Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗς ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σεπτέμβριος, 2018
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                         Κομοτηνή, 17/07/2018

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α                                                         Αρ. Πρωτ.: 431


Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κομοτηνή 69100


Τηλ.:+30-25310-34071, Fax:+30-25310-34073


http://www.anro.gr email: anro@anro.gr


 


Περίληψη Διακήρυξης  Συνοπτικού ΔιαγωνισμούΓια την επιλογή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας Π1, Π2, Π3 και Π4 του  έργου «Ενίσχυση του Κοινωνικού Επιχειρηματικού Πνεύματος μέσω της δημιουργίας καινοτόμων Δομών Στήριξης στη διασυνοριακή περιοχή» - “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES”, που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».


Συνοπτικά Στοιχεία


Αναθέτουσα Αρχή:Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV:


·       79411000-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης


·       72400000-4 Υπηρεσίες ΔιαδικτύουΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΚΡΙΤΗΡΙΟΣυνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμήςΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:35.680,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (28.774,19€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).


Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους και έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ με κωδικό 2017ΕΠ23160060.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 17/10/2019ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:05/10/2018  και ώρα 13:00. μ.μ.ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Ν.Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κομοτηνή 69100ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:5/10/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.Δράσεις του έργου και παραδοτέα


D1.1.4:  Ενδιάμεση και τελική έκθεση αναφοράς του έργου (Interim and Final External Evaluation)


D2.1.1:  Ιστοσελίδα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Website & social media)


D2.1.2: Ανάπτυξη Επικοινωνιακού Υλικού (Promotional Material)


D2.1.3: Διοργάνωση μίας ενημερωτικής ημερίδας (Info Day)


D2.1.4: Διοργάνωση Ανοικτής Κοινής Εκδήλωσης (Open Final Event)


D3.1.1: Διοργάνωση εκδήλωσης Στρογγυλής Τραπέζης


D3.1.2: Διοργάνωση επίσκεψης μελέτης


D3.1.3: Μελέτη χαρτογράφησης υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων σε Ελλάδα και Βουλγαρία


D4.1.1: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Ροδόπη


D4.1.2: Εκτύπωση του RoadmapΤο πλήρες κείμενου της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.anro.gr.


Για την Αναπτυξιακή Ροδόπης –


Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


 


Χρήστος Μέτιος


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
εμφάνιση φωτογραφιών εμφάνιση φωτογραφιών
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης