

Β) Στους επιλέξιμους ΚΑΔ της υποδράσης 19.2.3.1 προστίθενται και οι κάτωθι ΚΑΔ:

ΚΑΔ 82.92.10 «Υπηρεσίες συσκευασίας»

ΚΑΔ 10.41.99.02  «Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου»

ΚΑΔ 82.92.10.03 «Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων»

ΚΑΔ  82.92.10.04 «Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων»

ΚΑΔ 82.92.10.05 «Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων»

KΑΔ 01.63.10.17 «Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων».

Γ) Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον οδηγό επιλεξιμότητας – επιλογής προστίθεται κάτω από τον πίνακα των Υποδράσεων και η παρακάτω σημείωση:

«Αν η αίτηση στήριξης αφορά μεταποίηση ή/και συσκευασία/τυποποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, τότε η αίτηση δύναται να κατατεθεί στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος.

Προσοχή: Αν η αίτηση στήριξης αφορά αποκλειστικά ΚΑΔ εμπορίας, αυτή κατατίθεται στις αντίστοιχες Υποδράσεις που καλύπτουν τους ΚΑΔ εμπορίας και όχι στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

 

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 790_14_11_18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 790/14.11.2018 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ