Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ»
Φεβρουάριος, 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ», ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ», ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:  «ΜΕΛΕΤΕΣ» TOY TOΠΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης του τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» (Υπ’ αριθμ. 28/19-12-2014 (θέμα 3ο) απόφαση ΕΔΠ LEADER Νομού Ροδόπης), στα πλαίσια του Μέτρου 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ», Δράση 1η: «ΜΕΛΕΤΕΣ» του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER). H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ομάδας Τοπικής Δράσης και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από τη δράση 431β του Τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER), το οποίο εγκρίθηκε με τις αριθ. 5807/29-6-2009 και 5954/2-7-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο πλαίσιο του Αξονα 4 του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»  (ΠΑΑ). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 95 % από Κοινοτικούς και κατά ποσοστό 5% από Εθνικούς πόρους.


Ο προϋπολογισμός του έργου είναι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν δύναται να ξεπερνά τις εξήντα (60) ημέρες.


Το αντικείμενο του έργου αφορά την εκπόνηση της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ». Ειδικότερα: Στα πλαίσια της εμπειρογνωμοσύνης αυτής θα εκπονηθεί ένα σχέδιο προδιαγραφών προβολής – προώθησης και διακόσμησης των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης, με τη χρήση του ερμηνευτικού μάρκετινγκ. Σκοπός της εμπειρογνωμοσύνης είναι η ολοκληρωμένη ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης με τη χρήση της μεθόδου που προτείνει το ερμηνευτικό μάρκετινγκ.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό ανάθεση έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί) ή Ενώσεις των ανωτέρω, που διαθέτουν εμπειρία σε έργα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γνώση των περιοχών παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης. Οι περιοχές παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης.


Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τις οικονομικές προσφορές τους, συνταγμένες σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ της παρούσης και  συνοδευόμενες, επί ποινή αποκλεισμού, από: α) Σύντομο βιογραφικό του προσφέροντα ή βιογραφικά της Ομάδας Έργου που θα διαθέσει αυτός, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, β) Τεχνική έκθεση σχετικά με την μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου, την οργάνωση και συντονισμό εργασιών της Ομάδας Έργου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου γ) πίνακα με όλα τα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης έργα που έχουν εκτελέσει, δ) πίνακα με όλα τα έργα που έχουν εκτελέσει στο Νομό Ροδόπης, ε) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα Δ’ της παρούσης, και στ) όποια άλλα στοιχεία θεωρούν οι ενδιαφερόμενοι ότι αποδεικνύουν την εμπειρία τους και την καλή γνώση των περιοχών παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης, στα γραφεία της Ομάδας Τοπικής Δράσης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», που βρίσκονται στην οδό Ν.Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή Τ.Κ. 69 100, μέχρι την 16η Μαρτίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00 μμ.
Τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης των προσφορών αναφέρονται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α, επί της οδού Ν.Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 25310 34071 & 25310 34072. Υπεύθυνη για πληροφορίες κα Κυριακή Ευστρατιάδου και κα Μαρία Γεωργιτσοπούλου.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.: www.anro.gr
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’ και Δ’, που τη συνοδεύουν και είναι αναρτημένα στην ως άνω ιστοσελίδα της εταιρείας. Επίσης δύναται κάποιος να τα προμηθευτεί από τα γραφεία της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER
NOMOY ΡΟΔΟΠΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης