Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗς ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.) ΓΙΑ «SOCIAL FORCES» ΚΑΙ “THE HEALTHY MUNICIPALITY" «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»,
Δεκέμβριος, 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)


Δύο (2) Πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης


Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  (AN. ΡΟ. Α.Ε.)


ανακοινώνει


ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) εντός του χρονικού διαστήματος διάρκειας των έργων “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES”, και Policies  for  Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas” και ακρωνύμιο “The Healthy Municipality” που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», ανάλογα με τις ανάγκες των διακρατικών προγραμμάτων, και ειδικότερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης μέχρι 17/10/2019 για το πρώτο και μέχρι 31/10/2019 για το δεύτερο έργο, ήτοι ημερομηνίες κατά τις οποίες προβλέπονται σήμερα να ολοκληρωθούν τα ως άνω διακρατικά προγράμματα, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) μέχρι τη λήξη των ως άνω προγραμμάτων, σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης αυτών.


Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:


-      Δύο (2) Πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης


Οι ανωτέρω συνεργάτες θα ενταχθούν στις ομάδες έργων που υλοποιούν τα αντικείμενα των Πακέτων Εργασίας (D3.1.2,) (D4.1.1), (D4.1.3), (D5.1.1) και (D5.1.2) για το «Social Forces» και  (D5.1.4) και (D6.1.4) για το «the healthy municipality».Απαιτούμενα προσόντα


α) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού,


β) Γνώση χρήσης Η/Υ.


γ) Γενική επαγγελματική εμπειρία στο επιστημονικό του αντικείμενο τουλάχιστον επτά (7) ετών.


δ) Ειδική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη διαχείριση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.


Θα γίνουν δεκτές στην παρούσα πρόσκληση και προτάσεις με ειδική επαγγελματική εμπειρία μικρότερη των τριών (3) ετών ανά ειδικότητα, οι οποίες θα αξιολογηθούν μόνο εφόσον δεν υπάρξουν προτάσεις με την απαιτούμενη ειδική επαγγελματική εμπειρία των τριών (3) ετών.
ε)  Καλή γνώση ξένης γλώσσας και ειδικότερα της Αγγλικής γλώσσας.Επιθυμητά Προσόντα


α) Μεταπτυχιακός/οί τίτλος/οι σπουδών σε συναφές με την Πρόσκληση αντικείμενο.


β)Δίπλωμα αυτοκινήτου, ευελιξία και δυνατότητα μετακινήσεων σ’ όλη τη διάρκεια του έτους.


γ) Ικανότητα επικοινωνίας.


δ) Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα.


ε) Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη.
στ) Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με  ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:


1.    Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.


2.    Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω Κεφαλαίου «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»


3.    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.


4.    Βιογραφικό σημείωμα.


5.    Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό.


6.    Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται).


7.    Αποδεικτικά στοιχεία γενικής επαγγελματικής εμπειρίας του/της υποψηφίου/ας  τουλάχιστον επτά (7) ετών και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον τριών (3) ετών ή εναλλακτικά όσης ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας ο/η υποψήφιος/α διαθέτει, για την περίπτωση που δεν υπάρξουν προτάσεις με την απαιτούμενη ειδική επαγγελματική εμπειρία των τριών (3) ετών (έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας για την απόδειξη της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας και αντίγραφα σχετικών συμβάσεων ή/και βεβαιώσεις εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας)


8.    Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).


Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω :


ü Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ.


ü Με Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή προηγούμενου εργοδότη σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.


9.    Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες).


10.              Αποδεικτικό κατοχής ξένης γλώσσα. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας.


(Εφόσον  το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του  εξωτερικού, τότε δεν απαιτείται  η προσκόμιση αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας).


 


Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).


ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης