Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.
Σεπτέμβριος, 2016
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.:  26385/67/Β/92/005


 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΣύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.» στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 23-9-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Κομοτηνή (N. Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


 


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. Υποβολή και έγκριση των:


1) Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα),


2) Έκθεσης ορκωτού ελεγκτή, και


3) Έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.


Β. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση του Οικονομικού Έτους 2015.


Γ. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2016 και καθορισμός της αποζημίωσής τους.


Δ. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 394/12-4-2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικαταστάσεως παραιτηθέντος μέλους του διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας.


E. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 


ΣΤ. Διάφορες ανακοινώσεις 


 


 


ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


 


 


 


 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝΑ/ΑΜΕΤΟΧΟΙΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ1ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ28.442/144.2172ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ17.722/144.2173Ε.Α.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ2.956/144.2174ΠΕΔ19.576/144.2175ΤΕΕ2.956/144.2176ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ5.910/144.2177ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΒΙΟΤ.& ΕΜΠΟΡ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ3.720/144.2178ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ5.910/144.2179ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ23.631/144.21710ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ16.498/144.21711ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ16.897/144.217 


 


 Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Οφείλουν επίσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στην Εταιρεία τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους για την άνω Γενική Συνέλευση.                                 Κομοτηνή 2-9-2016ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης