Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
Δ΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
Ιούνιος, 2015
                                                                             Κομοτηνή 25-6-2015                                                                                      Α.Π.  668

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ Δ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»


Αρθρο 1: Γενικά στοιχεία τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER


1.1 Στο πλαίσιο του Αξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009 και 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και νυν Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.). 


Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 28/05/2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και νυν Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ο.Τ.Δ.


1.2 Περιοχή εφαρμογής των μέτρων, υπομέτρων και δράσεων του τοπικού προγράμματος, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί υποσύνολο του Νομού Ροδόπης, ήτοι όλες οι περιοχές του Νομού Ροδόπης πλην των Δήμων Ιάσμου και Σώστου, των Κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης, καθώς και πλην το Δημοτικό Διαμέρισμα Κομοτηνής και τις περιοχές εντός των οικισμών του Δημοτικού Διαμερίσματος Σαπών.


1.3 Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος έχουν εγκριθεί με τις αποφάσεις του σημείου 1.1 ανωτέρω συνολικά για όλες τις δράσεις αυτού πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης 6.100.000,00 Ευρώ από τα οποία τα 4.880.000,00 Ευρώ αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή και τα 1.220.000,00 Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή.


Επίσης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15340/31-10-2012 Απόφαση του Υπουργού πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και νυν Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας αυξήθηκε ο ως άνω προϋπολογισμός του τοπικού προγράμματος με την έγκριση πρόσθετων πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης ύψους 309.900,00 Ευρώ, από τα οποία τα 294.405,00 Ευρώ αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή και τα 15.495,00 Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή. Τέλος με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8078/4-5-2015 Απόφαση του Aναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας αυξήθηκε και πάλι ο ως άνω προϋπολογισμός του τοπικού προγράμματος με την έγκριση πρόσθετων πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης ύψους 1.100.000,00 Ευρώ, από τα οποία τα 1.045.000,00 Ευρώ αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή και τα 55.000,00 Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή. Μετά την ένταξη και των ως άνω πρόσθετων πιστώσεων στο τοπικό  πρόγραμμα, οι εγκεκριμένες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης εις αυτό ανέρχονται στο ποσόν των 7.509.900,00 Ευρώ, από τα οποία τα 7.104.405,00 Ευρώ αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή και τα 405.495,00 Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή.


Αρθρο 2: Αντικείμενο της πρόσκλησης


2.1 Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο των παρακάτω Δράσεων του τοπικού προγράμματος, ήτοι:


2.2 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης της δράσης/εων στην/ις οποία/ες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι ενδεικτικά ως εξής:


ΚΩΔΙΚΟΣ


ΥΠΟΜΕΤΡΟΥΤΙΤΛΟΣ


ΥΠΟΜΕΤΡΟΥΚΩΔΙΚΟΣ


ΔΡΑΣΗΣΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣENΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  L123Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων


       
   

 L 123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών   προϊόντων120.000,0060.000,00  L 312Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων


       
   

  L 312-1Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων100.000,0060.000,00


   

  L 312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών153.873,1892.323,91


   

  L 312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση100.000,0060.000,00L313Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων


   

440.000,00320.000,00


   

  L 313-2Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων  70.000,00  70.000,00


   

  L 313-3Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  70.000,00   70.000,00


   

  L 313-5Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης100.000,0060.000,00


   

  L 313-6Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής100.000,0060.000,00


   

  L 313-8Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)100.000,0060.000,00L321Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό


       
   

L 321-2Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων60.000,0060.000,00L 323Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς


       
   

L 323-5Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών80.000,0060.000,00σύνολο


     

1.053.873,18712.323,91Σημείωση: Οι δράσεις L313-2 «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων» και L313-3 «Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου» θα υλοποιηθούν με την εφαρμογή υποχρεωτικά εις αυτές των κάτωθι μελετών, ήτοι: α) της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ στις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ LEADER», και β) της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ»,  οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.


Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά δράση, τα ποσοστά ενίσχυσης, καθώς και ποιοι δύνανται να είναι υποψήφιοι δικαιούχοι σε κάθε δράση, αναφέρονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό (Παράρτημα Ι), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


2.2 Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν:


I. ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή


II. υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στο υπόδειγμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν.


III. κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,


IV. κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,


V. πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,


VI. η με αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. Πρωτ. 6102/2-5-2012 και υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24958/2-12-2013 ΚΥΑ των ως άνω Υπουργών, η με αρ. 2974/710/8-4-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Πολιτισμού & Τουρισμού), σε ηλεκτρονική μορφή (CD), η με αριθ.  1577/2010 (ΦΕΚ 1133/23-7-2010) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και οι με αριθμούς 2463/1-4-2011, 3751/16-3-2012 (ΦΕΚ 837Β/20-3-2012) και 16254/2012 (ΦΕΚ 3128/26-11-2012) Αποφάσεις του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις οποίες τροποποιήθηκε η με αριθμ.  1577/2010 (ΦΕΚ 1133/23-7-2010) Υ.Α.


VII. Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ σε ηλεκτρονική μορφή (CD), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.


VIIΙ. Οι μελέτες: α) «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ στις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ LEADER», και β) «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ», τις οποίες υποχρεωτικά οφείλουν να εφαρμόσουν οι εν δυνάμει δικαιούχοι των δράσεων L313-2 «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων» και L313-3 «Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου»


Αρθρο 3: Ενημέρωση υποψήφιων δικαιούχων και παραλαβή πρόσκλησης


Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση: Ν. Πλαστήρα – Κ.Αντωνιάδη, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100 τηλ. 2531034071-2 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: www.anro.gr


Αρθρο 4: Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες


4.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ., αποκλειστικά εγγράφως.


4.2 Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέχονται από την Ο.Τ.Δ. το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και εφόσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία υποβολής).


4.3 Οι ως άνω έγγραφες διευκρινίσεις αναρτώνται υποχρεωτικά και στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. στην ως άνω προθεσμία.


4.4 Μετά την υποβολή των προτάσεων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δικαιούχους δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.


Αρθρο 5: Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων


5.1 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Αυγούστου 2015 και ώρα 14:30.


5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Ν. Πλαστήρα – Κ.Αντωνιάδη, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100 είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» 


5.3 Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν. 

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης