Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ
Μάρτιος, 2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για τη σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου

με έναν/μία (1) πτυχιούχο ΠΕ Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών, με διετή τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων προβολής και ευαισθητοποίησης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και με επίσης απαραίτητα προσόντα την αποδεδειγμένη καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας και γνώσεις χειρισμού Η/Υ, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά το Κέντρο Πληροφόρησης στο Νομό Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018-2020, ήτοι να υλοποιηθεί το έργο με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Νομό Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018-2020», που εντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς χρηματοδότηση με την υπ’ αριθμ. ARES(2018)162368/10-1-2018  Συμφωνία Πλαίσιο εταιρικής σχέσης που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. και συγχρηματοδοτείται επίσης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Κομοτηνής Νομού Ροδόπης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1.    ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ   
2.    ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
3.    ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
4.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
5.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   
6.    ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   
7.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   
8.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ   
9.    ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ   
10.    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   
11.    ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
12.    ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ   Κομοτηνή, 4/3/2020
Αριθ. Πρωτ.: 72

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για τη σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου


Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 452/18-2-2020 (θέμα 6ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.,

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνεργαστεί με σχέση σύμβασης μίσθωσης έργου με:
με έναν/μία (1) πτυχιούχο ΠΕ Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών, με διετή τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων προβολής και ευαισθητοποίησης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και προώθησης αυτών και με επίσης απαραίτητα προσόντα την αποδεδειγμένη καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας και γνώσεις χειρισμού Η/Υ, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά το Κέντρο Πληροφόρησης στο Νομό Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018-2020, ήτοι να υλοποιηθεί το έργο με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Νομό Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018-2020», που εντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς χρηματοδότηση με την υπ’ αριθμ. ARES(2018)162368/10-1-2018 Συμφωνία Πλαίσιο εταιρικής σχέσης που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. και συγχρηματοδοτείται επίσης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Κομοτηνής Νομού Ροδόπης,
σύμφωνα με τα παρακάτω:
ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.    Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών
2.    Αποδεδειγμένα καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας
3.    Καλή γνώση Η/Υ
4.    Αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Β. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο
2.    Eμπειρία στην υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης, προβολής και ευαισθητοποίησης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
3.    Γνώσεις και δεξιότητες πάνω στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων
4.    Ικανότητα επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, συλλογική εργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και ειδικές γνώσεις υλοποίησης  εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Γ. ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ειδικότερα αντικείμενο παροχής υπηρεσιών του/της ως άνω πτυχιούχου είναι η αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης στο Νομό Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018-2020 και περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες της περιφέρειας ΑΜΘ, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες, μέσω των οποίων οι πολίτες:
1)    θα αποκτούν πληροφορίες, συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ (αποφάσεις, κανονισμούς, οδηγίες), το νομικό πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τις ευκαιρίες κοινοτικής χρηματοδότησης, τις πολιτικές και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, ήτοι παροχή υπηρεσίας που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των ευρωπαϊκών νομοθετικών διαδικασιών, αποσαφήνιση και ερμηνεία από νομικό. Επιπλέον, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης του Δικτύου EUROPE DIRECT να προσφύγουν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να υποβάλουν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διατυπώσουν παράπονα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.
2)    θα ενθαρρύνονται και θα υποστηρίζονται για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως Πρόγραμμα PROGRESS, που ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και την καταπολέμηση των διακρίσεων, το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, που ενθαρρύνει μεταξύ άλλων την κινητικότητα, κατάρτιση, βελτίωση της απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, Πρόγραμμα Νεολαία σε δράση, Πρόγραμμα CITIZENS για την ενίσχυση της δικτύωσης  και της συνεργασίας φορέων και ΜΚΟ σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, σύμφωνα, με το εγκεκριμένο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  πλάνο δράσης προβλέπεται σειρά ενεργειών για την περίοδο 2018-2020, όπως ενημερωτικές εκστρατείες στην  Περιφέρεια ΑΜΘ, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρία, κάτοικοι ορεινού όγκου κτλ) για προγράμματα, που μπορούν ν’ αξιοποιηθούν προς όφελός τους.
Για την υλοποίηση του έργου οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής,  δυνάμει της Συμφωνίας Πλαίσιο που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. στις 10-1-2018, χρειάζεται έμπειρο και κατάλληλα καταρτισμένο, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και δυνατότητα διαχείρισης και εκτέλεσης του παραπάνω έργου.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1.    Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:
α)    Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
β)    Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).
γ)    Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
δ)    Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
ε)    Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
στ)    Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.
ζ)    Έχουν τα τυπικά προσόντα για την υλοποίηση του έργου που αφορά η παρούσα.
η)    Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
θ)    Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην αίτηση υποψηφιότητας.
ι)    Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

2.2.    Έχουν ηλικία έως 60 ετών.
2.3.    Η ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Αρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.
Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών: κυρία Αλεξία Περπερίδου, οδός Ν. Πλαστήρα και Κ. Αντωνιάδη, τηλ. 25310-34071 & 25310-34072
Το υλικό της Προκήρυξης είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. (www.anro.gr), απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. στην Κομοτηνή, οδός Νικολάου Πλαστήρα και Κων/νου Αντωνιάδη, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι τις 30 Mαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά για συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι τα παρακάτω:
1.    Αίτηση συμμετοχής, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του/της για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
2.    Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής, του παραπάνω Κεφαλαίου 2 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
3.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του/της.
4.    Βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
5.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο το βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, αν υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό.
6.    Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.
7.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας ή όποιο άλλο στοιχείο αποδεικνύει την καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
8.    Πιστοποιητικό, βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση για τις γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
9.    Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση για τις γνώσεις και δεξιότητες πάνω στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφόσον υπάρχει).
10.    Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες).
11.    Πίνακα τεκμηρίωσης της εμπειρίας του/της υποψήφιου/ας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4), συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.
12.    Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι αποδεικνύει την επάρκειά του/της για το  έργο που αφορά η παρούσα π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).
ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6.1.    Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που προβλέπεται στον ισχύοντα Κανονισμό της ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε., σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά ΕΝ ISO 9001:2000.
6.2.    Η λήψη τελικής απόφασης για την επιλογή υποψηφίου/ας θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
6.3. Η ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα εν’ όλω ή εν μέρει ακύρωσης του διαγωνισμού σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:
α)    Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών και έλεγχος των προσόντων των ενδιαφερόμενων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν αυτοί στην αίτηση συμμετοχής και των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά την συνοδεύουν.
β)    Αποκλεισμός από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, των ενδιαφερόμενων που δεν εξασφαλίζουν τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την Προκήρυξη.
    Σημειωτέον ότι, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις από τους υποψηφίους, χωρίς να αντιστρατεύεται την αρχή της ίσης μεταχείρισης αυτών.
γ)    Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων, με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει.
δ)    Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην Προκήρυξη και κατά συνέπεια γίνονται αποδεκτοί στην διαδικασία επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.
ε)    Επιλογή των επικρατέστερων, σε αριθμό διπλάσιο του προβλεπόμενου στην Προκήρυξη αριθμού, προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδικασία αξιολόγησης δηλ. την προσωπική συνέντευξη.
στ)    Διαδικασία προσωπικής συνέντευξης.
ζ)    Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, παίρνοντας υπόψη και την βαθμολόγηση της προσωπικής συνέντευξης.
η)    Επιλογή του/της επικρατέστερου/ης και υποβολή εισήγησης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, με πίνακα φθίνουσας σειράς βαθμολόγησης και πλήρη τεκμηρίωση του συνόλου της διαδικασίας, από την έναρξη της αξιολόγησης μέχρι και την τελική εισήγηση προς το Δ.Σ.
ι)    Λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
    ια)    Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης του  Δ.Σ. της Εταιρείας.
ιβ)    Υπογραφή σύμβασης.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ
Όσοι εκ των υποψηφίων δεν διαθέτουν αθροιστικά τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, ήτοι πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, διετή  τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων προβολής και ευαισθητοποίησης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας και γνώσεις χειρισμού Η/Υ αποκλείονται της αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό γίνεται με το σύστημα των ακολούθων πέντε (5) κριτηρίων:
1.    Τίτλοι σπουδών
2.    Γνώση ξένων γλωσσών
3.    Γνώση χειρισμού Η/Υ
4.    Γενική επαγγελματική εμπειρία (πέραν της επταετίας)
5.    Ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων προβολής και ευαισθητοποίησης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
6.    Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά
Τα παραπάνω κριτήρια αναλύονται σε επιμέρους κριτήρια, με αντίστοιχη βαθμολόγηση σε δεκαβάθμια κλίμακα, ως ακολούθως. Σημειώνεται ότι η βαθμολόγηση των κριτηρίων (πλην της περίπτωσης (5)) δεν είναι σωρευτική.
8.1.    Τίτλοι σπουδών
Α/Α    ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙ    Βαθμοί
1    Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 5<β<=6      2
2    Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6<β<=7      4
3    Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<β<=8,5      5
4    Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 8,5<β<=10      6
5    Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 7
6    Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο  8
7    Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο      9
8    Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο      10
8.2.    Γνώση ξένων γλωσσών
Α/Α    ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ    Βαθμοί
1    Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας               9
2    Καλή γνώση και 2ης ξένης γλώσσας              10

    Τρόπος απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας
Η Καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με:
•    FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
•    BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
•    International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6,5  και άνω.
•    Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
•    (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
•    LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - του EDEXCEL.
•    CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
•    CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).
•    TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
•    EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
•    OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
•    ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
•    Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
•    Test of Interactive English, B2 + Level.
•    Test of Interactive English, B2 Level.
•    Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

Η Καλή γνώση (Β2) της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται με:
•    Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
•    DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
•    CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).
•    CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
•    Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2.
•    Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης
 
Επισήμανση:
Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

8.3    Γνώση χειρισμού Η/Υ
Α/Α    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ    Βαθμοί
1    Επεξεργασία κειμένων (Word) ή Υπολογιστικά φύλλα (Excel) ή Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) καθώς και ειδικό λογισμικό πακέτο κατά περίπτωση  5
2    Επεξεργασία κειμένων (Word) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) ή Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) καθώς και ειδικό λογισμικό πακέτο κατά περίπτωση  8
3    Επεξεργασία κειμένων (Word) και Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) καθώς και ειδικό λογισμικό πακέτο κατά περίπτωση     10

Τρόπος απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται ως εξής :
?    Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
?    Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
?    Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή / και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή / και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
?    Για την επιτυχή παρακολούθηση των τεσσάρων μαθημάτων Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος του Α.Ε.Ι.
?    Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων,  που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
?    Με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή του εργοδότη σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8.4. Γενική επαγγελματική εμπειρία
Για τον υπολογισμό της Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου. 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΤΟΣ    Βαθμοί ανά έτος    ΜΗΝΕΣ    Βαθμοί ανά μήνα
1ο         1             12   
2ο         2             24   
3ο         3             36   
4ο         4             48   
5ο         5             60       0,0833
6ο         6             72   
7ο         7             84   
8ο         8             96   
9ο         9             108   
10ο και επόμενα    10     120 και άνω   

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας:
?    Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή και
?    Βεβαίωση προϋπηρεσίας.


8.5.    Ειδική επαγγελματική εμπειρία
Για τον υπολογισμό της Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου. 


ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΤΟΣ    Βαθμοί ανά έτος    ΜΗΝΕΣ    Βαθμοί ανά μήνα
1ο          1             12           
2ο          2             24   
3ο          3             36   
4ο          4             48   
5ο          5             60    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ Χ 0,0833
6ο          6             72   
7ο          7             84   
8ο          8             96   
9ο          9             108   
10ο και
επόμενα         10             120 και άνω   

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
Για μισθωτούς
?    Βεβαίωση του εργοδότη.
?    Βεβαίωση του εργοδότη ή σε περίπτωση αδυναμίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μισθωτού για το διάστημα της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες
?    Βεβαίωση του εργοδότη ή σε περίπτωση αδυναμίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του ελεύθερου επαγγελματία για το διάστημα της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας.
?    Συμβάσεις ανάληψης Έργου.

8.6.    Προσωπικά - επαγγελματικά χαρακτηριστικά
1.    Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα, η κρίση, η εν γένει παρουσία και συμπεριφορά και οι Ειδικές γνώσεις υλοποίησης  εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οι γνώσεις και δεξιότητες πάνω στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ως ακολούθως.
2.   
Α/Α    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    Ανώτατο όριο βαθμών
1    Ικανότητα επικοινωνίας, συνέπεια και υπευθυνότητα  2
2    Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα και συλλογική εργασία   2
3    Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά  2
4    Ειδικές γνώσεις υλοποίησης  εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (παρακολούθηση σεμιναρίων  κ.λ.π.)  2
5    Πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες πάνω στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων  2
ΣΥΝΟΛΟ    10 ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ   

        Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α       
Α/Α    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        ΣΥΝΤ. ΒΑΡ.    ΜΕΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1    Τίτλοι σπουδών                    1   
2    Γνώση ξένων γλωσσών            1   
3    Γνώση χειρισμού Η/Υ            1   
4    Γενική επαγγελματική εμπειρία        1   
5    Ειδική επαγγελματική εμπειρία        1   
6    Προσωπικά – επαγγελματικά
        χαρακτηριστικά                        1   
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       

ΗΜ/ΝΙΑ :
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης ή ακόμα και μετά την τυχόν υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου διαπιστωθεί ότι, τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η πρόκριση του/της ενδιαφερόμενου/ης θεωρείται άκυρη και συνεπάγεται την καταγγελία της υπογραφείσας σύμβασης μίσθωσης έργου.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης επιλογής υποψηφίου/ας μπορούν να υποβληθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της εταιρείας.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1.    Ο οριστικά επιλεγείς/σα υποψήφιος/α καλείται εγγράφως από την ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης έργου, εντός προθεσμίας τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβής της σχετικής πρόσκλησης.
11.2.    Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία αποβεί αναιτιολόγητα άκαρπη τότε, καλείται ο/η επόμενος/η υποψήφιος/α σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η πόλη της Κομοτηνής Περιφερειακής Ενότητας  Ροδόπης.
-------------
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης