Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩς ΜΙΣΘΩΣΗς ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗς ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗς ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗς ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EUROPE DIRECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2020»
Ιούλιος, 2018

Κομοτηνή  11/07/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για τη σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου


Η εν Κομοτηνή εδρεύουσα Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Νομό Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018-2020», που εντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς χρηματοδότηση με την υπ’ αριθμ. ARES(2018)162368/10-1-2018 Συμφωνία Πλαίσιο εταιρικής σχέσης που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. και συγχρηματοδοτείται επίσης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Κομοτηνής Νομού Ροδόπης,


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ


 


ότι προτίθεται να συνεργαστεί, με σχέση σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν/μία (1) πτυχιούχο ΠΕ Νομικού Τμήματος, με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων προβολής και ευαισθητοποίησης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και με επίσης απαραίτητα προσόντα την αποδεδειγμένη καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας και γνώσεις χειρισμού Η/Υ, προκειμένου να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά το Κέντρο Πληροφόρησης στο Νομό Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018-2020.


Αντικείμενο του έργου: Το Κέντρο Πληροφόρησης του Δικτύου EUROPE DIRECT  Κομοτηνής θα παρέχει στους πολίτες της περιφέρειας ΑΜΘ υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες μέσω των οποίων οι πολίτες:


1)       θα αποκτούν πληροφορίες, συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ (αποφάσεις, κανονισμούς, οδηγίες), το νομικό πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τις ευκαιρίες κοινοτικής χρηματοδότησης, τις πολιτικές και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, ήτοι παροχή υπηρεσίας που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των ευρωπαϊκών νομοθετικών διαδικασιών, αποσαφήνιση και ερμηνεία από νομικό. Επιπλέον, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης του Δικτύου EUROPE DIRECT να προσφύγουν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να υποβάλουν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διατυπώσουν παράπονα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.


2)       θα ενθαρρύνονται και θα υποστηρίζονται για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα  που ενισχύουν την κοινωνική ενσωμάτωση και την καταπολέμηση των διακρίσεων, που ενθαρρύνουν μεταξύ άλλων την κινητικότητα, κατάρτιση, βελτίωση της απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Επίσης, σύμφωνα, με το εγκεκριμένο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  πλάνο δράσης προβλέπεται σειρά ενεργειών για την περίοδο 2018-2020, όπως ενημερωτικές εκστρατείες στην  Περιφέρεια ΑΜΘ, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρία, κάτοικοι ορεινού όγκου κτλ) για προγράμματα, που μπορούν ν’ αξιοποιηθούν προς όφελός τους.


Για την υλοποίηση του έργου οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής,  δυνάμει της Συμφωνίας Πλαίσιο εταιρικής σχέσης που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. στις 10-1-2018, χρειάζεται έμπειρο και κατάλληλα καταρτισμένο, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και δυνατότητα διαχείρισης και εκτέλεσης του παραπάνω έργου.


 


ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:


1.       Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής Σχολής


2.       Αποδεδειγμένα καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας


3.       Καλή γνώση Η/Υ


4.       Αποδεδειγμένη πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων προβολής και ευαισθητοποίησης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.


Β. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


1.       Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο


2.       Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, συλλογική εργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και ειδικές γνώσεις υλοποίησης  εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.


Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των ανωτέρω με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο.


Η μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από το συμμετέχοντα αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.


Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.


 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:


1.       Αίτηση συμμετοχής, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του ο υποψήφιος για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Αναλυτικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος).


2.       Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του υποψηφίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος).


3.       Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του υποψηφίου.


4.       Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της Αναλυτικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος).


5.       Eπικυρωμένο φωτοαντίγραφο το βασικού τίτλου σπουδών του υποψηφίου και άλλων τίτλων, αν υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό.


6.       Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.


7.       Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας ή βεβαίωση με την οποία θα αποδεικνύεται η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.


8.       Πιστοποιητικό, βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση για τις γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών


9.       Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες).


10.    Πίνακα τεκμηρίωσης της πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας του υποψήφιου στην υλοποίηση δράσεων προβολής και ευαισθητοποίησης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος), συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.


11.    Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι αποδεικνύει την επάρκειά του/της για το  έργο που αφορά η παρούσα π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).


 


Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που προβλέπεται στον ισχύοντα Κανονισμό της ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε., σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά ΕΝ ISO 9001:2000.


Η λήψη τελικής απόφασης για την επιλογή υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως 27/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. επί της οδού Ν. Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή.


 


Υπεύθυνη για διανομή της αναλυτικής προκήρυξης και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων, την παροχή πληροφοριών για το διαγωνισμό και την παραλαβή της αίτησης είναι η κα Κυριακή Αφεντουλίδου (τηλ. 25310-34071 & 25310-34072). Επίσης η περίληψη και η αναλυτική πρόσκληση υπάρχουν αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας στο www.anro.gr  μαζί με τα παραρτήματα και τα σχετικά αρχεία.


 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


 


 


 


ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ


ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης