Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» KAI TΗΣ 3ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»
Οκτώβριος, 2015
Κομοτηνή 15/10/2015

                                                                                      Α.Π. 1290


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» KAI TΗΣ 3ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» TOY YΠΟΜΕΤΡΟΥ 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» TOY TOΠΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER) 


Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης του τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση ενεργειών της 2ης Δράσης: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» και της 3ης Δράσης: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» του Υπομέτρου 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» του Τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης  (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER). H/Οι σύμβαση/εις η/οι οποία/ες θα υπογραφεί/ούν μεταξύ της Ομάδας Τοπικής Δράσης και του/των Αναδόχου/ων θα χρηματοδοτηθεί/ούν από το Υπομέτρο 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» του Τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER), το οποίο εγκρίθηκε με τις αριθ. 5807/29-6-2009 και 5954/2-7-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο πλαίσιο του Αξονα 4 του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»  (ΠΑΑ). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 95 % από Κοινοτικούς και κατά ποσοστό 5% από Εθνικούς πόρους.


 


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε σαράντα μίαι χιλιάδες διακόσια (41.200,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


 


Το αντικείμενο του έργου αφορά την υλοποίηση ενεργειών της 2ης Δράσης: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» και της 3ης Δράσης: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» του Υπομέτρου 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» του Τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης  (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER). Συγκεκριμένα αφορά την υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών, ήτοι:


 


1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Η ως άνω ενέργεια που έχει ενταχθεί στη 2η δράση: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» του Υπομέτρου 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» του Τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης  (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) αφορά την παραγωγή ενός Οδηγού Ερμηνευτικού Μάρκετινγκ στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης LEADER Νομού Ροδόπης και του τοπικού προγράμματος LEADER (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) Νομού Ροδόπης, που θα αξιοποιεί και θα εμπλουτίζει με φωτογραφικό υλικό, σκίτσα και περιγραφές σημείων ιστορικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του Νομού Ροδόπης, τα αποτελέσματα της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ», που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια υλοποίησης της 1ης Δράσης:  «ΜΕΛΕΤΕΣ» του Υπομέτρου  431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» του Τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) και θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Ομάδα Τοπικής Δράσης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». Τα κείμενα θα είναι σε στήλες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.


Προϋπολογισμός 1ης ενέργειας: πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Xρονική διάρκεια υλοποίησης της 1ης ενέργειας: δέκα πέντε (15) ημέρες.


 


2η  ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Η ως άνω ενέργεια που έχει ενταχθεί στη 2η δράση: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» του Υπομέτρου 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» του Τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης  (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) αφορά την διοργάνωση μίας (1) ημερίδας με θέμα: «Ερμηνευτικό Μάρκετινγκ και η συμβολή του στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) Nομού Ροδόπης», στην οποία θα δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, όλοι οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες που υλοποίησαν ή υλοποιούν επενδύσεις στο Νομό Ροδόπης, εκπρόσωποι των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Ροδόπης, καθώς και εκπρόσωποι συλλογικών Φορέων που εκπροσωπούν ιδιωτικά συμφέροντα στο Νομό Ροδόπης. Ειδικότερα ο/η ανάδοχος στα πλαίσια διοργάνωσης της ως άνω ημερίδας θα αναλάβει τις κάτωθι υποχρεώσεις: α) την ενοικίαση και διαμόρφωση του χώρου διεξαγωγής της ημερίδας στην Κομοτηνή και την εξεύρεση ομιλητών καθ’ υπόδειξη της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.), β) τον σχεδιασμό, δημιουργία, εκτύπωση και αποστολή προσκλήσεων και αφισών, γ) την ευρεία ενημέρωση των τοπικών και περιφερειακών ΜΜΕ, δ) τα coffee breaks (για περίπου 100 άτομα σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης), ε) την οπτικοακουστική και τεχνική κάλυψη με τον απαραίτητο εξοπλισμό, στ) την παροχή των υλικών και αναλωσίμων που απαιτούνται, ζ) τον καθαρισμό και φύλαξη των χώρων, και η) οτιδήποτε πρόσθετο θεωρήσει ο προσφέρων πως θα συντελέσει στην αρτιότερη εκτέλεση του έργου.


Προϋπολογισμός 2ης ενέργειας: τρείς χιλιάδες (3.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Xρονική διάρκεια υλοποίησης της 2ης ενέργειας: είκοσι (20) ημέρες.


 


3η   ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Η ως άνω ενέργεια που έχει ενταχθεί στη 3η Δράση: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» του Υπομέτρου 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» του Τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης  (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) αφορά την παραγωγή ενός δίγλωσσου (ελληνικά-αγγλικά) Βιβλίου – Λευκώματος κατά την ολοκλήρωση του τοπικού προγράμματος, στο οποίο θα παρουσιάζεται με λόγο, αλλά κυρίως με φωτογραφίες η περιοχή του Νομού Ροδόπης που αποτέλεσε περιοχή παρέμβασης του τοπικού Προγράμματος LEADER (Αξονας 4: Eφαρμογή της προσέγγισης LEADER), με τα ποιοτικά και γεωγραφικά της χαρακτηριστικά, καθώς και τα έργα που υλοποιήθηκαν μέσω του Προγράμματος αυτού. Επίσης θα περιλαμβάνει χάρτες στους οποίους θα σημειώνονται οι βιότοποι, τα μνημεία και οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της περιοχής παρέμβασης, καθώς και χάρτη στον οποίο θα εμφαίνονται οι τοποθεσίες των έργων που υλοποιήθηκαν μέσω του τοπικού Προγράμματος LEADER (Αξονας 4: Eφαρμογή της προσέγγισης LEADER) Νομού Ροδόπης.


Προϋπολογισμός 3ης ενέργειας: δεκατρείς χιλιάδες (13.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Xρονική διάρκεια υλοποίησης της 3ης ενέργειας: είκοσι (20) ημέρες.


 


4η   ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Η ως άνω ενέργεια που έχει ενταχθεί στη 3η Δράση: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» του Υπομέτρου 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» του Τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης  (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) αφορά την δημιουργία ταινίας DVD με θέμα «Προβολή των έργων του τοπικού προγράμματος Leader (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) Νομού Ροδόπης». Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την παραγωγή μίας ταινίας DVD διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) λεπτών της ώρας, η οποία θα προβάλλει τα έργα που αποπερατώθηκαν στο Νομό Ροδόπης  μέσω του τοπικού προγράμματος Leader (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) Νομού Ροδόπης. Τα έργα θα παρουσιάζονται ενιαία σε μια ενότητα της ταινίας, αλλά παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα της αυτόνομης προβολής τους μέσω υποενοτήτων. Η κάθε μία υποενότητα δεν θα ξεπερνά σε χρόνο το 1΄ 30΄΄ λεπτό. Θα αποτελεί διαφημιστική προβολή των έργων που ενισχύθηκαν από το LEADER, παρουσιάζοντας τα οφέλη και τη χρησιμότητά τους για το Νομό Ροδόπης και τους κατοίκους του. Η παραγωγή της ταινίας  DVD θα γίνει στην ελληνική γλώσσα και θα υπάρχει εις αυτήν η ανάλογη μουσική επένδυση, η οποία και δεν θα απαιτεί copyright. Επίσης θα πρέπει να γίνει σχεδιασμός του label του DVD, καθώς και του εξωφύλλου της θήκης που θα το περιλαμβάνει. Το έργο περιλαμβάνει και την αναπαραγωγή της ταινίας DVD σε 1.000 αντίγραφα.


Προϋπολογισμός 4ης ενέργειας: δέκα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (15.200,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Xρονική διάρκεια υλοποίησης της 4ης ενέργειας: είκοσι (20) ημέρες.


 


5η ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Η ως άνω ενέργεια που έχει ενταχθεί στη 3η Δράση: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» του Υπομέτρου 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» του Τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης  (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) αφορά την διοργάνωση μίας (1) ημερίδας με θέμα: «Προβολή του τοπικού προγράμματος LEADER (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) Nομού Ροδόπης», στην οποία θα δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, εκπρόσωποι των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Ροδόπης, καθώς και εκπρόσωποι συλλογικών Φορέων που εκπροσωπούν ιδιωτικά συμφέροντα στο Νομό Ροδόπης. Ειδικότερα ο/η ανάδοχος στα πλαίσια διοργάνωσης της ως άνω ημερίδας θα αναλάβει τις κάτωθι υποχρεώσεις: α) την ενοικίαση και διαμόρφωση του χώρου διεξαγωγής της ημερίδας στην Κομοτηνή καθ’ υπόδειξη της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.), β) τον σχεδιασμό, δημιουργία, εκτύπωση και αποστολή προσκλήσεων, γ) την ευρεία ενημέρωση των τοπικών και περιφερειακών ΜΜΕ, δ) τα coffee breaks (για περίπου 70 άτομα σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης), ε) την οπτικοακουστική και τεχνική κάλυψη με τον απαραίτητο εξοπλισμό, στ) την παροχή των υλικών και αναλωσίμων που απαιτούνται, ζ) τον καθαρισμό και φύλαξη των χώρων, και η) οτιδήποτε πρόσθετο θεωρήσει ο προσφέρων πως θα συντελέσει στην αρτιότερη εκτέλεση του έργου.


Προϋπολογισμός 5ης ενέργειας: δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Xρονική διάρκεια υλοποίησης της 5ης ενέργειας: είκοσι (20) ημέρες.


 


6η ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Η ως άνω ενέργεια που έχει ενταχθεί στη 3η Δράση: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» του Υπομέτρου 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» του Τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης  (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) αφορά διοργάνωση μίας (1) ημερίδας με θέμα: «Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τοπικού προγράμματος LEADER (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) Nομού Ροδόπης», στην οποία θα δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, εκπρόσωποι των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Ροδόπης, καθώς και εκπρόσωποι συλλογικών Φορέων που εκπροσωπούν ιδιωτικά συμφέροντα στο Νομό Ροδόπης. Ειδικότερα ο/η ανάδοχος στα πλαίσια διοργάνωσης της ως άνω ημερίδας θα αναλάβει τις κάτωθι υποχρεώσεις: α) την ενοικίαση και διαμόρφωση του χώρου διεξαγωγής της ημερίδας στην Κομοτηνή καθ’ υπόδειξη της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.), β) τον σχεδιασμό, δημιουργία, εκτύπωση και αποστολή προσκλήσεων, γ) την ευρεία ενημέρωση των τοπικών και περιφερειακών ΜΜΕ, δ) τα coffee breaks (για περίπου 70 άτομα σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης), ε) την οπτικοακουστική και τεχνική κάλυψη με τον απαραίτητο εξοπλισμό, στ) την παροχή των υλικών και αναλωσίμων που απαιτούνται, ζ) τον καθαρισμό και φύλαξη των χώρων, και η) οτιδήποτε πρόσθετο θεωρήσει ο προσφέρων πως θα συντελέσει στην αρτιότερη εκτέλεση του έργου.


Προϋπολογισμός 6ης ενέργειας: δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Xρονική διάρκεια υλοποίησης της 6ης ενέργειας: είκοσι (20) ημέρες.


 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ενέργειες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα υπηρεσιών κάθε ενέργειας, όπως αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α της αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Απόρριψη μίας ή περισσοτέρων υπηρεσιών μίας ενέργειας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για ολόκληρη την ενέργεια.


 


Οι τεχνικές προδιαγραφές σε όσες από τις υπό ανάθεση ενέργειες απαιτείται αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης.


Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί) ή Ενώσεις των ανωτέρω, που διαθέτουν εμπειρία σε έργα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γνώση των περιοχών παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης. Οι περιοχές παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης.


Για ενώσεις προμηθευτών δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Αναθέτουσα Αρχή.


 


Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: α) Σύντομο βιογραφικό του προσφέροντα ή βιογραφικά της Ομάδας Έργου που θα διαθέσει αυτός για κάθε ενέργεια για την οποία υποβάλλει προσφορά, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, β) Τεχνική/ές έκθεση/εις σχετικά με την μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης της ενέργειας ή των ενεργειών για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά, την οργάνωση και συντονισμό εργασιών της Ομάδας Έργου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ενέργειας ή των ενεργειών για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά (ξεχωριστή τεχνική έκθεση για κάθε ενέργεια για την οποία υποβάλλεται  προσφορά), γ) πίνακας με όλα τα συναφή με τα αντικείμενα της παρούσας πρόσκλησης έργα που έχουν εκτελέσει επίσης ανά ενέργεια για την οποία υποβάλλουν προσφορά, δ) πίνακα με όλα τα έργα που έχουν εκτελέσει στο Νομό Ροδόπης, ε) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα Δ’ της παρούσης, στ) όποια άλλα στοιχεία θεωρούν οι ενδιαφερόμενοι ότι αποδεικνύουν την εμπειρία τους και την καλή γνώση των περιοχών παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης, και ζ) σε σφραγισμένο φάκελο εντός του κυρίως φακέλου τις οικονομικές προσφορές τους, συνταγμένες σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ της παρούσης, στα γραφεία της Ομάδας Τοπικής Δράσης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», που βρίσκονται στην οδό Ν.Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή Τ.Κ. 69 100, μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ. Την ίδια ημέρα, ήτοι στις 6 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. επί της οδού Ν. Πλαστήρα – Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή, από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών σε δημόσια συνεδρίαση η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων.


 


Ο τρόπος σύνταξης των προσφορών καθώς και τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης των προσφορών αναφέρονται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης.


Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης στους συμμετέχοντες.


Ενστάσεις υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.


 


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α, επί της οδού Ν.Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 25310 34071 & 25310 34072. Υπεύθυνη για πληροφορίες κα Κυριακή Ευστρατιάδου και κα Μαρία Γεωργιτσοπούλου.


Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.: www.anro.gr


Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’ και Δ’, που τη συνοδεύουν και είναι αναρτημένα στην ως άνω ιστοσελίδα της εταιρείας. Επίσης δύναται κάποιος να τα προμηθευτεί από τα γραφεία της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


 


                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER


                                                                              NOMOY ΡΟΔΟΠΗΣ


                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης