Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗς ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗς ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑς ISO 9001:2008
Ιούνιος, 2017
Κομοτηνή, 8/06/2017

Αριθ. Πρωτ.:253


                         


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


που θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και ελέγχων διατήρησης του προτύπου ποιότητας ISO 9001:2008 


Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.), προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ελέγχων διατήρησης του προτύπου ποιότητας ISO 9001:2008 που εφαρμόζει η Εταιρεία  στη λειτουργία της καθώς επίσης και υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. στο ως άνω σύστημα διαχείρισης επάρκειας, προκειμένου αυτό να πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο Φορέα Πιστοποίησης για το έτος 2017.


Ο προϋπολογισμός του υπό ανάθεση έργου ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι έξι μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.


Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ελέγχων διατήρησης του προτύπου ποιότητας ISO 9001:2008 που εφαρμόζει η Εταιρεία  στη λειτουργία της καθώς επίσης και υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. στο ως άνω σύστημα διαχείρισης επάρκειας και  περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής:


1.     Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων οι οποίοι αφορούν την σωστή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζει η ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.


2.    Εντοπισμός και υλοποίηση των απαιτούμενων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.


3.    Έλεγχος για την ύπαρξη των απαιτούμενων μέσων, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.


4.    Εξασφάλιση ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κάθε εμπλεκόμενου τμήματος της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. είναι επαρκώς τεκμηριωμένο βάσει αποδεκτών και καθορισμένων προτύπων.


5.    Εκπαίδευση του προσωπικού της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τήρηση σχετικών αρχείων εκπαίδευσης του προσωπικού.


6.    Προετοιμασία φακέλων για την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης επάρκειας που εφαρμόζει η ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. στη λειτουργία της από τον αρμόδιο Φορέα Πιστοποίησης για το έτος 2017.


Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν:


Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί), νομικά πρόσωπα, καθώς και συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας προσκλήσεως.


Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές στα γραφεία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», που βρίσκονται στην οδό Ν.Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή Τ.Κ. 69 100, μέχρι την 23-6-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μμ.


Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α, επί της οδού Ν.Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 25310 34071 & 25310 34072. Υπεύθυνη για πληροφορίες κα Κυριακή Αφεντουλίδου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ –


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.


ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ 

+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης