Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗς Γ΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗς ΤΠ ¶ΞΟΝΑ 4 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑς ΚΑΤΑΤΑΞΗς ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Μάρτιος, 2015
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) Νομού Ροδόπης, μετά από σχετική εισήγηση του  Γενικού Δ/ντή της Ο.Τ.Δ. κυρίου Ευσταθίου Κεφαλίδη και αφού έλαβε υπόψιν:
Α) τo άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. 401/10-3-2010 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα LEADER  (Αξονας 4: Eφαρμογή της προσέγγισης LEADER),
Β) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 734/25-2-2015 έκθεση δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου της Μονάδας Β6 της ΕΥΕ ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης, με την οποία χορηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μαζί με παρατηρήσεις-διορθώσεις ως προς την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η ΟΤΔ. Συγκεκριμένα οι παρατηρήσεις-διορθώσεις της ως άνω Υπηρεσίας αφορούν στον λανθασμένο υπολογισμό της βαθμολογίας που έλαβαν σε ορισμένα κριτήρια οι υπό έλεγχο φάκελοι υποψηφιότητας και δίνεται εντολή στην ΟΤΔ για επανέλεγχο του υπολογισμού της βαθμολογίας σε όλους τους φακέλους υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν στα πλαίσια της Γ’ προκήρυξης δράσεων του προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης (Αξονας 4: Eφαρμογή της προσέγγισης LEADER) ως προς τα συγκεκριμένα κριτήρια,  
Γ) Τον επανέλεγχο που πραγματοποίησε η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΟΤΔ σε όλους τους φακέλους υποψηφιότητας, που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Γ’ προκήρυξης δράσεων του προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης (Αξονας 4: Eφαρμογή της προσέγγισης LEADER), ως προς τον υπολογισμό της βαθμολογίας που έλαβαν αυτοί σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, εκ του οποίου επανελέγχου προέκυψε ότι υπήρχαν παρόμοια σφάλματα στους υπολογισμούς της βαθμολογίας και άλλων φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Γ’ προκήρυξης δράσεων του τοπικού προγράμματος, χωρίς όμως να μεταβάλλεται ουσιωδώς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, ήτοι δεν μεταβάλλεται καθόλου ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων,
Δ) το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 της ΚΥΑ 401/10-3-2010 απαιτείται νέα απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) Νομού Ροδόπης, με την επικύρωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου που πραγματοποίησε η Μονάδα Β6 της ΕΥΕ ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις-διορθώσεις της ως άνω Υπηρεσίας και τα αποτελέσματα του επανελέγχου του υπολογισμού της βαθμολογίας όλων των φακέλων υποψηφιότητας, που πραγματοποίησε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Γ’ προκήρυξης δράσεων του τοπικού προγράμματος,
Ε) το γεγονός ότι το σύνολο των πιστώσεων του τοπικού προγράμματος δεν επαρκούν για την ένταξη προς υλοποίηση στο τοπικό πρόγραμμα στην παρούσα φάση όλων των φακέλων υποψηφιότητας που αξιολογήθηκαν θετικά στα πλαίσια της Γ’ προκήρυξης δράσεων του τοπικού προγράμματος, καθώς και την εισήγηση του  Γενικού Δ/ντή της Ο.Τ.Δ. κυρίου Ευσταθίου Κεφαλίδη, να κριθούν ως επιλαχόντες στην παρούσα φάση ο τελευταίος στην κατάταξη βαθμολογίας φάκελος της δράσης L321-2, ήτοι ο φάκελος υποψηφιότητας της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΟΥ»,  εγκεκριμένου προϋπολογισμού 291.662,93 €, καθώς και ο μοναδικός φάκελος υποψηφιότητας της δράσης L323-4, ήτοι ο φάκελος υποψηφιότητας του Δήμου Κομοτηνής για το έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ»,  εγκεκριμένου προϋπολογισμού 300.000,00 €,   
α π ο φ ά σ ι σ ε  ο μ ό φ ω ν α  τα κάτωθι:
α) να κριθούν, λόγω έλλειψης πιστώσεων στην παρούσα φάση, ως επιλαχόντες προς ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα οι φάκελοι υποψηφιότητας, αφ’ ενός μεν της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΟΥ»,  εγκεκριμένου προϋπολογισμού 291.662,93 €, αφ’ ετέρου δε του Δήμου Κομοτηνής, για το έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ»,  εγκεκριμένου προϋπολογισμού 300.000,00 €,  σύμφωνα με την εισήγηση του Γενικού Δ/ντή της Ο.Τ.Δ. κυρίου Ευσταθίου Κεφαλίδη, και
β)  την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 26/24-10-2014 (θέμα 1ο) απόφασής της με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων υποψηφίων τελικών αποδεκτών της Γ’ προκήρυξης  δράσεων του προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης (Αξονας 4: Eφαρμογή της προσέγγισης LEADER), τροποποιημένα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις-διορθώσεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 734/25-2-2015 έκθεσης δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου της Μονάδας Β6 της ΕΥΕ ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, καθώς και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του επανελέγχου του υπολογισμού της βαθμολογίας όλων των φακέλων υποψηφιότητας, που πραγματοποίησε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Γ’ προκήρυξης δράσεων του τοπικού προγράμματος, όπως τα τελικά αυτά αποτελέσματα.

Τέλος η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) Νομού Ροδόπης,  δίνει επίσης ομόφωνα  εντολή στα στελέχη της ΟΤΔ για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε όλους τους υποψηφίους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. 401/10-3-2010, με προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων δεκαπέντε (15) ημέρες από την ως άνω κοινοποίηση και με πρώτη ημέρα υπολογισμού της προθεσμίας την επομένη της ημέρας κοινοποίησης των αποτελεσμάτων.

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης