Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ/Η ΒΟΗΘΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΗς ΚΟΙΝΟΤΗΤΑς ΟΡΓΑΝΗς ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗς
Σεπτέμβριος, 2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1405/14-5-1992) ύστερα από την υπ’ αριθμ. 285/11-8-2009 (θέμα 13ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης υπ’ αριθμ. πρωτ. 7706/17-8-2009 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

            Το προσωπικό θα προσληφθεί για τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Κοινότητας Οργάνης Νομού Ροδόπης, που υπάγεται στο Μέτρο 1.15 του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  2002 – 2006, με διάρκεια σύμβασης μέχρι την έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (σχετική εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 79731/30-12-2008 του Υπουργείου Εσωτερικών), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3647/2169/13-04-2009 απόφαση ένταξης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και την ΚΥΑ αρ. πρωτ. οικ. 60292/2158/27-08-08 (ΦΕΚ 1724/τ.Β’/27-08-08).

Ειδικότητα

Αριθμός   

Ειδικά τυπικά προσόντα

Χρονική Διάρκεια Απασχόλησης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ/Η ΒΟΗΘΟΣ

       1

Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους αποφοίτησαν μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η υλοποίηση του προγράμματος από δικαιούχο διάδοχο φορέα.

    

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

         (παρ. 6 άρθρο 21 Ν. 2190/1994 και παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3174/2003)

  1. - Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την

        εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

  1. - Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Γνωστοποιείται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία έχουν οι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, οι οποίοι έχουν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ – Υπηρεσία Προώθησης της Απασχόλησης – και οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που απαιτούνται για την λειτουργία του προγράμματος και οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα το οποίο δεν ξεπερνά το ύψος του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., οδός Ν.Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη άνευ αριθμού, στην Κομοτηνή και ειδικότερα στην γραμματεία (αρμόδια κυρία Aλεξάνδρα Περπερίδου) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994).

                                                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –

                                                            Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ     

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης