Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
1—5 από 53 προκηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗς ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σεπτέμβριος, 2018
Περίληψη Διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού

Για την επιλογή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας Π1, Π2, Π3 και Π4 του  έργου «Ενίσχυση του Κοινωνικού Επιχειρηματικού Πνεύματος μέσω της δημιουργίας καινοτόμων Δομών Στήριξης στη διασυνοριακή περιοχή» - “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES”, που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗς ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.)
Σεπτέμβριος, 2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση                                            Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)


Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  (AN.ΡΟ. Α.Ε.), ύστερα από την αριθμ. 431/31-8-2018 (θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)


ανακοινώνει


ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) εντός του χρονικού διαστήματος διάρκειας του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την περιοχή παρέμβασης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, ανάλογα με τις ανάγκες του Τοπικού Προγράμματος και ειδικότερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης μέχρι 31-12-2023, ήτοι ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται σήμερα να ολοκληρωθεί το ως άνω τοπικό πρόγραμμα, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) μέχρι τη λήξη του ως άνω προγράμματος, σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης αυτού, 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩς ΜΙΣΘΩΣΗς ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗς ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗς ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗς ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EUROPE DIRECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2020»
Ιούλιος, 2018

Κομοτηνή  11/07/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για τη σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου


στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Νομό Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018-2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 177/26.03.2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
Απρίλιος, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 177/26.03.2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020


ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020


ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»


ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗς ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗς ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑς ISO 9001:2008
Ιούνιος, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


που θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και ελέγχων διατήρησης του προτύπου ποιότητας ISO 9001:2008  

+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης