Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δεκέμβριος, 2018


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 


 


Με τίτλο:


 


Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας Π1-Π6 του  έργου «Πολιτικές για την ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές» - “Policies  for  Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas” και ακρωνύμιο “The Healthy Municipality”, που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».


 


 

 


 


Προϋπολογισμός 60.540,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ


(48.822,58€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).


 


Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους και έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ με κωδικό 2017ΕΠ23160054.


 


 


 


Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.


 


 


 Χρηματοδότηση της σύμβασηςΗ παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Πρόγραμμα «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Πολιτικές για την ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές» - “Policies for Enhancing Access to Health Services in DeprivedAreas” και ακρωνύμιο “The HealthyMunicipality” κωδ.2017ΕΠ23160054.Συνοπτικά ΣτοιχείαΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.ΑΡΙΘΜΟΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:860/19.12.2018ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας Π1-Π6 του έργου με το ακρωνύμιο “The  Healthy Municipality”, του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 -2020ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:«Πολιτικές για την ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές» - “Policies for Enhancing Access to Health Services in DeprivedAreas” και ακρωνύμιο “The Healthy Municipality”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 -2020, Αξονας Προτεραιότητας 4, Επενδυτική Προτεραιότητα 9aΦΟΡΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ:Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Σύμβαση Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV:


·            79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων


·            79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων


·            72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού


·            79342200-5 - Υπηρεσίες προώθησης


·            7222400-1 - Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα
διαχείρισης έργωνΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΚΡΙΤΗΡΙΟΣυνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμήςΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 60.540,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:Κωδ. 2017ΕΠ23160054ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31/10/2019ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:18/01/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Ν.Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κομοτηνή 69100ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:18/01/2018 και ώρα 13:00 μ.μ.
 


 


Στοιχεία Επικοινωνίας


Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. www.anro.gr.


Χρηματοδότηση της σύμβασης


Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Πρόγραμμα «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Πολιτικές για την ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές» - “Policies for Enhancing Access to Health Services in DeprivedAreas” και ακρωνύμιο “The HealthyMunicipality” κωδ.2017ΕΠ23160054.


ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης