Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΗς ΚΟΙΝΟΤΗΤΑς ΚΕΧΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗς
Σεπτέμβριος, 2009
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1405/14-5-1992) ύστερα από την υπ’ αριθμ. 284/30-7-2009 (θέμα 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης υπ’ αριθμ. πρωτ. 7705/17-8-2009 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

            Το προσωπικό θα προσληφθεί για τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Κοινότητας Κέχρου Νομού Ροδόπης, που υπάγεται στο Μέτρο 1.15 του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  2002 – 2006, με διάρκεια σύμβασης μέχρι την έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (σχετική εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 79731/30-12-2008 του Υπουργείου Εσωτερικών), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3646/2170/13-04-2009 απόφαση ένταξης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και την ΚΥΑ αρ. πρωτ. οικ. 60292/2158/27-08-08 (ΦΕΚ 1724/τ.Β’/27-08-08).

Ειδικότητα

Αριθμός   

Ειδικά τυπικά προσόντα

Χρονική Διάρκεια Απασχόλησης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Ή ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

       1

Α.

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Π.Ε. ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Β.

Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους της παραπάνω κατηγορίας, επιτρέπεται η πρόσληψη με:

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Τ.Ε.Ι. Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας  της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) των Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Γ.

Σε περίπτωση που δεν γίνει πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, παρέχεται η ευχέρεια απασχόλησης Ψυχολόγου με:

1. Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

2. Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. της ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Π.Ε. ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Τέλος σε περίπτωση που δεν γίνει πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, παρέχεται η ευχέρεια απασχόλησης Κοινωνιολόγου (ΚΥΑ: 114574/25-11-2002) με:

Πτυχίο Π.Ε. Κοινωνιολογίας, Τμήματος Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης, Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή του Ελληνικού  Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Π.Ε., ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η υλοποίηση του προγράμματος από δικαιούχο διάδοχο φορέα.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

      1

1. α. Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής  (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η κατωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.

β. Αδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας.

γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε., για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004.

2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με το προαναφερόμενο προσόν (1α) επιτρέπεται η κάλυψή της με:

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η κατωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.

β. Αδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας.

γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε., για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004.

3. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη με:

α. Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η κατωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.

β. Αδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή/τριας.

4. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη με:

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Π.Σ.Ε. (ΤΕΙ) ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης  ειδικότητας.

β. Αδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη/τριας Υγείας.     

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η υλοποίηση του προγράμματος από δικαιούχο διάδοχο φορέα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

         (παρ. 6 άρθρο 21 Ν. 2190/1994 και παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3174/2003)

  1. - Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την

        εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

  1. - Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Γνωστοποιείται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία έχουν οι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, οι οποίοι έχουν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ – Υπηρεσία Προώθησης της Απασχόλησης – και οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που απαιτούνται για την λειτουργία του προγράμματος και οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα το οποίο δεν ξεπερνά το ύψος του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ANAΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.», οδός Ν.Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη άνευ αριθμού, στην Κομοτηνή και ειδικότερα στην γραμματεία (αρμόδια κυρία Αλεξάνδρα Περπερίδου) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994).

                                                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –

                                                            Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ     

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης