Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 177/26.03.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ιούνιος, 2018
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 177/26.03.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

Κομοτηνή, 08.06.2018


Αρ. Πρωτ.:338


Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.


Έχοντας υπόψη:


1.     Την με αρ. πρωτ. 3/13.03.2018  απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, 


2.     Το με αρ. πρωτ. 849/19.03.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. και


3.     Την με αρ. πρωτ. 5/06.06.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης,ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ


 


την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 177/26.03.2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης σε ότι αφορά την παράγραφο 5.3 και ειδικότερα την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και της κατάθεσης του «φυσικού φακέλου».


Ειδικότερα η παράγραφος 5.3 τροποποιείται ως εξής:


5.3 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 23-04-2018.


Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης24-08-2018.


Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.): 31-08-2018 και έως τις 14.00 μ.μ.


Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ»


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.


Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης