Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗς ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟς ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗς ΠΑΡΟΧΗς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗς ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗς ΔΟΜΗς ΣΤΗΡΙΞΗς ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗς ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑς ΚΑΙ ΘΡΑΚΗς (¶ΞΟΝΑς 3)
Σεπτέμβριος, 2010
Η εν Κομοτηνή εδρεύουσα Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., στα πλαίσια υλοποίησης του έργου της Δομής Στήριξης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Αξονας 3), ύστερα από την σχετική έγκριση του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009, την υπ’ αριθμ. Οικ. 34161/2010 (ΦΕΚ 1092/19-7-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ίδιου ως άνω νόμου, την υπ’ αριθμ.  298/18-6-2010 (θέμα 4ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. και την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 41090/5791/26-8-2010 Έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ


ότι προτίθεται να συνεργαστεί, με σχέση σύμβασης παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, με δύο (2) πτυχιούχους ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής, δύο (2) πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ Γεωπονικής Σχολής, έναν/μία (1) Πολιτικό Μηχανικό πτυχιούχο ΑΕΙ και έναν/μία (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό πτυχιούχο ΑΕΙ, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων, και με επίσης απαραίτητο προσόν τις γνώσεις χειρισμού Η/Υ

προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες οικονομοτεχνικής υποστήριξης για λογαριασμό της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο ως άνω αναφερόμενο πρόγραμμα (Αξονας 3). H υλοποίηση του ως άνω προγράμματος  προβλέπεται να ξεκιvήσει εντός του έτους 2010 και να ολοκληρωθεί έως 31-12-2015.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ΑΕΙ για τις ειδικότητες των Οικονομολόγων, του Πολιτικού Μηχανικού και του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για την ειδικότητα των  Γεωπόνων.
2. Καλή γνώση Η/Υ
3. Αποδεδειγμένη τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

Β. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, συλλογική εργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και ειδικές γνώσεις υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των ανωτέρω με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο.
Η μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από το συμμετέχοντα αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.


Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:


1. Αίτηση συμμετοχής, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του ο/η υποψήφιος/α για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Αναλυτικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος).
2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος).
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του/της υποψηφίου/ας.
4. Βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της Αναλυτικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος).
5. Eπικυρωμένο φωτοαντίγραφο το βασικού τίτλου σπουδών του/της υποψηφίου/ας και άλλων τίτλων, αν υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό.
6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.
7. Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
8. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες).
9. Πίνακα τεκμηρίωσης της τριετούς τουλάχιστον εμπειρίας του/της υποψήφιου/ας στην υλοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος), συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.
10. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι αποδεικνύει την επάρκειά του/της για το  έργο που αφορά η παρούσα π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που προβλέπεται στον ισχύοντα Κανονισμό της ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε και ορίζεται από το Δ.Σ. αυτής.
Η λήψη τελικής απόφασης για την επιλογή υποψηφίου θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της εν’ όλω ή εν μέρει ακύρωσης του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως 7/10/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30’, στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. επί της οδού Ν. Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή.

Υπεύθυνη για διανομή της αναλυτικής προκήρυξης και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων, την παροχή πληροφοριών για το διαγωνισμό και την παραλαβή της αίτησης: κυρία Αλεξάνδρα Περπερίδου (τηλ. 25310-34071 & 25310-34072).

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΤΣΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης