Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗς ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.)
Σεπτέμβριος, 2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση                                            Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)


Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  (AN.ΡΟ. Α.Ε.), ύστερα από την αριθμ. 431/31-8-2018 (θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)


ανακοινώνει


ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) εντός του χρονικού διαστήματος διάρκειας του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την περιοχή παρέμβασης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, ανάλογα με τις ανάγκες του Τοπικού Προγράμματος και ειδικότερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης μέχρι 31-12-2023, ήτοι ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται σήμερα να ολοκληρωθεί το ως άνω τοπικό πρόγραμμα, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) μέχρι τη λήξη του ως άνω προγράμματος, σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης αυτού, με:


·         Τρεις (3) Πτυχιούχους Π.Ε. Μηχανικούς (Πολιτικούς Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανικούς Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)


·         Δύο (2) Πτυχιούχους Π.Ε. Οικονομικής Σχολής


·         Έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Γεωπονικής Σχολής,


·         Έναν/μία (1) Πτυχιούχο Τ.Ε. Γεωπονικής Σχολής, και


·         Έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Νομικής Σχολής


Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.  (AN.ΡΟ. Α.Ε.) και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της AN.ΡΟ. Α.Ε. στην Κομοτηνή, οδός Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Τ.Κ. 69100, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την 24-9-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 και με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».


Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα.


Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.


Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. επί της οδού Ν.Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή: κυρία Κυριακή Αφεντουλίδου, τηλ. 25310-34071 & 34072.


Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) www.anro.gr στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑλΘ 2014-2020 (www.alieia.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.


Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή (3) επιτροπή αξιολόγησης της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.


Η ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα της εν όλω ή εν μέρει ακύρωσης της παρούσας προσκλήσεως χωρίς να γεννάται καμία αξίωση για τους υποβάλλοντες πρόταση στα πλαίσια αυτής.


                                                                        Για την Αναπτυξιακή Ροδόπης –


Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.


                                                                    


                                                                                       Χρήστος Μέτιος


                                                                                         Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης